Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Маркетинг. Менеджмент. Інновації

За Загальною редакцією С. М. Ілляшенка

Розвиток людської цивілізації свідчить, що в його основу пок­ладені різного роду нововведення: у виробництві, системі органі­зації суспільства, побуті тощо. Особливого значення нововведення і результат їх комерційного використання — інновації — стали на­бувати з початком промислової революції, коли почалося стрімке прискорення соціально-економічного розвитку суспільства.

В останнє десятиріччя з початком формування постіндустріа - льної економіки саме інновації й інноваційна діяльність, що ба­зується на інновації і зусиллях, вийшли на перше місце серед факторів економічного зростання. Цим обумовлений інтерес нау­ковців і практиків до проблематики інноваційного розвитку, об­ґрунтування вибору його найбільш раціональних шляхів, управ­ління інноваційними процесами на різних рівнях узагальнення.

З цих причин особливої актуальності набуває інноваційний менеджмент, який розглядається як наука й практичне керівни­цтво з управління інноваційними процесами на макро - і мікрорі - внях економіки. В умовах нестаціонарного розвитку економіки (а саме вони є характерними для України) інноваційний менедж­мент відіграє консолідуючу роль в антикризовому управлінні і забезпечує узгоджену взаємодію його складових частин і фінансо­вого менеджменту, операційного менеджменту, менеджменту пе­рсоналу, маркетингового менеджменту тощо.

Важливу роль у забезпеченні успіху інноваційної діяльності відіграє маркетинг інновацій, який визначається як діяльність, спрямована на пошук нових сфер і способів використання потен­ціалу організації, створення на цій основі нових продуктів та тех­нологій їх просування на ринку з метою задоволення запитів споживачів більш ефективним, ніж конкуренти, способом, отри­мання за рахунок цього прибутку і забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку.

При цьому маркетинг інновацій розглядають як функцію ін­новаційного менеджменту, спрямовану на виявлення можливих напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію та комерці­алізацію.

З іншого погляду, інноваційний менеджмент можна розгляда­ти як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення досягнень науки і техніки в нові товари, здатні задовольнити за-

Пити споживачів і забезпечити організацію-інноватора прибут­ком.

Викладені у монографії результати досліджень як відомих на­уковців, так і початківців, представників різних наукових ліній, розвивають і поглиблюють методологічні, теоретико-методичні і прикладні аспекти маркетингу інновацій та інноваційного мене­джменту. Об’єднання цих результатів в одній книзі дозволяє ви­конати багатоаспектний аналіз проблем управління інновацій­ною діяльністю та інноваційним розвитком, розглянути їх з різ­них позицій, визначити найбільш ефективні напрямки їх розв’язання.

До монографії увійшли матеріали досліджень, що були опри­люднені на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу», а також дослі­джень, виконаних у межах наукової теми «Розроблення наукових основ маркетингу інновацій» (№ державної реєстрації 0109Ш01384).