Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Коксування нафтової сировини

Коксування нафтової сировини - його глибокий терміч. крекінг, при 450-540 °С с метою одержання нафтового коксу, а також вуглеводневих газів, бензинів і гасо-газойлевих фракцій. Сировина - важкі залишки, що утворюються при дистиляції нафти, деасфальтизації, термічному й каталітичному крекінгу залишкових і дистилятних фракцій, піролізі бензину

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

й газойлевих фракцій. При коксуванні відбувається розщеплення всіх компонентів сировини з утворенням рідких дистилятних фракцій і вуглеводневих газів; деструкція й циклізація вуглеводнів з інтенсивним виділенням гасо-газойлевих фракцій; конденсація й поліконденсація вуглеводнів і глибоке ущільнення високомолекулярних сполук з утворенням суцільного коксового "пирога".

Типові параметри процесу: температура в камерах 450-480 0С, тиск 0,2­0,6 МПа, тривалість до 48 ч. Переваги вповільненого коксування - високий вихід малозольного коксу. З тієї ж самої кількості сировини цим методом можна одержати в 1,5-1,6 рази більше коксу, ніж при безперервному коксуванні. Тому вповільнене коксування застосовують, як правило, для виробництва нафтового коксу. Гази коксування, що містять граничні (С1-С4) і неграничні (С2-С4) вуглеводні, Н2 і H2S, направляють на газофракціонуючу установку. Бензини коксування містять значну кількість неграничних вуглеводнів і мають октанове число не більше 72. Тому їх піддають гідроочищенню, що супроводжується видаленням сірки, з наступним каталітичним риформінгом. Гасо-газойлеві фракції - сировина для каталітичного крекінгу, у виробництві технічного вуглецю (сажі), компонент газотурбінних палив, основа профілактичних засобів проти змерзання й злипання сипучих матеріалів (ніогрін, северін, універсін).

ВЫХОД ПРОДУКТОВ НА УСТАНОВКЕ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ,

% по чассс

Продукт

Сырье

мазут (плоти. 0,950 г/см3)

гудрон OlJ'OTK. 0.991 г/см*>

кре к и і it - ост а т о к {плоти. 1.024 г/смi)

Кохе

14 15

23 24

34 35

Г азы

4-5

6-7

7 S

Б^іптіьі

7*8

15-16

6-7

Кгросиио-гаэой - левые фракции

68 69

58 59

46 47

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

Безперервне коксування в киплячому шарі (термоконтактний

крекінг).

Сировина, попередньо нагріта в теплообміннику, контактує в реакторі з нагрітим і інертним теплоносієм, що перебуває у зваженому стані (зазвичай порошкоподібний кокс із розміром частинок до 0,3 мм, рідкіше - більші гранули) і коксується на його поверхні протягом 6-12 хв. Кокс, що утворився, і теплоносій виводять із зони реакції й подають у регенератор (коксонагрівач). В останньому шар теплоносія підтримується у зваженому стані за допомогою повітря, у струмені якого випалюється до 40% коксу, а більша його частина направляється споживачеві. Дистилятні фракції й гази виводять із реактора й розділяють так само, як при вповільненому коксуванні Типові параметри процесу: температура в теплообміннику, реакторі й регенераторі 300-320, 510-540 і 600-620 °С відповідно, тиск у реакторі й регенераторі 0,14-0,16 і 0,12-0,16 МПа відповідно, співвідношення по масі сировина:теплоносій = (6,5-8,0): 1.

Коксування в киплячому шарі використовують для збільшення виробництва світлих нафтопродуктів. Крім того, поєднання безперервного коксування з газифікацією коксу, що утворюється, може бути застосоване для одержання дизельних і котельних палив.