Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Комплексна характеристика сучасної сутності підприємництва

Сучасне розуміння сутності підприємництва значною мірою розкривається у працях теоретиків постіндустріального суспільст­ва, яке, на їхню думку, має прийти на зміну сучасному капіталіс­тичному. Так, американський економіст Вільям Ростоу (1916) за­значав, що серед чинників економічного зростання важливу роль відіграватиме схильність людей до інновацій та матеріальних удосконалень. Французький теоретик постіндустріального суспі­льства Раймон Арон (1905 - 1983) стверджував, що притаманне такому суспільству раціоналізаторство супроводжуватиме дух на­уковості, прогресу, раціонального управління, економічного роз­витку та демократії.

Враховуючи це, а також характеристику підприємництва Й. Шумпетером та іншими економістами, можна виділити такі найважливіші його функції: новаторську, організаційну, госпо­дарську, соціальну та особистісну.

Новаторська функція — сприяння процесу продукування нових ідей (технічних, організаційних, управлінських тощо), здій­снення дослідно-конструкторських розробок, створення нових то­варів і надання нових послуг тощо.

Організаційна функція — впровадження нових форм і мето­дів організації виробництва, нових форм заробітної плати та їх оптимальне поєднання з традиційними; раціональне поєднання форм одиничного поділу праці, основних елементів системи про­дуктивних сил та контроль за їх виконанням.

Господарська функція — найефективніше використання трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інфор­маційних ресурсів.

Соціальна функція — виготовлення товарів і послуг, необ­хідних суспільству, відповідно до основної мети, вимог дії основно­го економічного закону.

Особистісна функція — самореалізація власної мети під­приємця, отримання задоволення від своєї роботи. Так, під час опитування власників дрібних компаній Великої Британії з’ясувалося, що переважна більшість їх (понад 80 %) основним стимулом своєї підприємницької діяльності вважає не особисте збагачення, а можливість відчути себе незалежним і мати задово­лення від власної справи. Звичайно, ці дані потребують уточнен­ня, оскільки відчути себе незалежним у підприємницькій діяльно­сті можна за умов успішної роботи компанії, отримання відповід­них прибутків.

За всебічною характеристикою основних функцій підприємни­цтва можна дати комплексне визначення його сучасної сутності.

35

подпись: 35Підприємництво — самостійна організаційно-господарська ^ новаторська діяльність на основі використання наявних можливо - *

Стей для випуску нових товарів або послуг, відкриття нових дже­рел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутку та самореалізації власної мети.

Виходячи з цього, підприємець, якому мають бути притаманні певні риси, пов’язані з його відповідними функціями, має:

1) вбачати в людині основне джерело підвищення ефективності діяльності підприємства, нових ідей, сприяти формуванню лідерів і новаторів, стимулювати у них виправданий ступінь ризику; фор­мувати економічне мислення, постійно здійснювати пошук нових можливостей, бути ініціативним тощо;

2) вміти об’єднати людей для досягнення спільної мети; нади­хати співробітників, приділяти значну увагу їх прагненням і ду­ховним якостям; добиватися того, щоб цінності фірми були в центрі уваги працівників, уміти переконувати їх;

3) бути професійно підготовленим для пошуку оптимальних варіантів розвитку підприємництва, підвищення його ефективно­сті; постійно орієнтуватися на ефективність і якість, здійснювати систематичне планування; прагнути до всебічної інформованості, йти на розумний ризик; впроваджувати форми і системи заробіт­ної плати, які сприяють економії ресурсів (сировини, електроенер­гії, палива, зменшення ручної праці); надавати підрозділам пев­ної автономії, прагнути до простоти управління; вміло поєднувати автономію з жорстким централізмом тощо;

4) постійно орієнтуватися на потреби споживачів, на підвищен­ня якості продукції та послуг, які надаються згідно з чинним за­конодавством; сплачувати податки; не забруднювати довкілля; оптимально поєднувати індивідуальні, колективні і суспільні ін­тереси; відповідати за свої вчинки;

5) діяти цілеспрямовано, енергійно, вірити в успіх справи, бути наполегливим і гнучким, розвивати свої творчі та організаторські здібності тощо.

У Законі України «Про підприємництво» зазначено, що підпри­ємництво — це самостійна, ініціативна, на власний ризик діяль­ність щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання по­слуг та зайняття торгівлею з метою отримання прибутку. Основ­ними принципами, за якими здійснюється підприємництво, є:

1) вільний вибір діяльності на добровільних засадах;

2) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;

3)

Розділ 2

подпись: розділ 2Самостійне формування програми діяльності, вибір постачаль­ників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповід­но до витрат виробництва з дотриманням чинного законодавства;

4) вільне наймання працівників;

5)

36

подпись: 36Залучення і використання матеріально-технічних, фінансо­вих, трудових, природних та інших ресурсів, застосування яких не заборонене або не обмежене законодавством;

6) вільний розподіл прибутку, який залишається після внесен­ня платежів, установлених законодавством;

7) самостійне здійснення підприємцем (юридичною особою) зо­внішньоекономічної діяльності;

8) використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.

Підприємницька діяльність — праця індивіда, заснована на розвитку особистісних чинників, розширенні знань про свої можливості, спрямована на досягнення найкращого результату в господарській діяльності, на отримання економічної вигоди і на­самперед привласнення додаткового продукту.

Підприємництвом не вважають виконання будь-якого завдан­ня, якщо виконавець не мав хоча б одного особистісного чинника і права на свободу такої діяльності.

Особистісні чинники підприємництва — особиста влас­ність, фізичні, розумові здібності, знання і досвід, становище в су­спільстві, права тощо.

Основними завданням, и, які необхідно вирішувати на початку підприємницької діяльності, є:

А) вибір місця розташування підприємства, фірми;

Б) вибір форм підприємницької діяльності та назви фірми;

В) фінансування та інвестування.

Підприємництво — один із важливих чинників соціально - економічного прогресу. Тому суспільство зацікавлене в цивілізо­ваному підприємництві, яке повинне мати правову підтримку з таких основних форм: 1) надання свободи підприємницькій діяль­ності; 2) надання підприємцю статусу комерсанта; 3) створення умов для відкриття і реєстрації підприємства. За вибору форми підприємництва беруть до уваги масштаб діяльності, форму від­повідальності підприємця, можливості отримання кредитів, рівні оподаткування, можливий обсяг реалізації продукції тощо. Основ­ними суб’єктами підприємництва є приватні особи, група осіб (в акціонерних компаніях, кооперативах) і держава (відповідні органи).