Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Критерій ефективності

Питання ефективності є ключовими для будь-якого бізнесу, зокрема й аграр­ного. Невизначеність майбутніх умов біз­несу та їх постійна зміна, наявність знач­них ризиків, необхідність залучення різ­номанітних ресурсів, а також конкурентна боротьба та інші чинники зумовлюють складність питань ефективності для ося­гання й оцінювання. Проте розглядати їх потрібно у всіх випадках, оскільки відсут­ність ефективності може призвести до пов­ної або часткової втрати бізнесу. Бізнес і неефективність несумісні.

У процесі формування ринкових відно­син в аграрній сфері виникли нові форми підприємництва, зокрема фермерські й селянські господарства, господарські това­риства різних видів, сільськогосподарські виробничі й обслуговуючі кооперативи, се­лянські спілки та інші формування, що є основою сучасного малого, середнього і ве­ликого бізнесу на селі. Значну частину то­варної продукції сільського господарства в Україні виробляють підсобні господарства ... населення, які також є специфічним пред - * ставником малого бізнесу на селі. *

Економічна ефективність малого і середнього бізнесу на селі та її оцінювання

ТГГг, '/3 2»!

Як,' ?4 гоог

А»®

 

подпись: економічна ефективність малого і середнього бізнесу на селі та її оцінювання

ЛІЛ'О ВЛМГ

 

Критерій ефективності Критерій ефективності Критерій ефективності Критерій ефективності

»-у* *"«Р* »''‘У-* •''У'* “"ЗР* •’"ЗР* •''ЗР* •''ЗР* •'V* *"ЗР* •''ЗР* *УТР* •"ЗР* •''ЗР* *ТР* •'ЗР* 4^7

Кожна форма підприємницької діяльності має свої особливості формування потоку доходів і витрат та економічні інтереси (пріо­ритети) співвласників. У зв’язку з цим об’єктивно оцінити еконо­мічну ефективність діяльності суб’єктів малого і середнього біз­несу на селі можна, виходячи з інтересів співвласників бізнесу, завдань аналізу та із застосуванням найпридатніших для кон­кретної форми підприємницької діяльності методів і показників аналізу.

Економічна ефективність є загальною економічною категорією для будь-якого виду підприємницької діяльності. Вона визнача­ється зіставленням економічного результату (вигод від бізнесу) з витратами на досягнення цього результату. Зазначений критерій (основний принцип, мірило) повного мірою стосується й суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу на селі, що здійснюють ді­яльність з метою максимізації своїх економічних результатів і мі­німізації витрат, пов’язаних з отриманням їх. Отже, слід розрізня­ти поняття «ефект» і «ефективність». Ефект — загальна сума вигод від бізнесу, а ефективність — частка від ділення ефекту на витра­ти, здійснені з метою отримання цього ефекту.

Критерій економічної ефективності відображують такою фор­мулою:

(14.1)

подпись: (14.1)Х/. _ Е -4 шах е = В -> тіл ’

Де Е — економічний результат (вигода або ефект), що максимізу - ється; В — витрати на досягнення економічного результату, що мінімізуються.

Розділ 14

подпись: розділ 14Критерій економічної ефективності потребує застосовування в оцінках вигод і витрат малого та середнього бізнесу на селі зага­льноекономічного підходу. Згідно з ним під ефектом слід розуміти всі прямі, сукупні й непрямі вигоди, які отримують суб’єкти під­приємницької діяльності та суспільство від малого, середнього та великого бізнесу на селі. До складу витрат входять усі витрати, які здійснюються у процесі діяльності підприємств. Наприклад, від діяльності такого бізнесу, крім його вигод, суспільство, зокре­ма, отримує податки, податкові збори, нарахування тощо, які для бізнесу с витратами; додаткові робочі місця у сільській місцевості, для створення яких держава мала б профінансувати спеціальну програму. Водночас з метою стимулювання малого, середнього і великого бізнесу на селі держава може надати товаровиробникам певні пільги через податкові, кредитні, амортизаційні, митні та інші механізми. Ці пільги збільшують вигоди, які отримують суб’єкти підприємницької діяльності, проте у макроекономічному

* аспекті є витратами суспільства. Зазначені й інші аналогічні ви-

* падки слід враховувати у визначенні відповідно ефекту і витрат.

*

Через незбігання вигод і витрат у часі критерій економічної ефективності потребує врахування минулих, теперішніх і майбут­ніх витрат і вигод. Тому економічний результат і витрати слід привести до теперішньої або майбутньої вартості.

Економічний ефект від діяльності малого, середнього і велико­го бізнесу на селі тісно пов’язаний із соціальними наслідками. Нерідко відмова від ведення бізнесу призводить до негативних соціальних наслідків, подолання яких потребує майбутніх витрат.

У такому разі продовження бізнесу забезпечує ефект у розмірі еко­номії майбутніх витрат. Тому такі збитки бізнесу можуть бути компенсовані стороною, яка у майбутньому змушена буде понести зазначені витрати.

Нескоординована діяльність малого, середнього, а особливо ве­ликого, бізнесу на селі може призвести до негативних екологіч­них наслідків, тобто екологічного забруднення (ерозії земель, засолення ґрунтів, забруднення водойм тощо). За економічною сутністю екологічне забруднення в агробізнесі — це витрати, які його суб’єкти поклали на когось без їхньої згоди. Наприклад, орендар, який надмірно використовує орендовані земельні ділян­ки селян і не здійснює витрат на поновлення гумусу в ґрунті, по­кладає ці витрати на власників ділянок, які після закінчення тер­міну оренди отримують землю нижчої якості та вартості, а відпо­відно зазнають збитків через зниження майбутньої орендної пла­ти від наступного орендаря. Такі випадки можуть бути, зокрема, в разі надмірного насичення сівозмін посівами соняшнику.

Критерій ефективності має наскрізний характер, а тому його слід дотримуватися на всіх рівнях оцінок: бізнес-проект, підпри­ємство, група (об’єднання) суб’єктів агробізнесу, регіон і держава загалом.

Отже, якщо в розрахунках економічних вигод і витрат малого, середнього та великого бізнесу на селі враховуватимуться всі ви­трати і вигоди суспільства, а також забезпечуватиметься їх порів­нянність, то умови критерію економічної ефективності будуть до­тримані.