Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Для оцінювання ефективності інвестиційних проектів викорис­товуються прості (статистичні) і динамічні (дисконтування) мето­ди. Прості (статистичні) методи поділяються на методи розрахун­ку норми прибутку і терміну окупності. Динамічні методи (методи дисконтування) поділяються на методи розрахунку чистого дискон­тованого доходу, індексу доходності, внутрішньої норми доходності і дисконтованого терміну окупності. Методи оцінювання ефектив­ності інвестиційних проектів подано в табл. 11.3.

Описання методу

Переваги

Недоліки

Сфера застосування

Розрахунок норми прибутку. Чистий прибуток (дохід) проекту порівнюється з інвестиційни­ми витратами. Показує, яка частина інвести­ційних витрат повертається у виді прибутку на протязі одного інтервалу планування. При порівнянні проектів вибирають проект з най­більшим значенням норми прибутку

Простота роз­рахунків. Дає змогу оцінити прибутковість проекту

Не враховується часовий аспект вар­тості грошей, доходи від ліквідації старих активів, можливість реінвес - тування отриманих доходів. Метод не дозволяє вибирати один з проектів, які мають однакові норми прибутку, але різні інвестиційні витрати

Використовується при доцільності подальшого аналізу або відмови від проекту на самій почат­кові стадії

Розрахунок терміну окупності проекту. За­гальний обсяг інвестиційних витрат порів­нюється із сумою чистих надходжень від операційної діяльності. Коли ці потоки порів­нюються, можна розрахувати період, необхід­ний для відшкодування витрат. 3 декількох варіантів відбирається проект з найменшим терміном окупності

Простота роз­рахунків. Дає змогу оцінити ліквідність проекту і його ризико­ваність

Вибір терміну окупності суб’єктив­ний. Не враховується вартість грошей у часі. Ігнорується дохідність про­ектів за межами терміну окупності. Тому проекти з однаковими терміна­ми окупності, але різними термінами реалізації можуть приносити різний дохід, що затрудняє їхнє порівняння

Використовується для вибору проектів в умо­вах високої інфляції і нестабільності при де­фіциті ліквідних обо­ротних засобів

Розрахунок чистого дисконтованого доходу (ЧДД). Цей показник визначається як різни­ця дисконтованих надходжень і витрат по про­екту. Якщо ЧДД > 0, то проект треба прийня­ти тому, що поточна вартість доходів вища від поточної вартості витрат. Якщо ЧДД = 0, то ін­вестор не отримає доходу, хоча підприємство збільшиться в масштабах. Якщо ЧДД < 0, то інвестор понесе збитки. 3 декількох проектів треба вибрати той, у якого ЧДД більший

Враховується вартість грошей у часі. Метод орієнтований на збільшення доходів інвес­торів

ЧДД є абсолютним показником, і тому важко об’єктивно оцінити вибір між декількома проектами з однако­вими ЧДД і різними інвестиційними витратами або проектом з більшим терміном окупності та ЧДД і проек­том з меншим терміном окупності та ЧДД. Вибір ставки дисконтування суб’єктивний

При виборі проектів 3 декількох незалежних варіантів розрахунок ЧДД використовується при визначені внутріш­ньої норми доходності. При виборі з взаємо - виключних проектів вибираються проекти з найбільшими ЧДД

Таблиця 11.3

202

подпись: 202

Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

подпись: методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Розрахунок індексу доходності (ІД). Цей по­казник визначається як відношення поточної вартості майбутніх доходів до початкових ви­трат. Характеризує відносну прибутковість проекту. Якщо ІД>1, то дохідність інвестицій вища чим вимагають інвестори, і, це означає, що проект прибутковий. Якщо ІД=1, то до­хідність інвестицій дорівнює нормативній рентабельності. Якщо ІД<1, то інвестиції не­рентабельні

Є відносним показником і дає змогу судити про резерв безпеки проекту

Вибір ставки дисконтування суб’єктивний

Застосовується під час порівняння незалежних проектів з різними ін­вестиційними витрата­ми і термінами реалі­зації при формуванні оптимального інвести­ційного портфеля під­приємства

Розрахунок внутрішньої норми доходності (ВИД). Під ВИД розуміють таку ставку дискон­тування, при якій ЧДД проекту рівний нулю, тобто коли всі витрати окупляться. ВИД харак­теризує нижній гарантований рівень прибут­ковості проекту і максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування, при якій проект залишається беззбитковим. ВИД порівнюють з вартістю джерел засобів для здійснення проекту (ВЗ). Якщо ВИД > ВЗ, то проект треба прийня­ти. Якщо ВИД = ВЗ, то проект безприбутковий. Якщо ВИД < ВЗ, то проект збитковий

Метод простий для розуміння. Націлений на збільшення доходів інвес­торів

Передбачає складні розрахунки. При неординарних потоках можливі де­кілька варіантів значень ВНД. Вибір проекту за цим критерієм утрудне­ний, оскількі проекти з низькою ВНД можуть у подальшому приносити зна­чний чистий диско нотований дохід.

Використовується при формуванні інвестицій­ного портфеля підпри­ємства

Розрахунок дисконотованого терміну окупнос­ті. Дає змогу визначити період, за який повер­таються початкові інвестиційні витрати з чис­тих дисконотованих надходжень за проектом

Враховує вартість грошей у часі і можливість реінвестування доходів, які отримуються

Вибір дисконотованого терміну окуп­ності страждає суб’єктивністю. Цей по­казник ігнорує доходність проектів за межами терміну окупності. Тому проек­ти з однаковими дисконотованими тер­мінами окупності, але різними терміна­ми реалізації можуть приносити різний дохід, що затрудняє їх порівняння

Використовується для вибору проектів в умо­вах високої інфляції та нестабільності в разі дефіциту ліквідних обо­ротних засобів

203

подпись: 203