Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Конкуренція на локальних ринках

Однією з найбільших сил, що впливає на компанії після другої

Світової війни є глобалізація конкуренції. Все для більш широкого кола компаній є важливим розробка саме глобальної, а не місцевої стратегії. Основну увагу спеціалістів з розробки міжнародної стратегії приваблює можливість багатонаціональної компанії створювати конку­рентні переваги за рахунок своєї активної діяльності на світовому ринку.

Не дивлячись на те, що компанії дійсно конкурують в глобаль­ному масштабі, такі витрати як сировина, капітал і наукові знання є свідченням того, що діяльність на світових ринках продовжує відігр­авати найважливішу роль в отриманні конкурентних переваг:

- у показниках економічної діяльності нації, областей і навіть окремих міст існують величезні відмінності;

- у широкому спектрі галузей усі провідні світові конкуренти, як правило, зосереджені в одній або двох країнах;

- не дивлячись на те, що глобальні компанії дійсно “розпилю­ють” свою діяльність по багатьом країнам, вони продовжують кон­центрувати в якомусь конкретному місці критичну масу своєї най­більш важливої діяльності з ціллю успішного ведення конкурентної боротьби в кожній із основних серій виробів або видів бізнесу.

У більшості аспектів конкурентна стратегія для місцевих і глобальних компаній практично однакова і в тому, і в іншому випадку успіх є функцією привабливості галузей в яких фірма конкурує, а та­кож відносною позицією даної фірми в цих галузях. Говорити про глобальну стратегію можна лише у випадку вступу фірми у конку­ренцію на міжнародному рівні. Природа міжнародної конкуренції в різних галузях може бути подана у вигляді певного спектра.

Економічні показники фірми в певній галузі залежать від її конкурентних переваг у порівнянні з її суперниками. Конкурентна пе­ревага виявляється або у більш низьких витратах, ніж у конкурентів, або в здатності змінювати або контролювати ціну з надбавкою. Деякі конкурентні переваги є наслідком відмінностей в операційній ефектив­ності, але найбільш суттєві переваги виявляються в тому, що їх влас­ник займає унікальне конкурентне положення.

Щоб зрозуміти суть конкурентної переваги і можливі виграші від застосування глобальної стратегії, потрібно уявити усю діяльність фірми у вигляді відповідного ланцюжка цінностей. Фірма, що кон­курує з іншими у якомусь відповідному бізнесі, виконує певну сукуп­ність окремих, але взаємопов’ язаних економічних дій. Всі ці дії, як правило, пов’язані з виконанням відповідних процедур, наявністю людських ресурсів і фізичних активів, залученням відповідних техно­логій, а також створенням і використанням відповідної інформації. Ланцюжок цінностей дозволяє розділити всю діяльність фірми на де­кілька категорій. Дії фірми розподіляться на ті, які безпосередньо пов’язані з виробництвом, маркетингом, збутом і підтримкою відпо­відного виробу чи послуги; ті які виконують всеохоплюючі функції, такі як добування капіталу і прийняття рішень в цілому. Конкурентна перевага з’являється тоді, коли фірмі вдається виконувати потрібні дії з більш низькими сукупними витратами, ніж у конкурентів, або вико­нувати певні дії унікальними методами, які б створювали споживацьку цінність і такі, щоб підтримували додану вартість.

Конфігурація акцентує увагу на тому, де розміщується кож­ний із видів діяльності в ланцюжку цінностей відповідної фірми. Між­народна конфігурація діяльності фірми створює конкурентну перевагу че­рез вибір конкретних місць для виконання кожної дії і числа таких місць.

Координація акцентує увагу на тому, в якій мірі розгалужені види діяльності координуються в мережі або залишаються автоном­ними, тобто пристосованими до місцевих обставин. Координування методів технологій і рішень, пов’ язаних з об’ємами продукції, що ви­пускається по більшості розгалужених видів діяльності, підвищує ряд потенційних конкурентних переваг. Серед цих переваг слід відмітити такі:

- можливість реагування на переміщення порівняльних переваг;

- можливість розподілення навчання між країнами;

- підвищення репутації фірми в очах мобільних покупців, які можуть зіткнутися з цією фірмою в різних країнах (наприклад McDonald’s або Coca-Cola);

- можливість диференційного і більш ефективного обслуго­вування багатонаціональних покупців, які одночасно мають справу з деякими підрозділами даної фірми в різних країнах;

- можливість більш ефективної торгівлі з владою за методом “батога і пряника” (за рахунок скорочення або розширення місцевих операцій);

- здатність більш ефективно реагувати на конкурентні по­грози, вибираючи найбільш зручне для себе місце, де можна дати від­січ своїм конкурентам.

Фірми можуть відігравати ключову роль у формуванні переваг або втрат від використання глобальної чи локальної стратегії. Фірми можуть впливати на хід конкурентної боротьби шляхом введення стратегічних інновацій, які підвищують переваги глобальної стратегії або, принаймні, зменшують її недоліки.