Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методика розрахунку виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства визначається за потуж­ністю основних (провідних) виробничих одиниць - цехів, ділянок. Виробнича потужність цехів і ділянок визначається за потужністю основного технологічного устаткування (агрегатів, установок, груп устаткування тощо). Розрахунок виробничої потужності підприєм­ства здійснюється в усіх його виробничих підрозділах - від групи технічно однотипного устаткування до виробничих ділянок, від це­хів до виробничих одиниць, від виробничих одиниць до підприєм­ства в цілому.

Потужність провідного підрозділу (наприклад, групи устатку­вання) визначає потужність підрозділу наступного рівня (дільниці); за потужністю провідної дільниці встановлюють потужність цеху тощо. За наявності на підприємстві декількох провідних вироб­ництв, цехів, ділянок, агрегатів або групи устаткування виробнича потужність визначається на тих з них, які виконують найбільший за трудомісткістю обсяг робіт. Якщо є декілька виробництв або цехів із замкнутим циклом виробництва з випуску однотипної продукції, то виробнича потужність комплексу визначається як сума потужнос­тей провідних виробництв або цехів.

Метод розрахунку виробничої потужності дільниці, цеху, заводу багато в чому визначається типом виробництва. На заводах серійного і одиничного виробництва розрахунок ведеться за групами обладнан­ня і виробничими підрозділами. Визначення виробничої потужності починається зазвичай з розрахунку пропускної спроможності агре - 230

Гатів або групи устаткування. Розрізняють агрегати періодичної дії, наочно-спеціалізовані та агрегати з технологічною спеціалізацією.

Виробнича потужність (ВП) цеху або дільниці, оснащеної одно­типним наочно-спеціалізованим устаткуванням (ткацькі верстати, прядильні машини тощо), визначається за формулою:

ВП = ПоЯхТ хЯ,

Гоа гиі у

Де П д - годинна продуктивність устаткування; Т - плановий (ефективний) річний фонд часу роботи одиниці устаткування, год.; Н - середньорічний парк цього виду устаткування, врахований при розрахунку виробничої потужності.

Виробнича потужність (ВП) агрегатів періодичної дії (хімічні агрегати, автоклави тощо) визначається за формулою:

Fj

ВП = В,,

T

V ч-я у

Де В - маса сирих матеріалів; Т - плановий річний фонд часу ро­боти устаткування, год; t - тривалість циклу перероблення сировини, год.; КВГ-коефіцієнт виходу готової продукції з сирих матеріалів.

Виробнича потужність (ВП) цехів масового і великосерійного ви­робництва визначається виходячи з планового (ефективного) фонду часу, ритму, або такту, роботи конвеєрів:

Т ВП=

T

Де Т - плановий фонд часу роботи конвеєра (доба, рік),хв.; t - такт сходу готових виробів з конвеєра, хв.

Виробнича потужність (ВП) підприємства або цеху при однорід­ному устаткуванні (текстильна фабрика тощо) розраховується за формулою:

ВП = х Н

Tod

Де Тпл - плановий фонд часу роботи устаткування, год.; tod - за­трати часу на одиницю продукції (трудомісткість), год./од.; Н - се­редньорічна кількість однотипного устаткування.

Для агрегатів і верстатів з технологічною спеціалізацією по­тужність розраховується шляхом визначення потреби в верстато - годинах за цими агрегата або за групою верстатів і зіставлення ре­зультатів з наявним фондом часу.

Розрахунки за виробничими площами проводяться в основному тільки на маломеханізованих складальних і ливарних цехах, обсяг випуску яких лімітується розміром виробничої площі. Пропускна здатність за виробничими площами Р (м2 х дні) визначається за формулою:

Р =П хТ,

Ил и ИЛ 7

Де П - виробнича площа цеху, м2 ; Т - плановий (ефективний) річний фонд часу роботи цеху (дільниці), днів.

Під час розрахунку виробничої потужності підприємства необ­хідно одночасно з розрахунком виробничих потужностей провід­них цехів визначити потужність устаткування інших цехів і служб, щоб виявити «вузьки місця» та намітити шляхи їх усунення. Під «вузьким місцем» слід розуміти ті цехи, дільниці, агрегати та групи устаткування основного і допоміжного виробництва, чия пропускна спроможність не відповідає потужності провідної ланки, за якою встановлюється виробнича потужність підприємства.

Виробничу потужність провідного цеху (ВПц) розраховують за формулою:

Мц = М1а1,М2а2, ...,Мпап,

Де М1У М2,..., М - виробнича річна потужність однотипного устат­кування; ар а2,..., ап - кількість одиниць певного виду устаткування.

Розрахунок виробничої потужності підприємства в цілому не зводиться до простого підсумовування потужностей однорідних ді­лянок. Вона визначається на провідних дільницях і цехах на основі попереднього вирівнювання завантаження, тобто узгодження рівня використання устаткування за його групами та стадіями оброблен­ня з розшиванням «вузьких місць».

Ступінь використання виробничої потужності підприємства ха­рактеризується коефіцієнтом використання потужності (К ), який визначається за формулою:

*■ -0* акт

В п'= впс р ’

Де 0,факт - фактичний обсяг випуску продукції; ВПср - середньо­річна виробнича потужність.