Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Концепція, функції і мета бізнес-плану

Під час складання бізнес-плану спираються на факти і точні дані. Розроблення концепції — це єдине, що привносить у бізнес емоційний аспект. Вона в загальних рисах засвідчує бачення того, яким буде ваше підприємство і переконує інших у важливості його.

Тоді як концепція формулюється одним власником або керую­чим, призначення розробляється разом з іншими учасниками біз­несу. Його важливість полягає у тому, що воно в стислій формі зу­мовлює найважливіші аспекти бізнесу. Власник або керуючий і його службовці точно знають, що вони робитимуть і для чого. *

Цілі — це кроки, які здійснюють для виконання призначення * підприємства. Вони мають загальний характер щодо дій і відпові - *

Дають таким критеріям: потребують дотримання, е мотивуючими і не пов’язані з конкретними термінами виконання.

Основна мета бізнес-плану — досягнення розумного і здійс­ненного компромісу між тим, що фірма бажає і чого може досягти. План покликаний показати працівникам і постійним інвесторам цілісність запропонованого курсу, продемонструвати, як одне ви­пливає з іншого.

Кожна мета повинна мати одне або кілька завдань для її здій­снення. Досвідчені керуючі фірми орієнтовані на виконання цілей

І завдань.

Завдання — це запланований або бажаний стан, який мотивує керуючого. Кваліфікований менеджер використовує наявні ре­сурси для виконання не одного поставленого завдання, а відразу кількох, у порядку їх важливості.

Завдання мають відповідати таким вимогам: бути реальними, конкретними, обмеженими певними часовими межами, вимірни­ми і досить гнучкими для здійснення.

Розглянемо приклади формування концепції, призначення, мети і завдання бізнес-плану.

1. Концепція бізнес-плану. В Україні фермер може мріяти про ферму, де б вирощувалося якісне зерно озимих перспективних вітчизняних сортів. Формування цієї мрії дає фермеру мету, до якої він прагнутиме у міру розвитку свого підприємства.

2. Призначення бізнес-плану. Фермерське господарство, яке вирощує перспективні сорти озимих зернових, поставляє якісне зерно на київські борошномельні заводи за помірними цінами.

Після ознайомлення з цим формуванням зрозуміло, що фер­мерське господарство займається виробництвом зерна, вирощує перспективні сорти озимих зернових, зацікавлене в постачанні якісного зерна і призначає за нього ціну, орієнтовану на місцевий ринок.

3. Мета бізнес-плану. Фермер, який займається виробницт­вом якісного зерна, може ставити собі за мету збільшення прибут­ку цілком законно — на основі нарощування обсягів продаясу зерна.

4.

Розділ 9

подпись: розділ 9Завдання бізнес-плану. Фермер у нашому прикладі може ставити собі за мету скорочення витрат на закупівлю насіннєвого матеріалу озимих зернових на 10 % у 2008 р. задля збільшення рентабельності підприємства (це завдання є конкретним — скоро­чення закупівельної вартості насіннєвого матеріалу зернових); вимірного — 10 %, передбачається, що він може скоротити закупів­лю насіння озимих зернових; дає позитивні результати — скоро­чення собівартості насіннєвого матеріалу сприяє збільшенню рен­табельності; і обмеженого в часі — скорочення витрат на закупів-

% лю насіння має відбутися у 2008 р.

* Функції бізнес-плану. Вдало розроблений план охоплює три ^ основні функції.

По-перше, бізнес-плану належить роль техніко-єкономічного обґрунтування (ТЕО). Розроблення бізнес-плану примушує влас­ника або менеджера-підприємця викласти свої дії на папері й об­ґрунтувати та оцінити ті пропозиції, на які вони спираються. Тех­ніко-економічне обґрунтування допомагає визначити необхідність

І належне розміщення ресурсів, указуючи власнику на всі слабкі місця й упущення; одночасно бізнес-план покликаний скоротити до мінімуму можливі непередбачені труднощі.

По-друге, такий план буде інструментом управління і виступа­тиме у ролі керівництва до перетворення задуманого в життя, а також критерієм, за допомогою якого оцінюватиметься робота під­приємства. За умов умілого використання він дає можливість ди­ректору або власнику бізнесу звернути увагу на проблеми, що мо­жуть виникнути у майбутньому, і на існуючі можливості до того, поки вони не будуть упущені.

По-третє, бізнес-план є інструментом для забезпечення фі­нансування певного підприємства. Незалежно від того, який ха­рактер мають капіталовкладення, на які ви розраховуєте (банків­ські інвестиції, внутрішні чи іноземні капіталовкладення з боку приватних осіб, державні субсидії або фонди для фінансування підприємств з високим ризиком), докладно опрацьований, вдало складений бізнес-план потрібний за будь-яких обставин.