Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Механізм розподілу прибутку підприємства

Розподіл прибутку - це відрахування до бюджету і використання його за статтями на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється лише в тій його частині, яка надходить до бюджету різ­ного рівня у вигляді податків та інших обов’язкових платежів. Від­повідно до законодавства, прибуток за вирахуванням усіх податків, отриманий від різних форм господарської діяльності, називається чистіш прибутком. Чистий прибуток у розпорядженні підприєм­ства, використовується ним самостійно і спрямовується на подаль­ший його розвиток. Розподіл чистого прибутку підприємства в за­гальному вигляді зображений на рис. 16.1.

Чистий прибуток спрямовується на фінансування виробничого розвитку підприємства, задоволення споживацьких і соціальних потреб, фінансування соціально-культурної сфери, відрахування до фонду оплати праці понад заробітну плату тощо. Частина чисто­го прибутку може бути направлена на благодійні потреби, надання допомоги театральним колективам, організацію художніх виставок тощо. Проте не вся величина чистого прибутку використовується

281

Підприємством на власний розсуд. За рахунок чистого прибутку сплачуються деякі види зборів і податків, наприклад, податок на майно підприємства, збір за право торгівлі тощо. З чистого прибутку сплачуються штрафи за недотримання вимог з охорони довкілля від забруднення, порушення санітарних норм і правил, а також застосо­вуються штрафні санкції в разі приховування прибутку від оподат­кування або внесків до позабюджетних фондів та інших платежів.

Механізм розподілу прибутку підприємства

Рис. 16. 1. Розподіл прибутку підприємства

Існує простіший варіант використання чистого прибутку, коли не утворюються планові фонди накопичення та споживання (рис. 16.2).

Механізм розподілу прибутку підприємства

Рис. 16.2. Механізм використання чистого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток приєднується до статутного капіталу підприємства. Розподіл і використання прибутку мають особливос­ті, зумовлені організаційно-правовою формою підприємства.