Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методика аналізу на основі проектованих фінансових Звітів

У зарубіжних країнах менеджери і аналітики багатьох компаній складають не тільки фінансову звітність за минулий рік. але й проектовані фінансові звіти на наступний рік (або декілька років). Ці документи призначені як для внутрішнього планування, іак і для подання зовнішнім користувачам (наприклад, кредитним установам для отримання позик).

У багатьох зарубіжних країнах кредитори вимагають від потенційних пози - коотримувачів подання проектованих фінансових звітів, які висвітлюють очікувані фінансові результати компанії протягом терміну позики. Деякі кредитори вимагають також копії проектованих звітів за минулі роки для того, щоб співставити передбачення керівництва і фактичні результати компанії.

Протягом останніх років подібні вимоги пред’являють також окремі банки країн СНД, які працюють з потужними корпоративними клієнтами. Крім того, проектовані фінансові звіти включаються у фінансовий розділ стратегічних планів, що розробляються як приватними компаніями, так і неприбутковими організаціями.

Проектована фінансова звітність, як правило, включає: звіт про прибутки і збитки (звіт про фінансові результати), баланс, звіт про рух грошових коштів. Для стратегічного аналізу найважливішими є дві перші форми проектованої звітності, оскільки на їх основі можна попередньо оцінити прогнозований фінансовий результат і визначити потреби у зовнішньому фінансуванні бізнесу на наступні часові періоди (квартал, рік або кілька років).

Процес підготовки проект ованих фінансових звітів, складених на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, починається з опрацювання відповідних звітів за минулий рік (або декілька років) і
поділяється на декілька загальних етапів.

Першим етапом є прогнозування такого показника як доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Ця операція є ключовою і, певною мірою, визначальною для підготовки проектованих фінансових звітів у цілому - прогноз обсягу реалізації є відправною точкою для розрахунку показників звіту про фінансові результати та балансу.

Другим етапом є підготовка проектованого звіту про фінансові резуль-

Методика аналізу на основі проектованих фінансових Звітів

Рис. 11.1. Підготовка проектованих фінансових звітів (прогнозований актив балансу перєвищус пасив).

Тати (рис. 11.1.), що обумовлено необхідністю розрахунку суми нерозподіленого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства і може буї п реінвестований у виробництво, тобто спрямований на покриття майбутніх фінансових потреб.

Кожна стаття звіту про фінансові результати збільшується або зменшується відповідно до концепції складання прогнозу - або на основі процента зростання (зменшення) обсягу реалізації продукції (так званий метод процента ви) продажу), або незалежно.

Доход (виручка) від реалізації продукції коригується шляхом вирахуван 11 я податку на додану вартість, акцизного збору та іїшіих необхідних вирахувань, а також собівартості реалізованої продукції, після чого отримується проектований валовий прибуток (збиток).

Далі, валовий прибуток (збиток) змінюється на суму операційних, фінансових та надзвичайних доходів (додаються) і витрат (віднімаються), податків мм звичайний та надзвичайний прибутки (віднімаються). Відмінністю проектованого звіту про фінансові результати від звичайного є врахування прогнозу використання чистого прибутку для визначення такого показника як доповнення до нерозподілених прибутків. Це пояснюється тим, що у розділі І “Фінансові результати” звіту ф. № 2 “Звіт про фінансові результати” останнім показником є чистий прибуток (збиток), а проектований звіт повинен завершу­ватися визначенням суми, яка може бути реінвестована у виробництво (чистий прибуток мінус використання чистого прибутку).

Крім того, розділи II “Елементи операційних витрат” і III “Розрахунок показників прибутковості акцій” у проектованому звіті про фінансові резуль­тати можуть не наводитися. Отже, проектований і звичайний звіти про фінансові результати далеко не ідентичні.

Доповнення до нерозподілених прибутків збільшує або зменшує величину шіас - ного капіталу у проектованому балансі, підготовка якого здійснюється на третьому етапі. Його статті також можуть прогнозуватися із врахуванням майбутньої зміни обсягів реалізації' або індивідуально. Оскільки різні статті в активі балансу, з одного боку, і пасиві, з іншого, можуть змінюватися в процесі прогнозування по- різному, то проектований баланс майже завжди виявляється порушеним.

У випадку, якщо в проектованому балансі актив перевищує пасив, різниця між ними являє собою так звані додатково необхідні фонди (ДНФ). Ця сум;і показує потребу у додатковому фінансуванні або за рахунок збільшення власного капіталу, або шляхом збільшення довгострокових і поточних зобов’язань. Вказана операція виконується на четвертому етапі і називається утворенням ДНФ з розподілом за статтями (див. рис. 11.1.).

Іноді додатково необхідні фонди набувають від’ємне значення - тоді, кол и прогноз пасиву перевищує прогноз активу. Тоді в проектованому балансі збільшують одну або декілька статей оборотних (рідше необоротних) активі» (ця операція показана на рис. 11.2.). Як правило, на практиці надають перевагу збільшенню статей грошових коштів та їх еквівалентів.

Методика аналізу на основі проектованих фінансових Звітів

Звіт про фінансові

Баланс

Рис. 11.2. Підготовка проектованих фінансових звітів (прогнозований пасив балансу перевищує актив).

Статті, які використовуються для балансування (збільшуються внаслідок v і иорення ДНФ), називаються регуляторними. Кожна з них прогнозується індивідуально і прямо не залежить від прогнозу обсягів реалізації продукції ■мі послуг.

Чавданням стратегічного аналізу є вибір оптимального рішення щодо v і корсння ДНФ за певних значень статей проектованої фінансової звітності.

Прогнозування статей проектованої звітності може здійснюватися за допомогою багатьох методів, які полягають у використанні формалізованих або інтуїтивних підходів і відрізняються один від одного точністю і формою представлення результатів, трудомісткістю операцій і кількістю вхідних даних (рис. 11.3.).

Методи підготовки показників проектованої' фінансової звітності | Ознака класифікації | [ Методи ]

Методика аналізу на основі проектованих фінансових Звітів1 Методи екстраполяції Методи моделювання Експертні оцінки

Метод процента від продажу Регрееійний метод Методі нормативних коефіцієнтів Метод ое^лювання статей

Метод детермінованих ^исел Метод обробки нечітких >-к1СЄЛ Метод довірчих інтервалів

Нециклічні методи Ітеративні (циклічні) методи

Рис. 11.3. Класифікація основних методів підготовки показників проектованих фінансових звітів.

За принципами формування прогнозу виділяють три групи методів: екстраполяцію, моделювання і експертні оцінки.

Методи екстраполяції (найменших квадратів, рухомих середніх, експо - ненційного згладжування та ін.) спираються на статистично обгрунтовані тенденції зміни тих чи інших кількісних характеристик об’єкта. Екс­траполяційні методи є одними є найрозповсюдженіших серед усіх способін економічного прогнозування.

Екстраполяція визначається як спосіб знаходження значень функції за межами області її визначення з використанням інформації про поведінку даної функції в деяких точках, що належать області її визначення.

До методів моделювання належать прийоми структурного, сітьового, матричного моделювання та інші, які дозволяють отримувати прогнозні фі­нансові показники з допомогою певних моделей.

Методи експертних оцінок належать до неформалізованих методів і засто­совуються у тих випадках, коли неможливо врахувати вплив багатьох факторів через значну складність об’єктів прогнозування. Коли формалізо­вані методи прогнозування застосувати неможливо, доводиться вдаватися

Ції ІІІІІНЬ і досвіду експертів.

Мс і оди підготовки проектованих фінансових звітів значно відрізняються ітігжпо від базису (основного припущення, концепції), на якому будується шч і. процес прогнозування і аналізу.

ІІрої ночування з допомогою методу процента від продажу полягає у іГнлі. місііні (зменшенні) показника доходу від реалізації продукції (робіт, жк-ііуі ) і статей балансу і звіту про фінансові результати (крім тих, що не »иисж;і п> нід зміни продажу) на однаковий відсоток. Припущення про пряму ін ніжність між темпами зміни доходу від реалізації та інших статей повинно нідниі аги перевірці на основі емпіричних даних.

11 рої позування з допомогою регресійного методу (за умови існування лі- ніШюі або нелінійної залежності між показниками, що прогнозуються) доз - М(іин( о і римати майбутнє значення результативного показника, який є ви - г ітлкоіюю величиною, залежно від зміни одного або декількох інших показ - ммкін Наприклад, з допомогою рівняння лінійної регресії можна спрог - ію і у її: 11 и майбутні витрати підприємства залежно від зміни обсягів продажу продукції за останні п’ять років.

11 рої ночування на основі методу нормативних коефіцієнтів має на меті ■ ч і ні міі 111 ія оптимального балансу і звіту про фінансові результати, на основі ионл імиків яких розраховуються нормативні коефіцієнти - рентабельність »іцюіоі о капіталу, ліквідність та інші. Подібний прогноз використовується ний оцінки тих змін в активах та джерелах їх утворення, які необхідно здійс­ни і п н майбутньому, для досягнення оптимальної прибутковості та стабіль­ної о фінансового стЯну. Метод підготовки проектованих фінансових звітів іш основі нормативних коефіцієнтів широко використовується компаніями, управління якими побудовано на концепції сі ра іеі ічної о коїм роліш у.

И деяких випадках доцільно чдійсшоваїи 11 рол почування ч допомої ою игт<к)г регулювання статей, коли прогноз ста і еіі іфоектованоїфіна псової ті і пості складається з врахуванням інформації про майбутні управлінські рішення. У цьому випадку метод процента від продажу, рівняння регресії ііГю нормативні коефіцієнти застосовуватися не можуть, оскільки призведуть

11неадекватності прогнозу. Стратегічні управлінські рішення можуть карди - піілі. ііо змінити чинну структуру балансу, призвести до тимчасового змен­шення прибутковості, якщо є потреба у технічному переобладнанні, науково - дослідних розробках тощо. Прогнозування на основі регулювання ’т-ітей иісіосовується тоді, коли адміністрація підприємства приймає суттєві, іноді діілско не оптимальні з фінансового погляду, управлінські рішення, які мають і-1 ра і егічний характер і можуть виявитися рятівними в умовах подальшої юпкурентої боротьби.

Фінансові прогнози традиційно представляються з допомогою методів »пробки детермінованих чисел (однозначно визначених, конкретних), що в умовах високого ступеня невизначеності є не завжди доцільним. Тому ок - І^мі фінансові аналітики пропонують застосовуватиметод нечітких чисел

(наприклад, нечіткі трійки чисел) або метод довірчих інтервалів. Методи прогнозування на основі нечітких чисел і довірчих інтервалів дозволяють розширити можливості фінансового менеджера та бухгалтера-аналітика у сфері варіантного (альтернативного) стратегічного аналізу, створюють на­дійну інформаційну базу для аналізу на основі сценаріїв і аналізу чутливості.

Процес підготовки проектованих фінансових звітів не завжди відбува­ється протягом одного циклу. Нециклічний метод передбачає отримання кін­цевого результату в першому наближенні, відразу після завершення необхідних розрахунків. Але більш точним і надійним вважається ітеративний (циклічний) метод, коли весь процес прогнозування (або певна його частина) повторюються з метою уточнення результатів. Ітеративний метод найзручніше використовувати з допомогою комп’ютерної техніки для зменшення трудомісткості операцій.

Різноманітність методів підготовки проектованих фінансових звітів обу­мовлюється потребами користувачів стратегічної фінансової інформації, головними серед яких є керівники підприємства. Проектовані звіти фактично відображають уявлення адміністрації про те, яким чином підприємство буде функціонувати у майбутньому з врах> ванням можливих змін в економічних, соціальних, політичних, правових і конкурентних реаліях. Для аналітиків, які безпосередньо займаються підготовкою стратегічної фінансової інфор­мації для підтримки прийняття рішень, важливим аспектом професійної підготовки є володіння базовим інструментарієм створення, обробки та аналізу проектованих фінансових звітів в умовах невизначеності. Вміння підготувати проектовані фінансові звіти і вибрати оптимальну фінансову стратегію на майбутнє є запорукою уникнення помилок у бізнесі, основою для управління фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.