Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МАЛИЙ БІЗНЕС і ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Дмитро ЛЯПІН,

Інститут власності і свободи

• міжнародний досвід побудови держзакупівель

• державні закупівлі в Росії

• державні закупівлі в Україні

• державні закупівлі та малий бізнес

Увага до системи державних закупівель пояснюється тим, що в ній обертаються значні кошти державного бюджету, ефектив­ного витрачання яких вимагає суспільство. За даними порталу «Державні закупівлі України», 2010 року під сферу тендерів підпало близько 42% коштів державного бюджету України[10], тож проблеми, що виникають у сфері державних закупівель, позначаються на бага­тьох сферах економіки. Державні закупівлі є одним із інструментів державної політики впливу на макроекономічні показники країни та забезпечення національної безпеки. Основні проблеми у сфері тендерів стосуються передусім правової та інституційної бази си­стеми державних закупівель[11]. У державному секторі оптимізація закупівель є найважливішим важелем для підвищення ефективності. У більшості країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) витрати на придбання товарів і послуг у рамках процедур державних закупівель становлять третину всіх державних витрат, тобто від 5 до 8% ВВП[12]. За таких значних обсягів оптимізація закупівель може істотно скоротити витрати бюджету і вивільнити ресурси для досягнення інших пріоритетних цілей.

Складність і багатовимірність регулювання системи державних закупівель також визначається природою правових стосунків у цій сфері, що належить до поля комерційного права.

Основні принципи, на яких базується сучасна система держав­них закупівель:

• принцип справедливості, тобто забезпечення рівних умов для всіх учасників у конкурентній боротьбі за державні замовлення;

• принцип прозорості й боротьби з корупцією при здійсненні державних закупівель;

• принцип економії та ефективності, тобто забезпечення закупівель товарів, робіт і послуг найвищої якості за найнижчими цінами та з мінімальними витратами на проведення державних закупівель.

Наявність державного ресурсу, який має бути ефективно викори­станий на засадах конкурентності, ефективності, недискримінації та прозорості, визначає можливість його використання як інструменту в політиці сприяння розвитку малого підприємництва.