Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів та послуг доцільно здійснювати методом розрахунку одиничних і групових показників.

Ціль такого дослідження конкурентоспроможності — ви­явлення переваг порівнянно з продуктами і послугами конку­рентів.

У процесі вибору споживачем банківських продуктів і послуг виграють ті, у яких відношення корисного ефекту до витрат на придбання та використання максимально, порівнянно з аналога­ми. Визначити, чи відповідає продукт (послуга) цій умові, можна в процесі порівняння з продуктами (послугами) конкурентів.

Оцінка і прогнозування конкурентоспроможності здійснюєть­ся на підставі двох груп головних параметрів:

— якісних;

— економічних.

Якісні показники характеризують призначення продукту (по­слуги), тобто властивості, завдяки яким він задовольняє конкрет­ну потребу, і поділяються на класифікаційні й оціночні.

Класифікаційні показники характеризують приналежність до визначеної класифікаційної групи і визначають призначен­ня, сферу застосування, умови використання цього продукту (послуги).

Оціночні показники кількісно характеризують ті властивості, які утворюють якість. Вони використовуються для порівняння різних зразків продуктів (послуг), які належать до однієї класифі­каційної групи. Оціночні показники поділяються на регламенто­вані і порівняльні. Регламентовані використовують для перевірки виконання обов’язкових вимог до продукту (послуги); порів­няльні використовують для порівняння конкуруючих властивос­тей за мірою задоволення потреб споживача тими або іншими властивостями.

Регламентовані показники — це патентно-правові показники, показники взаємозамінності і сумісності. Це нормативні парамет­ри, які встановлюються діючими міжнародними і регіональними стандартами; національними закордонними і вітчизняними стан­дартами; чинними законодавствами, нормативними актами, па­тентною документацією. Якщо хоча б одна з вимог не буде вико­нана, продукт (послуга) не може бути виведений на ринок.

При позитивному результаті аналізу нормативних параметрів переходять до аналізу конкурентоспроможності продукту (послу­ги) на конкретних ринках.

Оцінка регламентованих показників забезпечується введен­ням групового індексу за регламентованими показниками:

П

^р. п. 11 $рі ’

/ ]

Де п — кількість розглянутих показників;

GPi _ одиничний регламентований показник, його значення може бути 0 (не відповідає нормам) або 1 (відповідає нормам);

Ір. п. — груповий індекс за регламентованими показниками.

Груповий індекс за регламентованими показниками рівний 1 означає принципову можливість реалізації продукту (послуги) на розглянутому ринку. У випадку, коли Ірж = 0, подальший розра­хунок показника конкурентоспроможності не має сенсу.

Порівняльні показники — це функціональні показники, показ­ники надійності, естетичні показники (для окремих продуктів).

Економічні показники характеризують сумарні витрати спо­живача на задоволення його потреб за допомогою цього продукту (послуги). Вони складаються з витрат на покупку і витрат, пов’язаних з експлуатацією. У загалом загальна сума цих витрат складає ціну споживання.

До економічних показників належать одноразові витрати (ви­трати на придбання) і поточні витрати (витрати на експлуатацію).

Одноразові витрати — ціна продукту (послуги), вартість приведення в працездатний стан.

Поточні витрати — це витрати на експлуатацію, податки, страхові внески, витрати на утилізацію.

В основу цього методу оцінки конкурентоспроможності пок­ладений розрахунок одиничних і групових показників, на базі яких визначається комплексний (інтегральний) показник конку­рентоспроможності.

На першому етапі обирається база порівняння. Базою для порівняння може бути кращий із вже існуючих на цільовому ринку або у світі продукт (послуга) конкурентів, або більш якісний зразок, поява якого очікується в найближчому майбу­тньому, або деякий абстрактний еталон.

На другому етапі вирізняються найбільш вагомі для спожи­вача критерії. Значення критерію базисної моделі позначають РБ, а порівнюваного зразка — Р.

На третьому етапі за кожним критерієм розраховується ОДИНИЧНИЙ показник конкурентоспроможності (Ці). Якщо збіль­шення значення критерію сприяє підвищенню якості продукту (послуги), то використовують формулу:

= Рі/Рб і, а якщо зниженню, то формулу:

<?; = РБ і /Рі

На четвертому етапі всередині кожної групи критеріїв роб­лять ранжирування показників за мірою їх вагомості для спожи­вача і, відповідно до цього, привласнюють їм вагу (десятковий запис відсотка): щ — для аналізованого продукту (послуги) і абі — для базового зразка. Причому,

П т

2>, =2>бі,

І=і і=і

Де піт — кількість параметрів аналізованого продукту (послуги) і базового зразка відповідно.

На п’ятому етапі проводиться розрахунок групових показ­ників конкурентоспроможності за всіма групами параметрів. Для цього використовують формулу:

1=Хд'а-

І=1

Далі необхідно визначити комплексний показник конкурен­тоспроможності на основі групових показників за регламенто­ваними, якісними та економічними показниками:

Економічний зміст комплексного показника конкурентоспро­можності (інтегрального показника конкурентоспроможності) полягає в такому: якщо К > 1, то продукт (послуга) є конкуренто­спроможним (перевершує зразок), якщо К < 1 — неконкуренто­спроможним (поступається зразку), в разі однакової конкуренто­спроможності К= 1.