Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним нормативно-правовим актом, що регулює процес ліце­нзування певних видів господарської діяльності є Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Згідно з цим За­коном ліцензування - це діяльність пов’язана з видачею, переоформ­ленням та анулюванням ліцензій, видачею дублікатів ліцензій, веден­ням ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контролем за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачею розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів, і спеціально уповноважені виконавчі органи Рад.

Основними принципами державної політики у сфері ліцензуван­ня є такі:

• забезпечення рівності прав та законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;

• захист прав, законних інтересів, життя та здоров’ я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

• встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специ­фікою їх провадження;

• встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

• запровадження ліцензування окремого виду господарської діяльно­сті у разі недостатності інших засобів державного регулювання го­сподарської діяльності.

Ліцензування певних видів господарської діяльності здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, який виконує такі функції у даній сфері:

• розробляє основні напрямки розвитку ліцензування;

• розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензу­вання, що приймаються органами виконавчої влади;

• узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;

• здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензі - атами законодавства в сфері ліцензування та дає роз’яснення щодо його застосування;

• здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення дія­льності органів ліцензування;

• затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови про­вадження певного виду господарської діяльності та порядок конт­ролю за їх додержанням;

• формує експертно-апеляційну раду;

• веде Єдиний ліцензійний реєстр;

• видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок кош­тів Державного бюджету України або місцевого бюджету. При надан­ні ліцензії визначаються ліцензійні умови, які являють собою устано­влений з урахуванням вимог вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для вико­нання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. У ліцензійні умови включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання як юридичних, так і фізич­них осіб.

Відповідно до чинного законодавства ліцензуванню підлягають

Такі види господарської діяльності:

• пошук (розвідка) корисних копалин;

• виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;

• виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

• видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорого­цінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного ка­міння;

• виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного ка­міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдоро - гоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і до­рогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

• виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікар­ськими засобами;

• виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роз­дрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

• виробництво пестицидів і агрохімікатів;

• виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозо­точивої та дратівної дії, засобів індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

• розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласно­го отримання інформації;

• розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифіка­ційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інфор­мації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформа­ції, крім послуг електронного цифрового підпису, торгівля крипто­системами і засобами криптографічного захисту інформації;

• розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробу­вання, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

• розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослі­дження ефективності систем і засобів технічного захисту інформа­ції, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

• виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

• транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопро­водом, транспортування природного, нафтового газу та газу (мета­ну) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

• постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

• зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обся­гах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

• централізоване водопостачання та водовідведення;

• розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складовими частинами;

• проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

• медична практика;

• переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

• ветеринарна практика та ін.

Для отримання ліцензії суб’ єкт господарювання повинен подати відповідну заяву, в якій вказати основні відомості про себе, а саме: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифіка­ційний код - для юридичних осіб; прізвище, ім’ я по батькові, паспор­тні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків та інших обов’ язкових платежів - для фізичних осіб, а також вид госпо­дарської діяльності, по якій необхідно отримати ліцензію.

Рішення про видачу ліцензії приймає орган ліцензування строком не більше ніж десять робочих днів з часу подання заяви. Видана ліце­нзія повинна містити найменування органу ліцензування, що видав ліцензію; вид господарської діяльності, яка ліцензується; найменуван­ня юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи - суб’єкта господарської діяльності, їх ідентифікаційний код або іден­тифікаційний номер платника податків та інших обов’язкових плате­жів; місцезнаходження або місце проживання; дата прийняття та но­мер рішення про видачу ліцензії; дата видачі та строк дії ліцензії; посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію. Видана лі­цензія засвідчується підписом керівника органу ліцензування та печа­ткою. Видача ліцензій суб’єктам господарювання здійснюється на платній основі, розмір і порядок зарахування плати встановлюється Кабінетом Міністрів України. На відміну від плати за реєстрацію, яка здійснюється до подання документів на реєстрацію, плата за видачу ліцензії здійснюється після прийняття рішення про видачу ліцензії.

Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на господарську діяльність в центральному органі виконавчої влади, може здійснювати відповідну діяльність на всій території України. Відповідно господар­ська діяльність на підставі ліцензії, виданої місцевим органом, здійс­нюється на території відповідної адміністративно-територіальної оди­ниці. При цьому для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання, що буде проводити відповідну діяльність, необхідно отримати копію ліцензії. За видачу копії ліцензії здійсню­ється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Отримані кошти зараховуються до Державного бюджету України.

Державний нагляд і контроль у сфері ліцензування здійснює спе­ціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом прове­дення планових та позапланових перевірок. Планові перевірки за до­триманням ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки здійснюються на підставі надходження до органів ліцензування заяви у письмовій формі про порушення ліцен­зійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усу­нення порушень ліцензійних умов.

Підставами для анулювання ліцензії є:

• заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

• акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

• рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарю­вання;

• нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності;

• акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, пода­них суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

• акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської дія­льності;

• акт про встановлення факту неподання в установлений строк пові­домлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавали­ся до заяви про видачу ліцензії;

• акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцен­зійних умов;

• неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

• акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцен­зування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцен­зування.

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом 10 робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підс­тав анулювання не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття.

Ліцензування господарської діяльності за її видами є складовою державного регулювання підприємництва в Україні, спрямованого на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері.