Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Місце і значення спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу в Україні

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу започатковано Указом Президента України ще 1998 року. З того часу не було і року, щоб не виникало спроб з боку державної влади змінити або зовсім скасувати спрощену систему (в цілому чи істотну частку). Кожного разу ці спроби закінчувались протистоянням підприємців і влади, які іноді виливались у масові акції прямої дії та громадської непокори. І кожного разу поста­вало питання: спрощена система оподаткування - це тимчасове явище перехідної економіки чи фундаментальна частина сучасної цивілізованої політики розвитку малого підприємництва?

Умови, в яких знаходиться мале підприємництво на загальній системі оподаткування в Україні, є одними з найгірших у світі. Так, за рейтингом Doing Business - 2012 Україна посідає 181 місце за рівнем оподаткування (як і в рейтингу 2011 року). З 2006-го по 2012 рік за даними цього рейтингу загальний податковий тиск зазнав не­значних змін - з 57,3 до 57,1% (від прибутку). Прийнятий 2010 року Податковий кодекс України становища не покращив.

Ще гірша ситуація зі складністю та, відповідно, вартістю до­тримання вимог податкового законодавства. За результатами дослідження «Вартість дотримання податкового законодавства в Україні 2009 року», проведеного Міжнародною Фінансовою Корпорацією, в Україні суб’єкт малого бізнесу з річним оборотом до 300 тисяч гривень на виконання норм податкового законодавства (без урахування суми сплачених податків) витрачає до 8,2% свого валового доходу. Ці витрати знижуються до 0,1% для суб’єктів із річним оборотом понад 35 млн. гривень. Дослідження встановило чітку залежність: що менший суб’єкт підприємницької діяльності, то більший відсоток валового доходу він витрачає на дотриман­ня вимог податкового законодавства. Що вищі витрати суб’єкта бізнесу на виконання податкових правил, тобто що вищі витрати на податкове адміністрування, то в ринковій економіці менше ре­сурсу залишається у суб’єкта на безпосереднє забезпечення бізнес - процесів, то менше ресурсу на виплату заробітної плати найма­ним працівникам. Слід визнати, що кількість і зміст податкових правил є виключною прерогативою державної влади, але за їхню неефективність і обтяжливість сплачує пересічний споживач. Тому обтяжливість податкових правил є штучним адміністративним на­вантаженням на все суспільство.

За таких умов загальної системи оподаткування стимулю­вати широке залучення населення з низьким рівнем доходу до самозайнятості або створення малого бізнесу з 2-3 робочими місцями - неможливо. Загальна система завжди буде витратною з огляду на ведення податкового обліку і дотримання стандартів бух­галтерського обліку, завжди потребуватиме витрат суб’єктів бізнесу на дотримання вимог Податкового кодексу, але питома вага цих ви­трат суттєво (більше ніж у 100 разів!) зменшується зі збільшенням розміру суб’єкта бізнесу.

Отже, для стимулювання участі в малому бізнесі нових учасників та підтримання щорічних темпів їх приросту (важливо через високі темпи виходу з ринку для малого бізнесу) і, відповідно, забезпечен­ня в національній економіці достатньої кількості робочих місць, необхідною умовою вбачається застосування простих правил опо­даткування, які б мінімізували ризик помилки. Це можливо шля­хом застосування для малого бізнесу систем оподаткування, які ба­зуються на оціночних, а не розрахункових (як у загальній системі оподаткування) методиках.

Шляхи вирішення проблеми. Спрощена система оподатку­вання є необхідною частиною державної політики розвитку малого підприємництва. Вона має відповідати принципам простоти виз­начення бази оподаткування та розміру податкового зобов’язання, мінімізації облікових процедур до рівня, доступного пересічному громадянину із загальною середньою освітою. Важливою вимогою є стабільність спрощеної системи оподаткування протягом довгого часу. Лише за таких умов ця система виконає свою функцію із за­лучення широкого кола громадян до самостійної підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Водночас спрощена система оподаткування є необхідною, але не достатньою умовою для розвитку і забезпечення конкурентоздат - ності національного малого бізнесу.