Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Ліцензування підприємницької діяльності

Якщо підприємець хоче провадити той вид підприємництва, який входить до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, то йому необхідно отримати ліцензію. Це регулюється Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяль­ності».

Ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензій­них умов. Цей документ видається органом виконавчої влади за встанов­лену плату.

Ліцензування підприємницької діяльності

Рис. 6.3. Загальна схема отримання ліцензії

Ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на про­вадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензу­ванню.

Орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабіне­том Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган для ліцензування певних видів господарської діяльності. Орган ліцензування виконує такі функції:

• забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

• затверджує спільно із спеціально уповноваженим органом з пи­тань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;

• видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на пев­ний вид господарської діяльності, приймає рішення про виз­нання ліцензій недійсними;

• здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;

• видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності; фор­мує і веде ліцензійний реєстр.

Ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів ви­черпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціаль­них вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів госпо­дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, ви­дача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензу­вання.

Державна політика ліцензування здійснюється згідно з принципа­ми, які відображаються на (рис. 6.4).

Забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання

Встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України

Захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я гро­мадян, захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави

А

Встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ' ліцензуванню

;

Рис. 6.4. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування

Перелік органів ліцензування та види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, наведено у додатку 9.

Для одержання ліцензії підприємець подає органу ліцензування заяву, в якій містяться такі дані:

1. Відомості про суб ’єкт господарювання:

• найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, іден­тифікаційний код — для юридичної особи;

• прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер пас­порта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифі­каційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів.

2. Вид господарської діяльності, на провадження якої заявник має намір одержати ліцензію.

У додатку 10 наведено перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надход­ження заяви та відповідних документів. Повідомлення щодо прийнят­тя рішення про видачу ліцензії або про відмову надсилається (видаєть­ся) заявникові в письмовій формі впродовж трьох робочих днів з дня прийняття рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазнача­ються підстави.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником; невідпо­відність поданих документів ліцензійним умовам, встановленим для певного виду господарської діяльності. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене у судовому порядку. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня над­ходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Ліцензія (бланк єдиного зразка) містить такі відомості:

• найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

• вид господарської діяльності;

• найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;

• ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язко­вих платежів;

• місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — суб’єкта підприємництва;

• дата прийняття ліцензії та номер рішення, прізвище та посада особи, яка підписала документ, дата видачі.

Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його за­ступником та засвідчується печаткою. Строк дії цього документа — не менше трьох років. Суб’єкт (ліцензіат) не може передавати свою ліцен­зію іншій юридичній або фізичній особі для провадження бізнесу. При відсутності ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів.