Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. І. Бутенко, д. е.н., Є. В. Лазарєва, д. е.н., І. М. Сараєва, к. філос. н.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

Рівень та стан соціо-еколого-економічного потенціалу регіо­ну залежать від сукупності потенціалів, що забезпечують просте та розширене відтворення його продуктивних сил. Вагомою конкуре­нтною компонентою економіки регіону є підприємницький потен­ціал, як стратегічний ресурс, що забезпечує його сталий розвиток, створює нові робочі місця, сприяє підвищенню рівня життя і подо­ланню бідності.

Складність й багатоаспектність економічної категорії «поте­нціал», значні розбіжності у визначенні сутності поняття «підприє­мницький потенціал», його структури, методів оцінки і аналізу в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі, обумовлює необхід­ність дослідження цього поняття з різних сторін.

У функціональному аспекті підприємницький потенціал є су­купністю соціально-економічних функцій, що характеризують тру­дову, виробничу, фінансову, податкову, інвестиційну, інноваційну, інфраструктурну складові потенційних можливостей підприємни­цького сектора економіки [1].

У цільовому аспекті підприємницький потенціал є сукупніс­тю можливостей досягнення системи підприємницьких цілей для конкретного суб'єкта господарювання.

Підприємницький потенціал розглядається як система ресур­сів і реальних можливостей ведення бізнесу зі складною ієрархіч­ною й соціально-економічною структурами, представленими різ­ними рівнями (людина, суб'єкт господарювання, муніципальне утворення, регіон, країна) [2].

У методології дослідження «Global entrepreneurship monitor» [3] під «підприємницьким потенціалом нації» розуміється сукуп­ність фізичних осіб віком від 18 до 64 років, які розглядають мож­ливість або почали займатися підприємницькою діяльністю. Скла­дові цього потенціалу виокремлюють залежно від стадії функціо­нування підприємницького процесу. Це протопідприємці, які тіль­ки мають намір розпочати власну справу; молоді (ранні) підприєм­ці (early-stage entrepreneurial activity), до яких належать: підприєм-

18

Ці-початківці (nascent entrepreneurial activity), власники нового біз­несу, які отримують нерегулярний мінімальний доход (new business owner-manager), підприємці, які мають бізнес зі стабільними тем­пами розвитку і достатнім доходом (established business-owner).

З нашої точки зору, підприємницький потенціал регіону ком­плексне, обумовлене економічними, соціальними та інституціона - льними факторами явище, що відображає сукупність рамкових умов підприємницької діяльності, наявність ресурсів і можливос­тей займатися цією діяльністю, схильність населення регіону до цієї діяльності, й реалізовану в певному періоді підприємницьку активність населення.

Сутність і структуру підприємницького потенціалу доцільно розглядати з погляду: цілей підприємницької діяльності; ресурсів, що забезпечують різні рівні можливостей; носіїв підприємницької діяльності; можливостей, що забезпечують підприємницькі здібно­сті. Для емпіричного аналізу й моделювання підприємницького по­тенціалу регіону, як складної соціально-економічної категорії, пот­рібна конкретизація його складових. Для цього рекомендується ви­користовувати логічні методи, що базуються на експертних оцінках діяльності на регіональних ринках; статистичні дані у формі прида­тної для адекватного й однозначного виміру показників; скорингові методи оцінки підприємницького потенціалу на основі факторного аналізу множини «підприємницьких ініціатив» щодо конкретних регіональних ринків.