Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. О. Ворожейкін, м. н.с.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України В умовах інформатизації суспільства та підвищення ролі комп’ютерних технологій в економічному та суспільному житті швидкість прийняття ділових рішень може стати однією із ключо­вих переваг підприємництва у конкурентній боротьбі. У той же час, відсутність однозначного трактування законодавства, бюрократич­на тяганина заважають підприємцям адекватно реагувати на зміни в економічному середовищі. Ця проблема у значній мірі стосується не тільки України, а й більшості світу.

Проте у розвинутих країнах було знайдено механізм приш­видшення взаємодії влади та підприємництва. Так, у рамках зага­льноєвропейського Access-eGov у Словаччині був розроблений пі - лотний проект, який пришвидшував отримання дозволу на будів­ництво [1]. Польський уряд розробив сценарій реєстрації підприєм­ства. Для покращення надання урядових послуг та подолання мов­них невідповідностей в ЄС діє проект SemanticGov. Це перші кроки на шляху до створення Європейського електронного уряду. В Україні на відміну від ЄС фактично відсутні інституційні проекти у веб-просторі, що зменшували б витрати часу для підприємств у по­всякденній діяльності. Органи місцевої влади контактують із підп­риємцями лише шляхом інформаційних сайтів. І це вважається значним досягненням.

У той же час, багато українських підприємців ще не готові в повній мірі використовувати можливості мережі. Для прикладу, приведемо дані опитувань ООН з приводу готовності до впрова­дження системи електронного уряду. Країни ЄС здебільшого опи­нилися у першій двадцятці, у той час як Україна посіла 68 місце поруч із Тринідадом та Панамою. Слід визнати, що за людською складовою Україна входить до 30-ки, проте низька якість онлайн - послуг та комунікаційної мережі не дозволяють у повній мірі вико­ристовувати можливості веб-простору [2].

Використання мережевих систем для покращення зв’язку бі­знесу та влади можливе при виконанні наступних умов: 1) збіль­шення кількості користувачів Інтернету за допомогою покращення якості інформаційно-комунікаційних послуг; 2) створення або пок-

65

Ращення технічних можливостей для передачі даних у мережі; 3) реклама Інтернету не тільки як розваги, а й як потенційного ділово­го середовища.

Мережеві технології в Україні можуть стати дієвим механіз­мом для прискорення процесу реєстрації підприємства. Окрім отримання свідоцтва про державну реєстрацію підприємства про­цедура реєстрації передбачає відвідання ще 7 районних інстанцій (Управління статистики; Податкова інспекція; Управління Пенсій­ного фонду України; Управління (відділ) Фонду соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності; Управління (відділ) Фонду загальнодержавного страхування з нагоди безробіття (центр зайнятості); Управління (відділ) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Дозвільна система місцево­го управління МВС України). Фактично, більшість із візитів перет­ворюється на формальну, бюрократичну тяганину, яка сповільнює процес реєстрації. Використання мережевих технологій, а саме створення віртуального центру реєстрації та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності на базі уповноваженого органа вико­навчої влади, введення електронного документообігу знизить ви­трати часу на реєстрацію та навантаження на вище зазначені орга­ни.

Наступним кроком впровадження інформаційних технологій повинно стати створення G2B-центрів віддаленої консультації під­приємців з приводу чинного законодавства та змін до нього на базі органів місцевої влади.

Ефективність впровадження мережевих технологій в Україні може виявитися нижчою за очікувані результати, проте процес ін­форматизації суспільства невпинно триває, і українське суспільство має рухатися у напряму світових тенденцій.