Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ПІДПРЄМСТВ

Т. А. Говорушко, д. е.н., професор Національний університет харчових технологій

В ринковій економіці особливою господарською одиницею безперечно є мале підприємство. Згідно ст. 63 Господарського ко­дексу України Малі підприємства - це організаційно-економічний вид підприємств, які кваліфікуються за показником чисельності зайнятих працівників та обсягу валового доходу від реалізації про­дукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік [2].

У процесі функціонування мале підприємство стикається з рі­зними життєвими факторами, отримує інформацію, використовує ресурси, співпрацює та конкурує з іншими підприємствами, тощо. Місце малих підприємств у системі економічних відносин відо­бражено на рис.1.

1

6 >

1

Банки

1

5

2

подпись: 2

Домогосподарс-

подпись: домогосподарс-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ПІДПРЄМСТВ

8

І

4

11

подпись: 1112

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ПІДПРЄМСТВ

9

Рис. 1. Місце малих підприємств у системі економічних

1 — робоча сила і 2 — товари (потік товарів); 3 — оплата продукції і 4 — доходи (грошовий потік); 5 — накопичення домашніх господарств і 6 — накопичення малих підприємств ( потік накопичень); 7 — інвестиції в домашні господарства і 8 — інвестиції в малі підпри­ємства (потік інвестицій); 9 — податки і податкові платежі домогосподарств і 10 — податки і податкові платежі малих підприємств (державні платежі); 11 — платежі і виплати домогосподарствам і 12 — інвестиції, субсидії, дотації малим підприємствам

(державні витрати).

Проведені дослідження показали, в залежності від того, який вид діяльності і яку стратегію поведінки вибирає підприємство на ринку, в економіці західних країн виділяють такі види малих підп­риємств: комутанти, експлеренти, патієнти [1]. Класифікацію ма­лих підприємств залежно від виду обраної стратегії наведено з пев - ною метою. Справа в тім, що патієнтна (нішева) стратегія є складо­вою добре відомої конкурентної стратегії, що реалізується з метою досягнення стратегічних або конкурентних переваг.

Термін „конкурентна перевага” відображає характеристики переваги товару, марки або підприємства над конкурентами в рин­ковій боротьбі. Науковці також вважають, що конкурентні перева­ги - це сильні сторони товару. Проте найбільш точно сутність кон­курентної переваги відображає наступне визначення: „Конкурентна перевага — це фактор чи комбінація факторів, яка робить діяль­ність організації більш успішною у порівнянні з конкурентами ”.

На рис. 2 показано основні фактори конкурентних переваг, що самовизначаються малими підприємствами.

70 - і----------------------------------------------------------------------- —

60--------------------------------------------------------------------------------------------------

5°---------- ——-----------------

40----------

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ПІДПРЄМСТВ

20

10

0

Ціна Якість Сервіс Місцерозташування

Рис. 2 Фактори конкурентних переваг малих підприємств

На основі аналізу існуючих класифікацій конкурентних пере­ваг малих підприємств пропонується удосконалений їх варіант (табл. 1).

Базисом загальної конкурентної переваги підприємства є пере­ваги внутрішні (виробничі, технологічні, кваліфікаційні, організа­ційні, управлінські, інноваційні; наслідкові, економічні). Однак, вважається, це всього лише потенціал досягнення підприємством своїх конкурентних позицій.

Таблиця 1

Класифікація конкурентних переваг сучасного _______ малого підприємства__________________________________

Класифікаційні ознаки

Види конкурентних переваг

1.За джерелами виникнення

Внутрішні та зовнішні;

2.За стратегічною спрямова­ністю

Створені для сфери, де діють пріоритетні кон­куренти; створені для задоволення нових по­треб або нових методів їх задоволення;

3.3а походженням

Створені з урахуванням стабільності ринко­вих ситуацій; створені як відповідь на зміни в навколишньому бізнес-середовищі;

3.3а ймовірністю успіху

Ймовірні та очевидні (стійкі);

4.3а тривалістю дії

Тривалі та тимчасові;

5.3а впливом на потенціал підприємства

Формують потенціал та використовують ная­вний потенціал;

6.3а силою та характером впливу на споживачів

Формують споживачів; формують спільно зі споживачами;

7. 3а рівнем реалізації

Галузеві; міжгалузеві; регіональні; глобальні;

8.3а концепцією маркетин­гових систем

Сприяють управлінню попитом; сприяють управлінню запитами; сприяють управлінню потребами.

Саме зовнішні конкурентні переваги (інформаційні, конструктивні, якісні, поведінкові, кон’юнктурні, сервісні, іміджеві, цінові, збуто­ві), з одного боку, орієнтують підприємство на розвиток та викори­стання тих чи інших внутрішніх переваг, а з другого - забезпечу­ють йому стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують на цілес­прямоване задоволення потреб конкретної групи споживачів.

За стратегічною спрямованістю варто підкреслити те, що конкурентні переваги створені для задоволення нових потреб або нових методів їх задоволення в сучасній літературі з даної темати­ки означаються як більш прогресивні, оскільки, з одного боку, да­ють можливість підприємству економити на витратах, пов’язаних з конкурентними діями, а з другого - сприяють досягненню більш суттєвих результатів.

За походженням з урахуванням динамічності і невизначеності підприємницького середовища в Україні доцільно створювати кон­курентні переваги як відповідь на зміни в навколишньому бізнес - середовищі. Залежно від імовірності успіху конкурентні переваги малих підприємств можна визначити як ймовірні (перемога в кон­курентній боротьбі, конкурентні позиції не можуть бути прорахо­вані чітко і конкретно у зв’язку з дією різновекторних факторів на­вколишнього бізнес-середовища, або через невизначеність його сил та умов).

Час дії конкурентних переваг в першу чергу визначається можливостями конкурентів копіювати досвід підприємств-лідерів ринку, враховувати допущені ними прорахунки, ліквідувати недо­ліки і на цій основі удосконалювати свою власну діяльність. Вста­новлено, що час дії конкурентних переваг найкоротший у сфері послуг, де таке копіювання особливо можливо, в тому числі і з ура­хуванням діючої системи законів.

Залежно від впливу на потенціал підприємства конкурентні переваги можуть бути охарактеризовані як такі, що формують по­тенціал малих підприємств, зміцнюють його.

Залежно від сили та характеру впливу на споживачів конку­рентні переваги підприємства можна розглядати як такі, що фор­мують споживачів, їх поведінку, запити, попит (так звана амери­канська модель маркетингу) і такі, які формуються самими спожи­вачами (європейська модель партнерського маркетингу). Варто сказати на те, що остання набуває дедалі більшого поширення се­ред підприємців, формує нову систему маркетингової культури.

За рівнем реалізації конкурентні переваги малого підприємс­тва можна визначити як галузеві.

Послуговуючись концепціями маркетингових систем конку­рентні переваги на початковому етапі їх формування повинні спри­яти управлінню попитом (ефективні методи просування і збуту продукції, підвищення продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і збут) з поступовим переходом на управління потре­бами споживачів.

Наведена концепція конкурентних переваг сучасного малого підприємства не є всеохоплюючою, але, на думку автора вона сприятиме більш правильному їх розумінню, орієнтуванню при їх створенні на досягнення відповідних результатів у межах обраного малим підприємством виду стратегії.