Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи дану тему, слід мати на увазі, що за своєю сутніс­тю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрі­зняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалі­стів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ре­сурсів для організації господарської діяльності; відсутність фі­нансового прогнозування та планування; мета малого підпри­ємства інколи є складною і суперечливою.

Відсутність спеціалістів з фінансового менеджменту зу­мовлена критеріями, відповідно до яких визначається нале­жність підприємства до категорії «малих». Чинне законодав­ство передбачає такі критерії:

1) середньооблікова кількість працюючих за рік має не пере­вищувати 50 осіб;

2) обсяг виручки від реалізації продукції за рік має не переви­щувати 500 тис. євро.

Таке обмеження кількості працюючих та обсягу реалізації продукції внеможливлює утримання достатньої кількості спеціалістів з фінансового менеджменту. Інколи на малих підприємствах один працівник відповідає за таке коло обов’язків, які не в змозі виконати. У зв’язку з цим деякі пи­тання організації бізнесу бізнесмен вирішує, покладаючись на інтуїцію, тобто поверхнево, не розраховуючи доскональ­но потреби в коштах. І як наслідок, постає перед фактом, ко­ли в нього доходи не покривають витрати.

Малі підприємства зацікавлені в одержані поточного прибутку, в аналізі руху готівки, в управлінні оборотним ка­піталом і по суті не вдаються до фінансового прогнозування та планування.

Роль малого бізнесу в економічному житті України зрос­тає. Конкретно роль малого бізнесу полягає в тому, що його розвиток сприяє: створенню нових робочих місць, упрова­дженню нових видів товарів і послуг, прискоренню структур­ної перебудови економіки.

Основні чинники, які впливають на розвиток малого біз­несу в Україні: політичні обставини, загальний стан еконо­міки, заходи щодо розвитку малого бізнесу, податкова полі­тика, фінансово-кредитна політика.

Малий бізнес дає широку свободу ринкового вибору, за­безпечує швидку окупність витрат виробництва, оперативно реагує на зміну споживчого попиту, дає можливість подола­ти галузевий монополізм виробництва, забезпечує конкуре­нцію на ринку, допомагає наповнити ринок товарами і пос­лугами, на які є попит.

Водночас, у розвитку малого бізнесу є недоліки. Зокрема, низький, порівняно з великим виробництвом, рівень тех­нології та управління виробництвом, недостатній потенціал науково-дослідних робіт, обмежений доступ до передових технологій та технологічної інформації, використання нее­фективного устаткування, обмежений доступ до фінансових джерел.

Основні чинники, які впливають на організацію управ­ління фінансами малого підприємства: кількість працюючих; їхній склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції, форма власності; співвід­ношення попиту та пропозицій щодо вироблюваної продук­ції.

Найважливішими особливостями організації фінансів ма­лих підприємств є: фінансові ресурси малих підприємств формуються за рахунок коштів працюючих, а також прибут­ку, одержаного внаслідок діяльності малого підприємства; основним залученим джерелом формування фінансових ре­сурсів малого підприємства є кредиторська заборгованість у розрахунках з постачальниками; у малих підприємств вища, порівняно з великим виробництвом, питома вага готівкових коштів і водночас менші запаси оборотних активів; малі під­приємства не потребують великих накопичень грошових коштів за рахунок швидшої оборотності оборотних активів; на малих підприємствах можна значно швидше скоротити витрати виробництва шляхом застосування зберігаючих тех­нологій та використання дешевої робочої сили.