Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Обґрунтувавши причини впровадження стратегії банківського маркетингу в практику комерційних банків, можна дати узагаль­нююче визначення стратегії банківського маркетингу.

Стратегія банківського маркетингу є узагальненою модел­лю дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу фінансових ресурсів на підставі принципів і функцій банківського маркетингу з метою забезпе­чення прибутковості.

Користуючись наведеним визначення та визначенням банків­ського маркетингу як економічної категорії, слід дати визначення стратегічному банківському маркетингу.

Стратегічний банківський маркетинг — це комплексна ді­яльність комерційного банку по розробці стратегії банківського маркетингу з урахуванням особливостей маркетингового оточен­ня. Комплексна діяльність комерційного банку передбачає участь у процесі розробки стратегії банківського маркетингу всіх служб, які є організаційними складовими банку (див. додаток Б).

У спеціальній літературі наводиться безліч тлумачень катего­рії «стратегічного планування маркетингу». Узагальнюючи ре­зультати аналізу визначень цієї категорії, можна назвати такі її хар актеристики:

— стратегічне маркетингове планування базується на синтезі результатів діяльності окремих підрозділів суб’єкта господарю­вання, метою є розробка корпоративної стратегії;

— стратегічність передбачає довгостроковість;

— стратегічне маркетингове планування забезпечує потенціал майбутньої успішної діяльності суб’єкта господарювання та адап­таційну базу до змін маркетингового оточення;

— стратегічний план передбачає розробку основних напрям­ків розвитку суб’єкта господарювання загалом з їх подальшою деталізацією для окремих функціональних підрозділів;

— стратегічне планування пов’язане із заходами по виявлен­ню та мінімізації ризиків в діяльності суб’єкта господарювання;

— кінцевим результатом реалізації заходів стратегічного плану є встановлення рівноваги між маркетинговими цілями та марке­тинговими можливостями і ресурсами суб’єкта господарювання;

— основна мета стратегічного маркетингового планування — побудувати діяльність таким чином, щоб гармонійно і найефек­тивніше поєднати виробництво, задоволення потреб споживачів, прибуток та розвиток суб’єкта господарювання.

Стратегічне планування банківського маркетингу — це загально корпоративний процес, який забезпечує єдине спряму­вання зусиль усіх членів банківської установи на визначення прі­оритетних методів роботи банку з метою формування ефективної кредитної, депозитної, інвестиційної та відсоткової політики.

Стратегічна орієнтація банківського маркетингу досліджуєть­ся більшістю вітчизняних і зарубіжних науковців як процес стра­тегічного маркетингового планування. Стратегічне планування розглядається як категорія, підпорядкована банківському мене­джменту, та, як загально корпоративна функція. Узагальнений погляд прихильників розгляду стратегічного планування бан­ківського маркетингу як підфункції банківського менеджмен­ту можна подати у вигляді моделі, яка зображена на рис. 5.2.

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Рис. 5.2. Модель розгляду стратегічного планування банківського маркетингу як підфункції банківського менеджменту

Отже, розглянутий підхід до стратегічного планування банків­ського маркетингу відображає його як одну з багатьох функцій банківського менеджменту, причому оцінка ризиковості оточен­ня відокремлена в самостійну функцію «Управління банківськи­ми ризиками», яка, як показує дослідження, є невід’ємною части­ною стратегічного планування.

Прихильники цього підходу стверджують, що фінансовий ме­неджмент є наукою про управління фінансами банку, яка спря­мована на досягнення його стратегічних цілей. Фінансовий мене­джмент дає необхідний набір методів для досягнення цілей коме­рційного банку. Цієї ж мети прагнуть досягти, здійснюючи раці­ональне управління персоналом. Отже, фінансовий менеджмент є інструментом досягнення стратегічних завдань і цілей, які нале­жать до сфери стратегічного планування, тобто залежність, згід­но з якою фінансовий менеджмент містить стратегічне плануван­ня, не логічна, оскільки «інструмент» або «набір методів» не може містити у собі «загальне». Те саме стосується й управління персоналом. Таким чином, логічніше буде розглядати фінансовий менеджмент і управління персоналом як функції стратегічного планування банківського маркетингу.

Погляд прихильників розгляду стратегічного планування банківського маркетингу як загально корпоративної функції відображає узагальнена модель на рис. 5.3. В цьому випадку про­цес стратегічного планування банківського маркетингу поданий у вигляді певної послідовності вирішення стратегічних проблем. Так, на першому етапі визначаються стратегічно важливі сфери ді­яльності банку, тобто самостійні, незалежні від інших сфери дія­льності, які мають самостійне завдання, орієнтовані на зовнішній щодо банку ринковий сегмент. Крім того, стратегічна сфера діяль­ності самостійно управляється, має конкурентів. Другий етап — стратегічний аналіз сфер діяльності — стосується окремих страте­гічних сфер діяльності банку та передбачає аналіз зовнішнього се­редовища і норм регулювання, аналіз ринку банківських продуктів і послуг конкурентів, на підставі чого моделюються ринкові шанси та ризики діяльності окремої сфери.

Таким чином, два перших етапи — це аналітична робота бан­ку, стратегічний аналіз, що є основою третього етапу, який безпосередньо стосується розробки програми дій, де визначають­ся стратегічні цілі та завдання банку для кожної стратегічної сфери. На четвертому етапі розробляється загальна стратегія банку, яка містить проекти і програми, завдяки яким чинники ус­піху можуть бути реалізовані. П’ятий етап реалізації стратегіч­ного планування банківського маркетингу залежить від обставин та є необхідним у випадках, коли розроблені стратегії окремих стратегічних сфер не гармонують із загальною стратегією, або цілі діяльності стратегічних сфер за умов ринкових обставин не можуть сприяти досягненню цілей загальної стратегії. В цьому випадку стратегії окремих сфер коригуються. На шостому етапі цілі стратегічного планування банківського маркетингу конкре­тизуються у довгострокових фінансових планах банку.

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Рис. 5.3. Модель розгляду стратегічного планування банківського маркетингу як загально корпоративної функції

Наведена на рис. 5.3 модель також не є досконалою. Підтверд­жує її недосконалість наявність другого та п’ятого етапів, які власне дублюють один одного, а саме: на підставі аналітичних даних на другому етапі розробляються окремі стратегії функціо­нальних підрозділів банку, які потім, об’єднуючись, створюють зміст загальної банківської стратегії для того, щоб на п’ятому етапі бути знов перевіреними на узгодженість із загальною стра­тегією. Тобто, керуючись наведеною етапністю, керівництво бан­ку повинно виконувати подвійну роботу. Запобігнути цього мож­на, коли загальна стратегія буде ґрунтуватися на результатах ретельних ринкових досліджень, а її реалізація — конкретизува­тися як функціональна стратегія окремих підрозділів банку.

Але слід зазначити, що рекомендований підхід до стратегічного планування банківського маркетингу виправдовує себе тільки в тому випадку, коли банківські продукти та послуги проектуються за ре­зультатами ринкових досліджень, тобто доцільність підходу має міс­це тільки при забезпеченні такої послідовності дій: ринкові дослі-
дження ^загальна стратегія банку ^ проектування банківських продуктів і послуг. Якщо комерційний банк потребує структурної перебудови, то модель розгляду стратегічного планування банківсь­кого маркетингу, наведена на рис. 5.3, себе не виправдовує.

СКЛАДОВА № 1. Загальні положення.

1.1. Мета і завдання стратегії банківського маркетингу.

1.2. Призначення, завдання та місце банку в банківській системі України.

Банку

СКЛАДОВА № 2. Стратегія розвитку.

2.1. Цілі розвитку банку.

2.2. Фактори успіху банку на фінансовому ринку.

2.3. Економічні та правові передумови розвитку в межах банківської системи України.

2.4. Головні напрями розвитку банку.

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

>>

В

И

Н

О

О

И

В

Н

О

О

Сс

О

О

В

В

Є

«

В

В

БЙ

V

ЬЙ

В

Го

Ы

Н

Го

 

>>

Н

В

>>

В

2

Н

Н

>4

2

Го

Ы

Он

Го

Сс

М

Сс

В

Н

А

Ы

Он

О

И

«

В

В

Ы

О

Бй

В

Сс

 

СКЛАДОВА № 3. Програма розвитку.

3.1. Створення умов доступу банку на фінансові ринки.

3.2. Посилення надійності та ефективності банку.

3.2.1. Забезпечення прозорості банківської діяльності.

3.2.2. Забезпечення довіри до банку.

3.2.3. Участь банку у впровадженні національної си­стеми масових електронних платежів (НСМЕП).

3.2.4. Вдосконалення менеджменту банку.

3.2.5. Розвиток та вдосконалення філійної мережі, роз­робка систем контролю за діяльністю філій.

3.2.6. Заходи щодо зростання дохідності та прибутко­вості банку.

3.2.7. Вдосконалення системи підбору та підвищення кваліфікації банківських кадрів.

 

СКЛАДОВА № 4. Зміцнення ресурсної бази банку.

4.1. Створення сприятливих умов для збільшення клієнтсь­кої бази банку.

4.2. Формування стабільної ресурсної бази банку.

 

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Рис. 5.4. Модель стратегії банківського маркетингу

Обидва підходи до стратегічного планування банківського мар­кетингу не містять чіткої логіко-структурної послідовності дій, яка б забезпечувала відсутність суперечностей стосовно змістовного значення та порядку.

Фінансові аспекти цього процесу, їх детальний розгляд, спо­соби та методи поетапного та загального контролю реалізації стратегічних орієнтирів комерційного банку належним чином не висвітлені. Це, своєю чергою, обґрунтовує необхідність розробки стратегії банківського маркетингу як узагальненої моделі дій, не­обхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу фінансових ресурсів на підставі прин­ципів і функцій банківського маркетингу з метою забезпечення фінансової стійкості як умови одержання стабільних доходів.

Запропонована для реалізації комерційними банками України модель стратегії банківського маркетингу зображена на рис. 5.4.