Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методичні вказівки до вивчення теми

Під час вивчення теми необхідно пам’ятати, що фінансові ресурси малих підприємств переважно формуються за раху­нок власних джерел (прибутку, амортизаційних відраху­вань).

Розмір та ступінь використання фінансових ресурсів малих підприємств визначаються різними зовнішніми та внутрішніми чинниками. До зовнішніх належать: загальна економічна ситуа­ція в Україні, рівень інфляції, рівень оподаткування, рівень про­центних ставок за користування кредитом, конкуренція на ринку тощо. До внутрішніх чинників належать: організаційно-технічне оснащення малого підприємства, рівень організації виробництва та фінансово-економічна продуктивність, яка об’єднує такі показни­ки: обсяг виробленої продукції, її конкурентоспроможність, струк­тура фінансових ресурсів, розмір внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів, фінансовий стан малого підприємства.

Слід зазначити, що створюючи мале підприємство, необхідно з’ясувати оптимальний розмір первісного капіталу. Первісний капітал визначається під час складання балансового звіту на день відкриття бізнесу.

Спочатку визначається сума грошових коштів, яку треба мати в обігу. Вона обчислюється за формулою:

Пг = Сп^А,

К

Де Пг — потреба в готівкових коштах;

Сп — повна собівартість вироблюваної продукції;

А — сума нарахованої амортизації;

К — кількість оборотів оборотних коштів.

Балансовий звіт дає можливість визначити спроможність влас­ника відкрити малий бізнес.

Використовуючи дані балансового звіту, визначають три кое­фіцієнти: абсолютної ліквідності, поточної ліквідності, забезпе­ченості власними коштами.

Структура балансу малого підприємства вважається задовіль­ною, якщо фактичні значення наведених коефіцієнтів перевищу­ють оптимальні значення. Якщо один із трьох коефіцієнтів має значення нижче оптимального, то структура балансу вважається незадовільною і треба її переглядати.

Склад фінансових ресурсів малих підприємств обмежений, оскільки в їх формуванні не беруть участі цінні папери і переду­сім акції: як правило, у малих підприємств зовнішнім джерелом формування фінансових ресурсів є тільки кредиторська заборго­ваність. Малі підприємства можуть залучати кредити комерцій­них банків. Але для отримання кредиту підприємець повинен ма­ти відповідне забезпечення, повернення цього кредиту, що не завжди є в розпорядженні малого підприємства.

Мале підприємство може звернутися за позичкою у фонд під­тримки підприємництва, який видає кредит під процентні ставки, значно нижчі від процентних ставок комерційних банків. Але фонд підтримки малого бізнесу не має у своєму розпорядженні значної суми грошових коштів.

Малі підприємства можуть залучити іноземний капітал кіль­кома методами. По-перше, на партнерських засадах для спільної роботи. Але не завжди і не кожна іноземна фірма дає згоду на спільну роботу. Перш за все іноземні фірми звертають увагу на міцність малого підприємства, його фінансовий стан, надійність забезпечення роботою та інші компоненти. З іншого боку наші бізнесмени не мають достатньої інформації про іноземні фірми. По-друге, продаж акціонерного капіталу шляхом випуску приві­лейованих акцій. Привілейовані акції можуть бути розпов­сюджені між засновниками підприємства. Цей метод виключає можливість для підприємця залучати небажаних партнерів.