Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методи і показники оцінки малого бізнесу

Результати наукового дослідження розвитку малого бізнесу зале­жать від вибору методів - способів, прийомів вивчення досліджуваного об'єкта (табл. 3.2).

Основою для наукового аналізу є інформаційна база дослідження, яка охоплює систему показників, що дають можливість охарактеризувати об'єкт дослідження.

Методи і принципи дослідження суб'єктів МБ

подпись: методи і принципи дослідження суб'єктів мбОсновними критеріями відбору показників для всіх суб'єктів малого бізнесу є об'єктивність і співмірність.

Методи

Принципи

Суть методу

Сфера застосування

1

2

3

Філософські принципи

Руху і розвитку

Аналіз малого бізнесу як динамічного процесу

Аналіз динаміки розвитку суб'єктів малого бізнесу; прогноз розвитку малого бізнесу

Історизму

Ретроспективний аналіз теорії малого бізнесу

Аналіз ролі зарубіжних і вітчизняних вчених XVII - ХХ ст. у формуванні сучасної теорії малого бізнесу

Взаємо­

Зв'язку

Аналіз малого бізнесу у взаємозв'язку з іншими процесами

Аналіз взаємозв'язку між малим бізнесом і економікою підприємств, рівнем розвитку ринкової інфраструктури, інвестиційними процесами і демографічною поведінкою населення

Причинно

Сті

Аналіз чинників функціонування і розвитку малого бізнесу

Розробка концепції чинників функціонування і розвитку малого бізнесу

Аналізу і синтезу

Аналіз економічної діяльності як окремих суб'єктів малого бізнесу, так і малого бізнесу загалом

Виконання просторового соціально - економічного аналізу малого бізнесу регіону, розробка інтегральної оцінки малого бізнесу і виконання його типології

Порівняль­

Ний

Порівняння особливостей малого бізнесу різних частин регіону, а також малого бізнесу регіону і України

Виконання регіонального і порівняльного аналізу малого бізнесу і в контексті розвитку малого бізнесу в Україні

Системний

Вивчення малого бізнесу як складної системи, аналіз її підсистем

Дослідження особливостей функціо­нування малого бізнесу у центральній, напівпериферійній підсистемах

Таблиця 3.2

1

2

3

4

Сучасні чітко визначені наукові принципи

Формаліза

Ції

Застосування математичних методів обробки статистичних матеріалів

Виконання регресійного аналізу для дослідження впливу регіональних чинників на розвиток малого бізнесу; факторний і кластерний аналіз для типізації одиниць територіального поділу за рівнем та особливостями розвитку малого бізнесу

Сучасні чітко визначені наукові принципи

Картогра­

Фічний

Картографічне відображення та інтерпретація малого бізнесу регіону

Розробка серії карт, які відображають ТО малого бізнесу регіону

Статистич­

Ний

Використання різних статистичних даних, що характеризують малий бізнес регіону загалом і окремих його частин

Застосування статистичних показників для виявлення особливостей функціонування і розвитку малого бізнесу регіону. Для дослідження треба застосувати кілька типів відносних величин: показники інтенсивності, співвідношення, а для визначення зміни малого бізнесу - показники рядів динаміки

У зв'язку з особливостями етапу становлення малого бізнесу країни і недостатнім рівнем розвитку статистики малого бізнесу у деяких випадках використовуються показники, які можуть дати опосередковану інформацію.

1. Показники, що відображають стан сектора МСБ в цілому і за окремими галузями:

Розподіл числа малих і середніх підприємств за галузями економіки; розподіл показника "частка малих/середніх підприємств в загальній кількості підприємств в регіоні" за галузями економіки;

Розподіл показника "кількість малих/середніх підприємств на 1000 чоловік населення регіону" за галузями економіки;

Розподіл середньої чисельності працівників малих і середніх підпри­ємств за галузями економіки;

Розподіл показника "середня чисельність працівників на одному малому/середньому підприємстві" за галузями економіки;

Розподіл обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) малих підпри­ємств за галузями економіки.

2. Показники, що відображають ефективність функціонування секто­ра МСБ в цілому і за окремими галузями:

Розподіл виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) малих і середніх підприємств, зокрема у розрахунку на одне підприємство, за галузями економіки;

Розподіл прибутку малих і середніх підприємств, зокрема у розрахунку на одне підприємство, за галузями економіки;

Розподіл показника "частка прибуткових малих/середніх підприємств у галузі" за галузями економіки.

3. Показники ефективності використання трудових ресурсів сектора МСБ в цілому і за окремими галузями:

Розподіл продуктивності праці малих і середніх підприємств (обсяг виробництва у розрахунку на одного працівника підприємства) за галузями економіки;

Розподіл прибутку малих і середніх підприємств у розрахунку на одного працівника підприємства за галузями економіки.

4. Показники динаміки малих підприємств в цілому і за окремими галузями:

Розподіл темпів зростання числа малих підприємств, чисельності працівників і обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) малих підпри­ємств за галузями економіки.

Охарактеризувати малий бізнес країни загалом і окремих його частин, наскільки дають змогу здійснити це статистичні методи. Вони передбачають широке застосування абсолютних і відносних показників. Для дослідження необхідно використовувати декілька типів відносних показників з метою вивчення особливостей (функціонування і розвитку малого бізнесу:

Показники інтенсивності розвитку - характеризують поширення суб'єктів малого бізнесу у просторі (забезпеченість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб населення);

Показники співвідношень - засвідчують про співвідношення одних показників до інших.

Методика оцінки малого бізнесу містить такі складові:

1. Визначення змін у малому бізнесі. Для цього використову­ються показники:

Абсолютний приріст (спад);

Темпи зростання (спаду);

Країна

Де Мр-н - приріст виробництва продукції (робіт, послуг) малих підпри­ємств на одного жителя регіону за певний період;

АВкраїна - приріст виробництва продукції (робіт, послуг) малих підпри­ємств на одного жителя країни за цей період.

2. Інтегральна оцінка розвитку малих підприємств. Базується на розрахунку індексу рівня розвитку малих підприємств, який враховує добуток часткових індексів:

Методи і показники оцінки малого бізнесу

ПМП,

(3.2)

Де 1 рмп - інтегральний індекс розвитку малих підприємств;

ІМп - індекс кількості малих підприємств (частка милих підприємств у загальній кількості підприємств);

ІзМП - індекс зайнятості на малих підприємствах (частка зайнятих на МП до загальної кількості зайнятих);

ІпМП - індекс обсягів виробленої продукції малими підприємствами

(частка малих підприємств у загальному обсязі виробленої продукції (робіт, послуг) в країні).

3. Визначення реальних масштабів діяльності малих під­приємств країни. Враховується тіньовий компонент діяльності за умов зіставлення фактичних основних показників діяльності малих підпри­ємств ("реальних" або "потенційних"). "Реальний" дохід від реалізації

Продукції (робіт, послуг) Др, обчислюють за формулою:

(3.3)

подпись: (3.3)Дрі = КРг Х Ді,

Де Крі - коефіцієнт "реальної" діяльності і-го року;

Ді - фактичний дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) і-го року.

Коефіцієнт "реальної діяльності" обчислюють як співвідношення кількості зареєстрованих суб'єктів, зокрема малі підприємства, до кількості діючих:

З

КРі= іт~, (3.4)

ДМПі

Де ЗМПі - кількість зареєстрованих малих підприємств і-го року;

ДМПі - кількість діючих малих підприємств і-го року (які звітували).

4. Оцінка впливу чинників становлення і розвитку малого бізнесу. Для оцінки використовують метод побудови множинної регресії. Загальне призначення моделі множинної регресії полягає в аналізі зв'язку між декількома незалежними змінними (пояснювальними факторами) та залежною змінною (результативним фактором).

5. Типізація одиниць адміністративно-територіального по­ділу країни за рівнем та характером розвитку малого бізнесу. Для цього використовуються методи факторного та таксономічного аналізу.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність дохідного, порівняльного та майнового підходів оцінки бізнесу?

2. Значення статистичного аналізу розвитку малого та середнього бізнесу.

3. Етапи статистичного дослідження діяльності малого підприєм -

Ства.

Л А в І в ■■ ■ V ■ ■