Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методи аналізу грошових потоків у довгостроковому Періоді

Реалізація стратегій, пов’язаних із зростанням чи навіть збереженням існуючих позицій на ринку, тісно пов’язана з інвестиційною діяльністю підприємства. Ця сфера діяльності є предметом проектного аналізу, який у стратегічно керованих компаніях поєднує інструментарій фінансово - інвестиційного і стратегічного аналізу. Якщо строго визначити сферу стратегічного аналізу, то його об’єктами є фактично всі ресурси, які підприємство може мобілізувати для довгострокового інвестування з метою досягнення конкурентних переваг на ринку.

Стратегічний аналіз будь-якого інвестиційного проекту в першу чергу здійснюється за тими грошовими потоками, які цей проект породжує. Грошовий потік - це будь-який платіж, здійснений або отриманий (в економічній літературі іноді розрізняють «відтоки» і «притоки» грошових коштів. їх не варто плутати з такими бухгалтерськими категоріями як витрати і доходи).

У процесі аналізу звертають увагу на три найважливіші характеристики грошових потоків - величину, напрям і час. Головне завдання, яке вирішується при цьому, - це порівняння грошових потоків альтернативних інвестиційних проектів і вибір серед них оптимального.

Для співставлення очікуваних грошових потоків у довгостроковому періоді використовується концепція вартості грошей у часі і метод дисконтування грошових потоків.

Концепція вартості грошей у часі пояснюється тим, що гроші (гривні, долари, євро та ін.) коштують сьогодні більше, ніж у майбутньому. Можна виділити три головні причини цього явища:

1) гроші, які є в наявності сьогодні, можна інвестувати під проценти, внаслідок чого у майбутньому грошей стане більше;

2) купівельна спроможність грошей з часом зменшується через інфляцію;

3) не можна бути повністю впевненим у тому, що в майбутньому гроші будуть отримані. У той же час, коли сьогодні гроші вже є «на руках» - це об’єктивна реальність.

Сукупність грошових потоків може бути відома завчасно з тим чи іншим ступенем визначеності. Чим вищий рівень визначеності, тим меншим є ризик, пов’язаний з даним інвестиційним проектом. У подальшому будемо вважати, що грошові потоки повністю відомі, тобто невизначеності не існує.

Оскільки різні варіанти інвестицій (альтернативні проекти) можуть відрізнятися як за величиною грошових потоків, так і за часом їх здійснення, необхідно вибрати єдині критерії їх порівняльної оцінки та співставлення. ■і Для цього в межах концепції вартості грошей у часі використовуються такі поняття як приведена (поточна) вартість, майбутня вартість, дисконтування грошових потоків і складні проценти.

Приведена (поточна) вартість - це вартість грошових потоків, які належать до різних часових періодів, у єдиному часовому еквіваленті, тобто вартість на поточний момент. Так само, як грошові потоки, виражені у різних валютах, для порівняння потрібно перевести в одну базову валюту, так і платежі, здійснені або отримані в різний час, необхідно перерахувати у поточну вартість. При перерахунку валюти ми використовуємо обмінний курс, а при перерахунку грошових потоків - ставку дисконтування.

З погляду фінансів ставка дисконтування - це можлива вартість грошей при їх використанні в інвестиціях, що є альтернативою тій, яка розглядається. Наприклад, як ставка дисконтування може бути використана процентна ставка на гарантовані державою облігації внутрішньої позики.

Процедура розрахунку приведеної вартості грошових потоків дещо ускладнюється необхідністю врахування складних відсотків. Якщо ми отримуємо доходи у вигляді відсотків по депозитних вкладах і не використовуємо їх на споживання, ці відсотки реінвестуються. Внаслідок цього в наступному періоді будуть нараховані «відсотки на відсотки».

Таким чином, складні відсотки - це відсотки, нараховані на реінвестовані відсотки.

Позначимо грошові кошти, отримані в момент часу І, через СТ, а ставку дисконтування, що застосовується до грошового потоку в момент І, через кг Тоді приведена (поточна) вартість цього грошового потоку (має позначення РУ) розраховується за допомогою рівняння:

РУ = СР, І (1 + к()' (12.1)

Для різних грошових потоків не обов’язково застосовується однакова сіавка дисконтування. Але, враховуючи можливу невизначеність.

Притаманну ставкам дисконтування у майбутніх періодах, грошові потоки у більшості випадків дисконтують за однією ставкою.

Можна вважати, що всі грошові потоки мають деяку приведену вартість. Оскільки ці приведені вартості віднесені до одного і того ж моменту часу, тобто до поточного моменту, вони можуть бути співставлені за величиною і додані. Додавання приведених вартостей дозволяє зробити загальну оцінку сукупності грошових потоків.

Отже, сума приведених вартостей п грошових потоків розраховується за формулою:

П

РУ = £ СР, І (1 + к,) ‘ . (12.2)

І=і

При аналізі інвестиційних проектів, крім грошових потоків, приведених до поточної вартості, враховуються також початкові затрати (вкладення). Різниця між сумою приведених вартостей грошових потоків, породжених певною інвестицією, і початковими затратами (І0) називається чистою поточною (приведеною) вартістю, яка позначається абревіатурою КРУ і розраховується за формулою:

П

№У = £СР(/(1 + к,)‘-І0 (12.3)

І=і

Чиста поточна вартість є основним критерієм порівняння різних інвестицій. Якщо ИУР інвестиції А більша, ніж ИУР інвестиції В, то інвестиція А привабливіша для підприємства.

У стратегічному аналізі інвестицій важливо враховувати чутливість чистої приведеної вартості до зміни ставки дисконтування. Для наочності розглянемо приклад.

Припустимо, що компанія “Полярна зірка” вибирає оптимальний інвестиційний проект серед двох варіантів - А і В. При цьому розглядаються дві можливі ставки дисконтування - 10% і 25% (табл. 12.1).

Початкові затрати є однаковими (1,2 млн. грн.), але грошові потоки, як бачимо, відрізняються. У підсумку виявляється, що за 10%-ої ставки дисконтування інвестиція А є кращим варіантом, ніж інвестиція В, але за 25%-ої ставки ситуація змінюється на протилежну - інвестиція В виглядаї привабливішою, ніж інвестиція А.

Очевидно, що наведений приклад вимагає застосування додаткових критеріїв оцінки інвестиційних проектів. У деяких випадках застосовується метод побудови обмежень, наприклад, на тривалість проекту. Деякі компанії вважають занадто ризикованим вкладати гроші в інвестиційні проекти терміном 5-10 років, надаючи перевагу проектам з меншим терміном реалізації. У цьому прикладі обидві інвестиції розраховані на чотири роки, отже, з погляду тривалості вони є однаково прийнятними.

Вибір оптимального інвестиційного проекту може здійснюватися з допомогою розрахунку імовірностей отримання кожного грошового потоку.

Таблиця 12.1.

Порівняння альтернативних інвестиційних проектів за ставок дисконтування 10% і 25%

Інвестиція А, тис. грн.

Інвестиція В, тис. грн.

Рік

Обсяг

PV(10%)

PV (25%)

Рік

Обсяг

PV(10%)

PV (25%)

1

500

454,55

400,00

1

900

818,18

720,00

2

600

495,87

384,00

2

600

495,87

384,00

3

700

525,92

358,40

3

500

375,66

256,00

4

800

546,41

327,68

4

400

273,21

163,84

Разом

2600

2022,75

1470,08

Разом

2400

1962,92

1523,84

NPV

822,75

270,08

NPV

762,92

323,84

Наприклад, імовірність успішної реалізації інвестиційного проекту А становить 0,7, а проекту В - 0,8. Як бачимо, на перший погляд Р(А) < Р(В), але для прийняття рішення необхідно зробити розрахунок:

А) ставка дисконтування 10%:

NVP(A) х Р(А) = 822,75 х 0,7 = 575,93 NVP(B) х Р(В) = 762,92 х 0,8 = 610,34;

Б) ставка дисконтування 25%:

NVP(A) х Р(А) = 270,08 х 0,7 = 189,06 NVP(B) х Р(В) = 323,84 х 0,8 = 259,07

Отже, інвестицію В необхідно вважати оптимальною, оскільки скориговані значення чистої приведеної вартості для ставок дисконтування 10% і 25%) для неї є вищими, ніж для інвестиції А. Як бачимо, врахування нібито незначної різниці імовірностей призвело до отримання кількісної підстави для прийняття однозначного стратегічного рішення.

Досі ми розглядали ситуацію, коли вартість грошових потоків приводилася до поточного моменту часу. Але на практиці часто існує потреба робити розрахунок у зворотному напрямі. Наприклад, зараз у нас є певна і'ума грошей, призначена для інвестування, і ми бажаємо знати, у яку суму попа перетвориться через деякий час, якщо буде приносити періодичний доход за певною відомою ставкою. Такий вид задач оцінки вартості у часі на іивається розрахунком майбутньої вартості.

Майбутня вартість (позначається FV) - це сума, яка дорівнює сукупній нсничині інвестованих коштів з урахуванням нарахованих складних відсотків, визначеній на певну дату у майбутньому. Формула розрахунку ,іосигь проста:

Замість ставки дисконтування к у наведеній формулі використовуєті. оі процентна ставка г, а г - це кількість майбутніх періодів. Процентна с ні ик-і виконує ту ж саму функцію, що й ставка дисконтування. У багатьох випал кн' на практиці процентну ставку та ставку дисконтування не розрізмяют і. і обмежуються одним терміном - доходність.

Під час визначення корпоративної стратегії розрахунок майбуїпьш вартості інвестицій є необхідною процедурою, але реальну користь цей розрахунок дає лише тоді, коли проводиться стратегічний аналіч м декількома можливими ставками доходності для кожного з альтернатам! ш1 інвестиційних проектів.

Наприклад, компанія “Далекий світ” збирається вкласти частину кош і іи отриманих від операційної діяльності, у сумі 100 тис. грн. у ліквідні цінні папери і розглядає два варіанти:

1) облігації з терміном погашення З роки і відсотковою ставкою 12,'і (нарахування відсотків здійснюється в кінці року) ;

2) депозитний рахунок у банку з відсотковою спшвкою 12% (нарахування відати* и. здійснюється щосісячно).

Необхідно зробити вибір і прийняти стратегічне рішення на основі аналі і майбутньої вартості кожної з інвестицій.

По-перше, обидва варіанти довгострокових інвестицій повинні мані однаковий термін (тривалість), наприклад, можна вибрати період в три роки По-друге, необхідно вирішити проблему різної періодичності нарахування відсотків за альтернативними інвестиціями. Якщо варіант з придбанням облігацій дозволяє використовувати формулу РУ без будь-яких додатковії умов, то депозит з щомісячним нарахуванням відсотків потребує дсіци іншого розрахунку за формулою:

(12.5)

подпись: (12.5)РУт = РУ (1 + г/т)

У цій формулі символом т позначено кількість періодів у році, коли нараховуються відсотки. При щомісячному нарахуванні т = 12.

Отже, застосуємо формулу РУ для визначення майбутньої вартості 100 тис. грн., вкладених на три роки в облігації, а формулу РУт-для кошпп.

• покладених на депозитний рахунок:

РУ облігації = 100000 х (1 + 0Д25)3 = 142382,81 грн.

РУ депозит = 100000 х (1 + 0,12/12)12х3 = 143076,69 грн.

Отже, майбутня вартість 100 тис. грн., інвестованих на три роки п облігації, буде меншою, ніж майбутня вартість аналогічної суми кошт ш. покладених на депозит у банку, незважаючи на те, що річна відсотковії ставка по облігаціях на 0,5% вища. Вибір на користь банківського депози і у обумовила частота нарахування складних відсотків.

Стратегічне рішення щодо вибору оптимального варіанта інвестування коштів за допомогою розрахунку майбутньої вартості повинно враховувати рн пік втрати стратегічної гнучкості, притаманний кожному проекту. Наприклад, якщо облігації мають, значно нижчий рівень ризику втрати і руч кості, ніж банківський депозит, потрібно вибрати саме цей варіант ні напування, незважаючи нате, що майбутня вартість у цьому випадку менша.