Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Механізми формування висококонкурентної економіки. Перехід від індустріальної економіки до економіки високих технологій

Сьогодні на порядку денному стоїть здійснення невідкладних антикризових заходів, які повинні оздоровити економіку й істотно по - м’ якшити гостроту соціальних наслідків економічної кризи, виклика­ної некваліфікованими діями уряду. Основними напрямками пропоно­ваної антикризової програми є:

1. Якісна зміна кадрової політики при формуванні виконавчої влади, опора на професіоналів, що мають репутацію сумлінних служ­бовців і позитивний досвід управлінської роботи.

2. Випереджуюче зростання реальних доходів населення, яке вимірюється купівельною спроможністю громадян (вона повинна в перспективі вирости у кілька разів), що забезпечить їм гідний рівень і якість життя. Зниження податкових нарахувань на фонд оплати праці; повна ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати і недопу­щення її виникнення надалі. Проведення активної державної політики зайнятості. Впровадження реєстраційного принципу відкриття влас­ного бізнесу.

3. Розумне й ефективне використання державних коштів, зба­лансованість держбюджету, що дозволить не скорочувати соціальні видатки і досягти істотної економії ресурсів за рахунок обмеження немотивованих видатків.

4. Тверда антикорупційна політика держави. Впровадження спеціальних антикорупційних критеріїв на всіх стадіях прийняття дер­жавних рішень: від законопроекту до розподілу бюджетних коштів і контролю за їхнім використанням.

5. Усунення невиправданого втручання органів влади в діяль­ність господарюючих суб’єктів. Припинення свавілля податкових ор­ганів, зменшення фіскального пресу на економіку й, зокрема, на біз - нес-структури. Це дозволить знизити частку тіньового сектора, істотно розширити поле оподаткування.

6. Податкова реформа - скорочення податкового тягаря на суб’ єкти економіки й доходи українських громадян і підприємств. Значне скорочення податків, що стягуються з юридичних осіб, і в перспективі - вирівнювання ставок оподатковування доходів фізичних і юридичних осіб. Загальна частка податків, що стягуються, не повинна перевищувати 25 % внутрішнього валового продукту (зараз ця частка перевищила 30 %), забезпечення гарантованої стабільності податкового законодавства і передбачуваність податкової політики. Держава повинна залишити за собою право в необхідних випадках вдаватися до м’ якого впливу на ринкові механізми ціноутворення стосовно соціально значимих товарів і продуктів першої необхідності.

7. Заохочення інвестицій у майбутнє України. Введення по­даткових пільг на дослідницькі й конструкторські проекти для того, щоб сприяти трансформації в економіку ХХІ ст. Відмова від обмежень у сумах, що віднімаються з податків, пов’ язаних з оплатою освіти.

Щоб стати країною з високотехнологічною економікою, Україна по­винна скористатися своїми освітніми ресурсами й збільшити кількість населення, що володіє знаннями й навичками, необхідними для еконо­міки XXI ст. Повинні одержати імпульс до розвитку приватні освітні установи і бізнес-школи. Конкуренція між цими новими підприємст­вами й існуючими державними освітніми програмами поліпшить якість освіти в цілому.

8. Захист прав власності, формування адекватної законодавчої бази, що стимулює інвестування і фінансову активність вітчизняного й іноземного капіталу. Вирішення спірних питань, пов’язаних із прива­тизацією, винятково в правовому полі. Реальне забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.

9. Модернізація й активізація патентної і ліцензійної політики.

10. Вживання екстрених заходів щодо запобігання загрози згортання науково-технологічного розвитку, особливо в сегментах високих технологій.

11. Вдосконалення спеціалізованої фінансової структури. Створення банку розвитку, інститутів іпотечного кредитування, стра­хових і пенсійних фондів, інноваційного й стабілізаційного фонду. Координоване використання одержуваних від приватизації коштів для пом’якшення переходу до економіки XXI ст.

12. Реалізація комплексу заходів зі створення сприятливого інвестиційного клімату: дерегуляція господарчої діяльності, активіза­ція фондового ринку; забезпечення незалежності судової системи й т. д. Відновлення діяльності вільних економічних зон, технопарків і територій пріоритетного розвитку. Запобігання неконтрольованому припливу в країну “гарячих грошей” (спекулятивного капіталу), що залучаються нинішньою владою для “латання дір” у бюджеті.

13. Переорієнтування існуючої експортно-імпортної політики на захист вітчизняного товаровиробника. Стимулювання експорту про­дукції, а не сировини; забезпечення стабільно-позитивного сальдо платіж­ного балансу, підтримка відповідного валютного курсу. Заохочення ім­порту технологій з метою модернізації вітчизняних підприємств.

14. Істотне зниження зборів на постачання енергоносіїв в Україну, скасування ПДВ (податку на додану вартість) на нафту й газ. Доти, поки ми не знизимо енергоємність економіки, цей захід доз­волить істотно сповільнити зростання собівартості у всіх галузях еко­номіки, а, отже - значно зменшити ріст цін.

15. Продовження й активізація роботи з формування і зміц­нення Єдиного Економічного Простору (ЄЕП) як кардинально важли­вого напрямку для реалізації національних інтересів і забезпечення національної безпеки України. Повинні бути підписані і введені в дію вже погоджені зацікавленими сторонами документи першого етапу формування ЄЕП (спрощений порядок перетинання громадянами кор­донів, визначення правового статусу громадян, соціальні гарантії для осіб, що працюють у державах ЄЕП і т. п.).