Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методичні підходи щодо оцінки вартості бізнесу

Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового комплексу під­приємства та має на меті отримання прибутку.

До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, призначеного для реалізації його мети, для здійснення госпо­дарської діяльності, для одержання прибутку, а саме: нерухомість, машини, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировина, продукція, майнові зобов'язання, цінні папери, нематеріальні активи. При цьому елементи майнового комплексу взаємодіють у процесі реалізації цілей діяльності підприємства за допомогою використання кадрового по­тенціалу, який також має свою вартість.

Відмінні риси бізнесу як об'єкта оцінки:

1) необхідність урахування поряд з вартістю складових майнового потенціалу, вартості, що створюється за рахунок ефекту їх взаємодії.

2) підприємство є і юридичною особою, і суб'єктом, що господарює, тому його вартість повинна враховувати наявність певних юридичних прав.

Особливості бізнесу як об'єкта оцінки зумовлюють той факт, що методи його оцінки за своїм складом і змістом значно різноманітніші та складніші порівняно з методами оцінки елементів майнового потенціалу, хоча і поєднуються в три традиційні підходи [1]:

Дохідний;

Порівняльний (ринковий);

Майновий (витратний, підхід з погляду акумуляції активів).

Дохідний підхід заснований на очікуваннях власника щодо майбутніх вигод від володіння бізнесом і відіграє домінуючу роль в оцінці його вартості, тому що бізнес за своєю суттю є одним з варіантів інвестування коштів, метою якого є одержання певного прибутку на вкладений капітал.

Сутність методів дохідного підходу полягає в прогнозуванні майбутніх доходів підприємства на один або кілька років з наступним перетворенням цих доходів у поточну вартість підприємства. Основні проблеми, пов'язані з застосуванням цього підходу, полягають у реалістичності прогнозів і адекватності ставки дисконту ризику, пов'яза­ному з оцінюваним бізнесом.

Порівняльний (ринковий) підхід заснований на тому, що аналогічні підприємства повинні продаватися за подібними цінами. Як і під час оцінки елементів майна, основною проблемою застосування цього методу в процесі оцінки вартості бізнесу є якісний вибір повної та достовірної інформації про об'єкти порівняння, що в сучасних вітчизняних умовах господарювання далеко не завжди можливе.

Майновий підхід заснований на уявленні про підприємство як цілісний майновий комплекс, вартість якого визначається вартістю всіх його активів, оцінених окремо, за винятком зобов'язань.

Даний підхід не може застосовуватися як єдино можливий, тому що його застосування вимагає значних коректувань вартості всіх балансо­вих статей активів підприємства, не враховує ефективності використання цих активів і залишає поза увагою синергетичний ефект від їх взаємодії.

Переваги та недоліки підходів до оцінки вартості бізнесу

подпись: переваги та недоліки підходів до оцінки вартості бізнесуПід час обґрунтування вибору необхідних методів для проведення процесу оцінки бізнесу необхідно враховувати переваги та недоліки, які містить у собі кожний підхід (табл. 3.1).

Підхід

Переваги

Недоліки

1

2

3

1. Дохідний

Враховує майбутні очікування; враховує ринковий аспект (через ставку дисконту); враховує економічне застаріння

Трудомісткість прогнозування; результати мають імовірнісний характер

2. Порівняльний (ринковий)

Цілком ринковий метод; відображає реальне співвідношення попиту та пропозиції, практику угод

Заснований на минулому без урахування майбутніх очікувань; вимагає великого числа виправлень; труднощі зі збиранням необхідної інформації

3. Майновий

Ґрунтується на реально існуючих активах; єдино можливий для деяких видів підприємств

Не враховує вартість деяких нематеріальних активів; не враховує майбутні очікування; не враховує ефективність використання активів

Таблиця 3.1

Застосування того чи іншого підходу залежить від специфіки бізнесу та цілей його оцінки. Так, наприклад, якщо оцінюється виробниче підприємство зі значними активами, необхідна ретельна оцінка з застосуванням майнового та ринкового підходів (щодо активів) одночасно з оцінкою майбутніх доходів. Якщо мова йде про оцінку торгового підприємства з метою виділення частки одного з засновників, переважає поєднання дохідного та ринкового підходів.

Для отримання найбільш точної картини оцінки вартості бізнесу на попередніх етапах оцінюється вартість підприємства із застосуванням всіх доцільних підходів з наступним підсумковим узгодженням отриманих результатів.