Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Механізм створення спільного підприємства

Процес створення спільних підприємств базується на чинному законодавстві України, відображає логіку і порядок аналітико-організаційних робіт (процедур), охоплює узгоджені у часі етапи.

Оцінка вітчизняного партнера здійснюється за сукупністю показників, що характеризують:

- рівень якості продукції порівняно зі світовими аналогами;

- технічний стан устаткування, наявність споруд, вільних виробничих площ;

- професійну підготовку і спеціалізацію персоналу;

- місце розміщення підприємства стосовно постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, забезпечення транспортними комунікаціями.

Пошук зарубіжного партнера має враховувати вихідні умови партнера, який може мати досвід роботи із зарубіжним (створюване спільне підприємство грунтується на попередньому розвитку експортно-імпортної діяльності, поглиблення науково-технічної чи виробничої кооперації з зарубіжними фірмами).

Оптимальний варіант при виборі партнера полягає в тому, щоб максимально уникати спільної діяльності з випадковими контрагентами і орієнтуватися на підприємства, з якими встановились успішні торгівельно-економічні зв`язки. З метою зменшення ризику необхідно володіти інформацією про технічний рівень фірми, фінансове становище та позиції на світовому ринку товарів і послуг, укладається угода про конфіденційність і обмін інформацією. Згідно з угодою сторони зобов`язуються інформувати одна одну про наявні технології, виробничі потужності, джерела сировини і матеріалів, обсяги виробництва та продажу, систему постачальників деталей, вузлів і напівфабрикатів, фінансові показники діяльності підприємств майбутніх партнерів по сумісному господарюванню.

Обмін інформацією дає змогу партнерам здійснити оцінку сумісності, визначити фінансове становище і платоспроможність, технологічний рівень, методи управління. Інформація використовується для розрахунку рентабельності створення спільного підприємства і прийняття рішення про організацію, що закладає економічну основу для проведення переговорів.

Наступний етап створення спільного підприємства полягає у розробці партнерами плану діяльності. Головні розділи плану включають визначення обсягів інвестицій і технологій, потреби в основному і оборотному капіталі, в позичкових засобах, розрахунки витрат виробництва та цін на готову продукцію, показники фінансової і економічної діяльності (обгрунтування доцільності виробництва продукції, вивчення конкурентів-виробників, розробка стратегії маркетингу, страхування підприємницької діяльності, розробка фінансового плану і стратегії).

Якщо інтереси сторін після обміну інформацією, здійснення розрахунків рентабельності, розробки погодженого бізнес-плану узгоджуються, переходять до укладання Протоколу про наміри, головною метою якого є закріплення в офіційному документі намірів партнерів про створення спільного підприємства. До них належать ключові питання: розмір і структура статутного капіталу, розподіл доходів і прибутків, умови передачі технології, форма передачі, та структура управління.

Підготовка техніко-економічного обгрунтування підприємства включає:

- уточнення цілей, визначення об‘єкта діяльності;

- обгрунтування необхідності створення підприємства як форми оптимізації взаємних інтересів;

- дослідження ринку збуту продукції майбутньої фірми, визначення ємкості, оцінка обсягів продажу, прогнозування цін і тарифів;

- формування програми виробництва на основі прогнозу про комерційний попит і мінімізацію виробничих витрат, ефективне використання ресурсів;

- визначення потреб підприємства у комплектуючих виробах, сировині, енергоносіях, оцінка вартості за цінами внутрішнього та зовнішнього ринків;

- розрахунок обсягів капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт;

- пошук оптимальної структури зайнятих і витрат на оплату праці;

- фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства.

Процес створення завершується реєстрацією підприємства згідно з національним законодавством країни. В Україні реєстрація спільного підприємства проводиться у валютно-економічному управлінні Міністерства фінансів України.

Для реєстрації необхідні документи:

1. Письмова заява одного з учасників, в якій зазначаються учасники, юридичні адреси, керівні органи, особа, якій доручено отримати реєстраційне свідоцтво;

2. Згода обласної (міської) облдержадміністраці і керівного органу відчизняного учасника на створення спільного підприємства;

3. Нотаріальне засвідчення копії установчих документів;

4. Техніко-економічне обгрунтування створення;

5. Документи, що підтверджують реєстрацію іноземного партнера як юридичної особи та платоспроможність.

Реєстрація проводиться за умови позитивного рішення Державної зовнішньоекономічної комісії Кабінету Міністрів України. Після розгляду і схвалення поданих документів приймається відповідне рішення, видається свідоцтво про реєстрацію, а спільне підприємство вноситься до спеціального реєстру.

Механізм створення спільного підприємства