Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

За економічним змістом витрати групуються за елементами ви­трат. На практиці під елементом витрат розуміють економічно однорідні витрати (матеріальні витрати, амортизація тощо), за еле­ментами витрат на підприємстві складається кошторис витрат на виробництво. Групування витрат за економічними елементами по­казує, що саме й на яку суму витрачено на виробництво продукції в цілому на підприємстві та її підрозділах, яке співвідношення окре­мих елементів витрат у загальній сумі витрат. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції складається в цілях визначення загальної суми витрат підприємства (за економічними елементами) та взаємної ув’язки цього розділу з іншими розділами бізнес-плану підприємства (рис. 15.1).

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

Рис. 15.1. Взаємозв’язок кошторису витрат з розділами бізнес-плану

До кошторису витрат включаються всі витрати основних і допо­міжних підрозділів підприємства, які беруть участь у виробництві промислової продукції, а також виконання робіт і послуг непромис - лового характеру як для господарств свого підприємства (капіталь­ного будівництва тощо), так і для сторонніх організацій.

До кошторису витрат включаються також витрати на освоєння виробництва нових виробів, витрати на підготовку виробництва, ви­трати на збут продукції тощо. Відзначимо, що при обліку витрат за елементами не виділяють витрати на закінчену виробництвом про­дукцію (роботи, послуги) і незавершене виробництво.

Основою розроблення кошторису витрат є класифікація витрат за економічними елементами. Вони визначаються традиційним спосо­бом згідно з відповідними інструкціями, методиками і положенями.

Сукупність цих витрат за елементами становить загальний обсяг витрат на виробництво продукції. Проте загальна сума витрат, ві­дображена в кошторисі, включає не тільки витрати на виробництво товарної продукції, але й витрати, пов’язані з приростом залишків незавершеного виробництва (зокрема напівфабрикатів власного виробництва), витрати майбутніх періодів і надання послуг, які не включаються в товарну продукцію.

Виробнича собівартість валового випуску продукції розрахову­ється так: із загальної суми витрат вираховуються витрати на роботи та послуги, які не входять до складу виробничої собівартості про­дукції. Враховується зміна залишків витрат майбутніх періодів; при збільшенні залишків цих витрат сума приросту віднімається від за­гальної суми витрат на виробництво, а при зменшенні - додається.

Виробнича собівартість виготовленої продукції обчислюєть­ся як сума витрат на випуск валового випуску продукції, зменшена (збільшена) на величину собівартості при зростанні (зменшенні) за­лишків незавершеного виробництва.

Собівартість реалізованої продукції розраховується шляхом збільшення (зменшення) виробничої собівартості продукції на ве­личину зміни витрат у залишках нереалізованої продукції.

Кошторис витрат на виробництво використовується під час роз­роблення фінансового плану підприємства, для визначення потреби в обігових коштах, при складанні балансу доходів і витрат та визна­ченні ряду інших показників фінансової діяльності підприємства.