Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методи планування прибутку підприємства

Прибуток є основним фактором економічного і соціального роз­витку не тільки для підприємства, але і для економіки країни в ці­лому. Тому економічно обґрунтоване планування прибутку на під­приємствах має важливе значення. Прибуток (збиток) планується окремо за видами, а саме:

• від продажу продукції і товарів;

• від реалізації іншої продукції та послуг нетоварного характеру;

• від реалізації основних засобів;

• від продажу іншого майна і майнових прав;

• від оплати виконаних робіт і наданих послуг тощо;

• від позареалізаційних операцій.

Основними методами планування прибутку є метод прямого ра­хунку, аналітичний метод і метод поєднання розрахунків. Метод прямого рахунку найбільш розповсюджений на підприємствах у су­часних умовах господарювання. Він застосовується, як правило, при невеликому асортименті продукції. Суть його в тому, що прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукції (у відповідних цінах, за мінусом ПД В і акцизів) і повною її собівартістю. Розрахунок планового прибутку (77) здійснюється за формулою:

Я = (ОхД)-(йхС),

Де (І - обсяг випуску продукції в плановому періоді, в натураль­ному виразі; Ц - ціна за одиницю продукції (за мінусом ПДВ і акци­зів); С — повна собівартість одиниці продукції.

Прибуток з товарного випуску (77 ) планується на основі кошто­рису витрат на виробництво та реалізацію продукції, в якому визна­чається собівартість планового товарного випуску:

Пп=Цп~Сп,

Де Ц - вартість планового товарного випуску в діючих цінах ре­алізації (без ПДВ, акцизів, торгових і збутових знижок); С - повна собівартість планової товарної продукції (розраховується в кошто­рисі витрат на виробництво і реалізацію продукції).

Слід відрізняти плановий розмір прибутку з розрахунку на то­варний випуск від прибутку, який планується на обсяг реалізованої продукції. Прибуток на реалізовану продукцію (П ) в загальному вигляді розраховується за формулою:

П =в - с

Рп рп рп у

Де Врп - планова виручка від реалізації продукції в діючих цінах (без ПД В, акцизів, торгових і збутових знижок); Срп - повна собівар­тість продукції, яка реалізується в майбутньому періоді.

Більш детально прибуток від обсягу реалізованої продукції в плановому періоді визначається як сума прибутку залишків нере­алізованої продукції на початок планового періоду (Я ) плюс при­буток від обсягу випущеної товарної продукції в плановому періоді (Пп) за вирахуванням прибутку від залишків нереалізованої про­дукції в кінці планового періоду (П ) за формулою:

П,,„ = ППП + Птп - я,

Ці алгоритми належать до методу прямого рахунку, коли легко ви­значити обсяг реалізованої продукції і собівартість. Різновидом мето­ду прямого рахунку є метод асортиментного планування прибутку. За цим методом прибуток підсумовується за всіма асортиментними позиціями. До отриманого результату додається прибуток у залишках готової продукції, нереалізованої на початок планованого періоду.

Аналітичний метод планування прибутку застосовується при ве­ликому асортименті продукції, яка випускається, а також як доповне­ння до методу прямого рахунку, оскільки він дозволяє виявити вплив окремих факторів на плановий прибуток. При аналітичному методі прибуток розраховується не за кожним видом продукції, який випус­кається в плановому році, а за всією продукцією в цілому. Розрахунок прибутку за цим методом складається з трьох послідовних етапів:

1) визначення базової рентабельності як відношення очікувано­го прибутку за звітний рік до повної собівартості товарної продукції за той же період;

2) розрахунок обсягу товарної продукції в планованому періоді за собівартістю звітного року і визначення прибутку товарної про­дукції, виходячи з базової рентабельності;

3) врахування впливу на плановий прибуток різних факторів (зниження собівартості продукції, підвищення її якості та сортності, зміна асортименту, цін тощо).

Після виконання розрахунків за всіма трьома етапами визнача­ється прибуток від реалізації товарної продукції. Окрім прибутку від реалізації товарної продукції, в складі прибутку враховується прибуток від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного харак­теру, прибуток від реалізації основних фондів і іншого майна, а та­кож планові позареалізаційні доходи та витрати. Прибуток від іншої реалізації (продукції і послуг підсобного сільського господарства, автогосподарств, послуг непромислового характеру для капіталь­ного будівництва, капітального ремонту тощо) планується мето­дом прямого рахунку. Результат від іншої реалізації може бути як позитивним, так і негативним. Прибуток (збитки) від традиційної статті позареалізаційних доходів і витрат (штрафи, пеня, неустойки тощо) визначається, як правило, на підставі досвіду минулих років. Після розрахунку прибутку (збитків) за рештою видів діяльності, а також позареалізаційних доходів і витрат та з урахуванням прибут­ку реалізації товарної продукції визначається валовий (загальний) прибуток підприємства.

Окрім наведених методів планування прибутку, існує метод поєднання розрахунків. У цьому випадку застосовуються елементи першого й другого методів.