Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Ліцензування підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ

Складним і неоднозначним проявом державного втручання в підприємницьку діяльність є її ліцензування. Воно, з офіційної точки зору, має на меті захистити інтереси держави та права спо­живачів. Однак досить часто ліцензування стає серйозною пере­поною в розвитку підприємницьких структур. У розвиток політики дерегуляції кількість ліцензованих видів підприємництва значно скоротилася, однак у практику майже одразу було запроваджено патентування і сертифікацію окремих видів діяльності.

Ліцензія. Окремі види підприємництва, які безпосередньо впливають на здоров’я людей, навколишнє природне середовище та безпеку держави і суспільства, потребують спеціального дозво­лу — ліцензії.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, державний контроль, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування визначені Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від

01.06.2000 р. № 1775-ІІІ (далі — Закон).

На виконання цього Закону прийнято такі постанови Кабінету

Міністрів України:

♦ «Про затвердження Порядку формування, ведення і користу­вання відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» від 08.11.2000 р. № 1658;

♦ «Про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва» (як колегіаль­ний орган для досудового врегулювання спірних питань між під­приємцями та органами ліцензування) від 08.11.2000 р. № 1669;

♦«ГІро затвердження переліку органів ліцензування» від ❖

14.11.2000 р. № 1698; *

♦«Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних ви­дів господарської діяльності» від 20.11.2000 р. N2 1719;

♦«Про термін дії ліцензії на провадження певних видів госпо­дарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її ви­дачу» від 29.11.2000 р. № 1755;

‘ «Про затвердження переліку документів, які додаються до за­яви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльно­сті» від 04.07.2001 р. № 756.

Під час здійсненні видів господарської діяльності, що підляга­ють ліцензуванню, суб’єкт підприємництва зобов’язаний дотриму­ватися ліцензійних умов — встановленого з урахуванням вимог законів вичерпного переліку організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання до певних видів діяльності.

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на заняття певним видом господарської діяльності, що від­повідно до законодавства підлягає обмеженню (ст. З Закону).

Ліцензія — це дозвільний документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певно­го виду підприємницької діяльності, який потребує такого дозво­лу. Ліцензуванню підлягають понад 50 видів діяльності, вичерп­ний перелік яких наведено у ст. 9 Закону:

♦пошук та експлуатація корисних копалин;

» ремонт зброї всіх видів;

♦виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин;

♦виготовлення пива, вина, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, торгівля ними;

♦медична та ветеринарна практика;

♦юридичні послуги;

♦створення та утримання гральних закладів, організація азарт­них ігор;

♦міжнародні транспортні послуги;

♦агентування морського торгового флоту;

♦охоронна діяльність;

♦діяльність, пов’язана з використанням радіоактивних речо­вин, ядерних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання;

♦видобування дорогоцінних металів і каменів, виготовлення та реалізація виробів із них;

Розділ 8

подпись: розділ 8Будівельні, будівельно-монтажні та будівельно-ремонтні ро­боти;

♦ інші види за затвердженим переліком.

Органами ліцензування, які забезпечують видачу ліцензій на. більшість видів господарської діяльності, є центральні органи ви-

* конавчої влади. Окремі ліцензії видають обласні державні адмі - ^ ністрації.

•'7Р* •'V* •'ТР* *ТГ* •'ТГ* *"ЗГ* •‘ТР* *ТР* *ТР* •'ТРЖ *ТР* •'ТР* #'ТГ* •'ТР*

Облдержадміністраціям надано право видачі ліцензій на:

♦будівельну діяльність (розвідувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджу вальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

♦централізоване водопостачання та водовідведення;

♦організацію та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

♦туристичну діяльність;

♦оптову торгівлю насінням.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійс­нюється на всій території України, а діяльність на підставі ліцен­зії, виданої органом, яким є місцевий орган виконавчої влади, — на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Для отримання ліцензії (ст. 10 Закону) подають такі документи:

♦заяву встановленого зразка;

♦копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприєм­ницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвід­чені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

♦перелік документів, які додають до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності щодо відповідності орга­нізаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших вимог, затвер­джений постановою Кабінету Міністрів України N0 756 від 04.07.2001 р.

Цей перелік є вичерпним, і органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єкта господарювання інші документи, не вказані у Законі та у переліку згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 756 від 04.07.2001 р.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у термін не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви з переліком необхідних документів (ст. 10 Закону).

На підставі повідомлення органу ліцензування про прийняття рішення про видачу ліцензії, яке надсилають (видають) заявнику у письмовій формі впродовж трьох робочих днів з дати прийняття рішення, суб’єкт господарювання сплачує ліцензійний збір.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня надходження документа, що підтвер­джує внесення плати за видачу ліцензії (ст. 14 Закону). Термін дії ліцензії не менше ніж 3 роки.

Якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, плата за видачу ліцензії становить 20 н. м.д. г. (340 грн), або а якщо місцевий орган виконавчої влади — 15 н. мд. г. (255 грн).

Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу суб’єкта, які здійснюватимуть господарську діяльність на підставі отрима - ної ним ліцензії, видається засвідчена копія ліцензії, плата за її *, видачу — 1 н. м.д. г. (17 грн). .

За переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії — плата у розмірі 5 н. м.д. г. (85 грн). Підставами для переоформлен­ня ліцензії (ст. 16 Закону) є:

♦ зміна найменування юридичної особи (якщо вона не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;

♦ зміна місцезнаходження юридичної особи або місця прожи­вання фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;

♦ зміни, пов’язані з провадженням суб’єктом певного виду гос­подарської діяльності.

Підставами для видачі дубліката ліцензії (ст. 18 Закону) є:

♦втрата ліцензії;

♦пошкодження ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцен­зії (ст. 11 Закону) є:

♦ недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

♦ невідповідність заявника згідно з поданими документами лі­цензійним умовам, установленим для виду господарської діяльно­сті, зазначеного у заяві про видачу ліцензії.

Ліцензування окремих сфер діяльності — банківської діяль­ності, надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, у сфері електроенергетики, викори­стання ядерної енергії, у сфері інтелектуальної власності, виробниц­тва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольни­ми напоями та тютюновими виробами — здійснюється згідно із спе­ціальними законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Торгівля алкогольними напоями здійснюється тільки за наяв­ності ліцензій. Ліцензію на торгівлю алкогольними напоями ви­дають, якщо суб’єкт господарювання:

♦ забезпечив стан приміщень для роздрібної торгівлі алкоголь­ними напоями згідно з санітарно-технічними, санітарно-гігієніч­ними, технологічними, протипожежними та іншими нормами;

Розділ 8

подпись: розділ 8Має закрите приміщення з торговельним залом площею не менш як 20 м2, яке обладнане електронними контрольно-касови­ми апаратами (незалежно від їх кількості), або де є товарно-касові книги, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних та тю­тюнових виробів, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів, або де є товарно-касові книги, в яких фік­сується виручка, а також відповідним торговельно-технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охорон­ною і протипожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією.

Роздрібна торгівля алкоголем забороняється:

♦ У дрібно-роздрібній мережі, з рук, лотків, на ринках (крім ф розміщених на них підприємствах громадського харчування);

У необладнаних і непристосованих для зберігання і продажу приміщеннях;

♦особами, які не досягли 18 років;

♦особам, які не досягли 18 років;

♦у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних за­кладів і закладів охорони здоров’я;

♦у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спор­тивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) уні­версальних торговельних організацій;

♦у місцях проведення спортивних змагань;

» з торгових автоматів;

♦в інших місцях, визначених органами місцевого самовряду­вання.

Окремо встановлено, що річна плата за ліцензію на право опто­вої торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ста­новить 50 тис. грн, щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгів­лю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі — 4 тис. грн, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгів­лі — 2 тис. грн, а на території сіл і селищ, за винятком розташо­ваних у межах території міст — 500 грн на роздрібну торгівлю ал­когольними напоями і 250 грн — на роздрібну торгівлю тютюно­вими виробами на кожне місце торгівлі.

Ліцензія моясе бути анульованою у разі:

♦виявлення свідомо недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії або доданих документах;

♦передавання ліцензії іншому суб’єкту підприємництва;

♦скасування державної реєстрації суб’єкта підприємництва;

♦повторного грубого порушення ліцензійних умов.

Ліцензію вважають анульованою з дати прийняття відповідно­го рішення або скасування державної реєстрації суб’єкта підпри­ємництва. Рішення про призупинення або анулювання дії ліцензії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

До суб’єктів господарювання за проведення господарської діяль­ності без ліцензії застосовують фінансові санкції у вигляді штра­фів у розмірах, установлених законом. Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, є вичерпним, і не може підлягати «розширеному» трактуванню. Контроль за видачею ліцензій здій­снює Ліцензійна палата, за переліком ліцензованих видів діяль­ності — Держкомпідприсмництва (Державний комітет з регуля­тивної політики і підприємництва).

Торговий патент. Для здійснення роздрібної та оптової торго­вельної діяльності, надання побутових та інших платних послуг населенню суб’єкт підприємництва має отримати торговий патент. л

217

подпись: 217Торговий патент — державне свідоцтво, яке засвідчує право * суб’єкта підприємницької діяльності займатися деякими видами

•"ЗР* •У* •'X'* *У* *У* •У* •Т* •У* *"У* *У* *ТР* Т* *ТР* *У* •"ЗР* *У* •У* *У* *Т*

Підприємницької діяльності, зазначеними у Законі України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Торговий патент є також державним свідоцтвом, що засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його відокремленого структурного підрозділу займатися зазначеними у ньому вадами підприємницької діяльності;

Отримання торгового патенту потребує така діяльність:

♦торговельна діяльність за готівкові кошти;

♦ торговельна діяльність з використанням інших форм розра­хунків та кредитних карток на території України;

♦ діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаю­чи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками);

♦діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу;

♦надання побутових послуг.

Отримувати торговий патент повинні як юридичні, так і фізич­ні особи — суб’єкти підприємницької діяльності.

Обов’язок придбання торгового патенту не поширюється на тор­говельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, які:

♦ здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;

♦ здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному госпо­дарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках про­дукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді пер­винної переробки), продукції власного бджільництва;

♦ сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;

♦ сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення дого­ворів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окре­мої категорії відчужуються не частіше від одного разу на кален­дарний рік;

♦ сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб.

Розді.

подпись: розді.Торговий патент видається за плату суб’єктам підприємниць­кої діяльності державними податковими органами за місцезна­ходженням цих суб’єктів, суб’єктам підприємницької діяльності, ® що здійснюють торговельну діяльність або надають побутові по­слуги (крім пересувної торговельної мережі), — за місцезнахо­дженням пункту продажу товарів або пункту з надання побуто­вих послуг, а суб’єктам підприємницької діяльності, що здійсню - £ ють торгівлю через пересувну торговельну мережу, — за місцем Л реєстрації цих суб’єктів.

•'■у** •*Х'# •'V4* •'У •У* •У4* *У* •’ТГ»» *У* •У* •У* *У* •'У* *У* *У* •"ЗР* •У*

Порядок придбання торгового патенту на здійснення тор­говельної діяльності. Патентуванню підлягає торговельна діяль­ність, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами у пунктах продажу товарів. Під торговельною діяльністю у такому разі розуміють роздрібну та оп­тову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні за­соби та з використанням кредитних карток.

До пунктів продажу товарів належать:

♦магазини та інші торгові точки, розміщені в окремих примі­щеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

♦кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займа­ють окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

♦стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції;

» заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами

Та стиснутим газом;

♦фабрики-кухні, фабрнки-заготівельні, їдальні, ресторани, ка­фе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

♦оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які вико­ристовують для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та із застосуванням кредитних карток.

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності має відокремлені підрозділи, торговий патент слід придбати окремо для кожного підрозділу (торгової точки).

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльно­сті становить 12 календарних місяців, а короткотермінового торгово­го патенту на здійснення торговельної діяльності — від 1 до 15 днів.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного пе­реліку товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць встановлю­ють у межах таких граничних рівнів, зокрема на території:

♦обласних центрів — від 60 до 320 грн;

♦ міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і ра­йонних центрів — від 30 до 160 грн;

♦інших населених пунктів — до 80 грн.

Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за один день установлюють у фіксованому розмірі 10 грн.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності здійснюється щомісяця в розмірі вартості торгового па - тенту за один місяць до 15 числа місяця, який передує звітному, а ...

Оплата короткотермінового торгового патенту — не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

Суб’єкт підприємницької діяльності, котрий припинив діяль­ність, яка підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент необхідно повернути до державного податкового органу, що видав його, а суб’єкту підприємницької діяльності — надмірно сплачену суму вартості торгового патенту.

Без придбання торгового патенту суб’єкти підприємницької ді­яльності або їхні структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність винятково з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

♦хліб і хлібобулочні вироби;

♦борошно пшеничне та житнє;

♦сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

♦молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них;

♦продукти дитячого харчування;

♦безалкогольні напої;

♦морозиво;

♦яловичина та свинина;

♦домашня птиця;

♦яйця;

♦риба;

» ягоди і фрукти;

♦мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;

♦картопля і плодоовочева продукція;

♦комбікорми для продажу населенню.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємни­цької діяльності» передбачає також перелік деяких видів товарів вітчизняного виробництва, торгівля якими потребує придбання пільгового торгового патенту. Вартість придбання пільгового тор­гового патенту становить 25 гри за весь термін, дії патенту. Крім порядку придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, у вказаному вище Законі також зазначені порядок придбання торгового патенту на здійснення:

♦діяльності з надання побутових послуг;

Розділ 8

подпись: розділ 8Операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями;

♦ операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу,

Вартість та правила придбання торгового патенту1 на здійснен­ня зазначених видів діяльності дещо відрізняються від придбання

* торгового патенту на здійснення торговельної діяльності. Тому, якщо ви плануєте зайнятися одним з цих видів діяльності, варто

Докладно ознайомитися з Законом «Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності».

Для отримання торгового патенту необхідно подати до відповід­ного місцевого органу Державної податкової адміністрації (ДПА):

♦ заявку встановленого зразка;

♦ витяг з установчих документів або довідку органу, що погодив розташування відокремленого структурного підрозділу, про юри­дичну адресу суб’єкта підприємництва;

♦ документ, що засвідчує оплату патенту.

Торговий патент містить таку інформацію:

♦ номер торгового патенту;

« назву власника патенту — суб’єкта підприємництва;

♦ дозволений вид підприємницької діяльності;

» місце реєстрації суб’єкта підприємництва;

♦ марку і назву транспортного засобу (для торгівлі з автомашини);

♦ термін дії патенту;

♦ місце розташування та назву органу ДПА, що видав патент;

♦ відмітку про сплату вартості патенту та підпис посадової осо­би ДПА.

Оригінал або завірену копію торгового патенту вивішують на видному і доступному місці та пред’являють на першу вимогу спо­живачів та контролюючих структур.