Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методика аналізу життєвого циклу з допомогою ІКЖА-графів

Модель АОЬ може застосовуватися як для вивчення фактичної конкурентної позиції кожного виду бізнесу і стадії життєвого циклу його галузі, так і для того, щоб збалансувати корпоративний господарський портфель і вибрати для цього оптимальну стратегію. Крім відображення конкретної позиції виду бізнесу, модель АОЬ може продемонструвати його фінансовий внесок у корпоративний портфель.

Збалансованість господарського портфеля визначається за відносним розподілом фінансових іїщикаторів по осі життєвого циклу (сумарне значення кожного ряду). Якщо, наприклад, види бізнесу, що перебувають у стадії занепаду, дають 70% від загального обсягу продажу компанії, такий господарський портфель є вкрай незбалансованим.

У стратегічному аналізі рентабельності видів бізнесу, позиціонованих за різними стадіями життєвого циклу в моделі АОЬ, часто застосовуються так звані ІЮКА-графи, які схематично відображають рентабельність чистих активів, а також рівень реінвестицій коштів (внутрішнього перерозподілу) всередині господарського портфеля компанії.

Внутрішній перерозподіл[14] - це показник, який був спеціально розроблений АОЬ для використання у цій моделі. Він вимірюється процентом фондів компанії, що реінвестуються у певний вид бізнесу. Внутрішній перерозподіл виражає відношення зміни вартості активів до зміни величини оперативних фондів у процентах, де зміна вартості активів - це різниця вартості активів (за вирахуванням амортизації) в поточному і попередньому роках, а вартість оперативних фондів визначається як чистий прибуток плюс амортизація.

Виділяють чотири категорії перерозподілу коштів на підприємстві:

1. Генератор коштів - показник внутрішнього перерозподілу значно менше 100°/<і.

2 Споживач коштів - показник внутрішнього перерозподиіу значно більше 100%.

3. Інваріант коштів - показник внутрішнього перерозподиу приблизно дорівнює /00%.

4. Від ’ємний внутрішній перерозподіл - сума реінвестицій від 'ємна (може виникнути у

Випадку застосування стратегії дивестування, коли потік грошових коштів ви)

Операційної діяльності позитивний, а вартість активів зменшується).

Внесок кожного виду бізнесу в успішне функціонування компанії щодо показника рентабельності чистих активів (КОМА) та рівня реінвестування (внутрішнього перерозподілу коштів) у моделі АБЬ передбачається відображати з допомогою КОМА-графа (рис. 9.2.).

У збалансованому господарському портфелі різні види бізнесу повинні бути у всіх чотирьох типових категоріях, перерахованих вище. КОМА-граф передбачає, що у збалансованому портфелі потік грошових коштів, що генерується, повинен дорівнювати або перевищувати потік грошових коштів, що використовується. Адекватна прибутковість розглядається як рівень прибутковості, що відповідає стратегічним корпоративним цілям.

Методика аналізу життєвого циклу з допомогою ІКЖА-графів

Розміщення Споживач Генератор

Прибутку коштів коштів

Рис. 9.2. RON А-граф (приклад).

Збалансованість портфеля перевіряється з допомогою візуальної оцінки RONA-графа - кожен вид бізнесу повинен бути на необхідних позиціях.

Концепція ADL полягає у тому, що кожен вид бізнесу вимагає окремого стратегічного планування, визначення позиції і, відповідно, окремого аналізу. Але для цього попередньо необхідно виконати три послідовні кроки:

/ Перевірити «звичайний вибір» кожного виду бізнесу.

2 Визначити «специфічний вибір», що відповідає вимогам стратегічного управ­ління, інвестиційним вимогам та очікуваним результатам.

1. Вибрати уточнену стратегію дій з переліку, запропонованого A DL.

Підхід ADL передбачає, що більшість галузей підпадає під схему житі свого циклу у встановленому порядку, хоча форма циклу може підріінятися залежно від галузі.

У традиційних галузях стадія зрілості може тривати десятиріччями, в той •і. її - як у деяких галузях високих технологій весь життєвий цикл може бути пройдений за декілька років або навіть місяців. Практика доводить, що виробництво на стадіях зародження і зростання с типовим споживачем коштів,

А на стадії зрілості і старіння - типовим її генератором.

Справедливим буде також твердження, що молодші і слабші види бізнесу є більш ризиковими, ніж зрілі і сильні галузі.

Згідно з концепцією АОЬ, у зрілих галузях концентрується відносно невелика кількість конкурентів, тоді як галузі, що перебувають на стадії зародження, є фрагментованими і характеризуються великою кількістю конкурентів.

Якщо виконати всі етапи аналізу, рекомендовані в моделі АОЬ, вигода є очевидною:

>визначено функції, ринки, становище і внесок кожного виду бізнесу в господарський портфель компанії;

Дотримано повну картину гоподарського портфеля, в якій розглянуто всі конк­ретні стратегії, розроблені для кожного виду бізнесу.

Перевага моделі АОЬ полягає у тому, що широко визнана концепція життєвого циклу була піднята на належний рівень у стратегічному плануванні, відкривши шлях конкретному, а не «усередненому» стратегічному аналізу.

Недоліком моделі АОЬ іноді вважають те. що вона нібито підштовхує менеджерів до відмови від продукції, що випускається, за деякого зменшення обсягів її продажу, оскільки менеджери безпідставно вважають, що настала стадія занепаду. Звичайно це припущення не завжди є обґрунтованим і, отже, причини зниження обсягів продажу завжди повинні бути детально вивчені.

Думка, що підприємство не може впливати на стадію життєвого циклу, може змусити менеджера проігнорувати певні стратегії. На практиці підприємства можуть реально впливати на життєвий цикл. Наприклад, будь - яка корисна інновація може змінити позицію товару відносно стадій життєвого циклу.

Головним недоліком моделі АОЬ є те, що вона є досить схематичною і може підштовхнути недосвідчених менеджерів до прийняття механічних і поверхневих стратегічних рішень. У той же час для досвідчених спеціалістів модель АОЬ є надзвичайно пот ужним і корисним інструментом стратегічного аналізу і прийняття рішень.

Методика аналізу життєвого циклу з допомогою ІКЖА-графів