Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Кредитний договір

Кредитні відносини агропромислових підприємств з комерцій­ними банками, які передбачають планування, видачу і погашен­ня позики, зменшення чи збільшення відсоткових ставок, буду­ються на основі кредитних договорів.

Кредитний договір визначає взаємні зобов’язання й еконо­мічну відповідальність за дотримання принципів кредитування двох сторін: підприємства та обслуговуючого його банку. Термін дії кредитного договору зумовлюється особливостями обороту оборот­них коштів агропромислових підприємств. Він може укладатися * на рік чи на більш короткий період. *

У кредитному договорі вказують мету кредитування, умови, порядок надання й погашення позики, спосіб забезпечення креди­ту, відсоткові ставки за кредит, права і відповідальність сторін та інші умови. Кредитний договір зазвичай містить такі розділи:

1. Загальні положення.

2. Права та обов’язки позичальника.

3. Права та обов’язки банку.

4. Відповідальність сторін.

5. Порядок вирішення спорів.

6. Термін дії договору.

7. Юридичні адреси сторін.

1. Загальні положення включають: найменування сторін,

Предмет договору — вид кредиту, суму і розмір відсоткової ставки, умови забезпечення виконання зобов’язань за кредитом (застава, гарантія, поручительство), порядок надання та погашення креди­ту, порядок нарахування й сплати відсотків за кредит.

2. Права та обов’язки позичальника.

2.1. Права підприємства-позичальника: вимагати від банку кредит в обсягах і в термін, зазначений у договорі; достроково по­гасите заборгованість (за наявності фінансових можливостей); ро­зірвати договір у разі невиконання банком умов.

2.2. Обов’язки підгіриємства-позичальника: використовувати

Отриманий кредит на цілі, обумовлені договором; повернути на­даний кредит в обумовлені терміни; своєчасно сплачувати банку відсотки за користування кредитом; своєчасно надавати банку ба­ланс та інші документи для здійснення контролю за позикою; за­безпечити достовірність відомостей, наданих для отримання кре­диту, і можливість контролю за його використанням; інформувати банк про зміни організаційно-правової форм підприємства; інше (згідно з договором).

3. Права та обов’язки банку.

3.1.

Розділ 10

подпись: розділ 10Права банку: проводити перевірку забезпеченості наданого кредиту і його цільового використання; припиняти видачу нових позик і пред’являти претензії щодо раніше наданих у разі пору­шення підприємством умов кредитного договору, а також вияв­лення недостовірної звітності, недоліків у веденні бухгалтерського обліку, затримання сплати відсотків за кредит; стягувати з під­приємств за пролонгацію кредиту відповідну комісійну винагоро­ду; переглядати відсоткові ставки за користування кредитом у ра­зі зміни рівня облікової ставки НБУ; здійснювати нарахування і стягнення компенсації за невикористаний кредит (за офіційної відмови підприємства від кредиту чи його частини впродовж тер­міну дії договору).

3.2. Обов’язки банку: надавати підприємству кредит в обсягах і у терміни, обумовлені договором; інформувати підприємство про факти і причини дострокового стягнення банком кредиту; інфор-

Мувати підприємство про зміни у нормативних актах з питань кредитування і розрахунків, унесених рішенням Національного банку.

4. Відповідальність сторін. У разі порушення підприємством узятих на себе зобов’язань банк може: припинити подальшу вида­чу кредиту; вимагати його дострокового повернення; зменшувати суму кредиту, обумовлену договором; збільшувати відсоткову став­ку за кредит; за несвоєчасне повернення кредиту й відсотків стя­гувати пеню у розмірі, обумовленому договором, але не більше від двократного розміру офіційної облікової ставки НБУ.

Підприємство може вимагати від банку відшкодування збитків, що виникли внаслідок порушення зобов’язання надати кредит або надання його не в повному обсязі.