Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень

Всі управлінські рішення, які приймаються менеджерами, можуть бути умовно поділені на декілька видів: організаційні (запрограмовані або иезапрограмовані), компромісні, інтуїтивні, рішення, що базуються на суд­женнях, раціональні рішення.

Організаційне рішення - це вибір, який має зробити керівник для того, щоб виконати покладені на нього обов’язки. Мета організаційного рішення полягає у забезпеченні просування підприємства до поставлених стратегічних цілей.

Серед організаційних рішень можна виділити запрограмовані і незапро - грамовані. Перші з них мають найвищий рівень структуризації. Наприклад, фінансовий директор приймає рішення про інвестування надлишку готівки у ті цінні папери, які забезпечують найвищий рівень доходності. В цьому нипадку критерій вибору є запрограмованим, оскільки саме таке, а не інакше, рішення повинен прийняти фінансовий директор для того, щоб добре виконати покладені на нього обов’язки.

Иезапрограмовані рішення мають низький рівень структуризації і прий­маються тоді, коли важко передбачити усі наслідки.

На практиці переважна більшість стратегічних рішень є запрограмовани - ми, що певною мірою полегшує аналіз ризщсу, оскільки при цьому добре иидно результати усіх попередніх рішень, можна адекватно оцінити логіку

Мислення людини, яка приймає стратегічне рішення.

У багатьох випадках управлінське рішення за своєю природою є компро­місним рішенням - тобто вибором такої альтернативи, яка мінімізує по­тенційні ризики (негативні наслідки). Наприклад, фінансовий директор мо­же погодитися знизити ставку оголошених дивідендів для того, щоб профі - нансувати рекламну кампанію фірми, пов’язану з проштовхуванням нового товару. Без сумніву, подібне рішення може призвести до тимчасового погіршення фінансових показників, але у стратегічному аспекті принесе більше користі, ніж завдасть шкоди.

Отже, саме компромісні рішення мають на меті зменшення ризику до най­нижчої можливої межі, тобто потенційно є найменш ризиковими.

У процесі прийняття управлінських рішень велике значення має вплив психологічних факторів. Керівники часто приймають інту їтивні рішення - тобто вибір, зроблений лише на підставі відчуття того, що він правильний. Якщо інтуїтивні моменти присутні у процесі прийняття стратегічних рішень, то оцінити його ризик досить важко. У будь-якому випадку інтуїтивне рі­шення вважається набагато ризикованішим, ніж рішення, побудоване на суд­женнях - вибір, обумовлений знаннями або нагромадженим досвідом.

Найвищий пріоритет з погляду ефективності мають раціональні рішення, які обгрунтовуються з допомогою об’єктивного аналітичного процесу і не залежать від минулого досвіду, як рішення, що побудовані на судженнях.

Якщо узагальнити вимоги, які висуваются до стратегічних управлінсь­ких рішень, їх можна сформулювати так: найважливішим критерієм є якість управлінського рішення.

Якість управлінського рішення - це сукупність параметрів рішення, які відповідають визначеній меті управління і забезпечують реальність її досягнення.

Якість управлінського рішення може оцінюватися за такими параметрами: ^показником ентропії, тобто кількісної невизначеності проблеми. Якщо проблема формулюється тільки якісно, без кількісних показників, то ентропія наближається до нуля.. Якщо всі показники проблеми вимірюються кічькісно, показник ентропії наближається до одиниці;

Р-ступенем ризику вкладення інвестицій;

Рімовірністю реалізаціїрішення з показників якості, витрат і термінів здійснення; Р-ступенем адекватності (або ступенем точності прогнозу, коефіцієнта апроксима­ції) теоретичної моделі фактичним даним, на підставі яких вона була розроблена.

Якість стратегічного управлінського рішення залежить від багатьох факторів (рис. 13.1.), першим з яких є правильно сформульована проблема, яка, у свою чергу, визначається стратегією підприємства. У той же час стратегія не може вважатися єдиним визначальним чинником в процесі прийняття стратегічного управлінського рішення, оскільки початкові рішення часто змінюються залежно від конкретної ситуації.

Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень

Рис. 13.1. Фактори, що впливають на якість стратегічного управлінського рішення.

Перед прийняттям управлінського рішення менеджер повинен визначити перелік альтернативних способів вирішення проблеми. Вибір оптимальної альтернативи та її оцінка на стратегічному рівні управління має здійснюватися або самим менеджером, або експертами - аналітиками.

Процес прийняття рішення вимагає логічного і впорядкованого, тобто системного, підходу, оскільки менеджери приймають рішення, які пов’язані з певними зобов’язаннями і необхідністю перетворення їх у життя.

З усіх доступних альтернатив менеджеру необхідно вибрати рішення, яке дозволить досягнути певної стратегічної мети найкоротшим шляхом, тобто з найбільшими вигодами і найменшими витратами. Альтернативність управлінських рішень може мати різну форму:

Рстандартне рішення, при прийнятті якого існує фіксований набір альтернатив;

^бінарне рішення ("так” або “ні”);

>багатозначне альтернативне рішення (існує дуже широкий, а іноді необмежений, принаймні теоретично, вибір альтернатив);

> інноваційне (новаторське) рішення, коли потрібно діяти, але прийнятних альтер­натив немає.

Метою системного підходу до прийняття стратегічних рішень є підвищення ступеня об’єктивності і забезпечення врахування всіх важливих даних у комплексі. Якщо причинно-наслідковий аналіз є дедуктивним процесом, який імушує менеджера чи аналітика збирати дані, а потім «фільтрувати» їх шляхом критичного виключення, то процес прийняття стратегічних управлінських рішень вимагає створення цілої бази даних, яка потім иикористовується для відсівання та виключення небажаних альтернатив.

Як приклад можна викласти основні дії в процесі прийняття управлінських рішень: формулювання завдання, визначення критеріїв, визначення можливих альтернатив, порівняння альтернатив, визначення ризику та його оцінка, прийняття рішення.