Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Мотиваційна модель підприємництва

Підприємницька діяльність має складну, іноді суперечливу мо­тиваційну природу. Хоча суб’єктами підприємництва можуть бути юридичні та фізичні особи, однак конкретними генераторами, ви­конавцями та втілювачами підприємницької діяльності є люди. Тому поряд із дією економічних законів у підприємницькій діяль­ності відчувається значний вплив людського чинника.

Чимало дослідників розробили свої концепції та системи люд­ських характеристик, необхідних для досягнення успіху в підпри­ємництві. Однак будь-які з цих умов не можна вважати «достатні­ми або необхідними». Підприємець має шанси досягти успіху, як­що в ньому поєднуються сприятливі професійно-фахові, організа­ційні, психологічно-вольові характеристики та наявність своєрід - ж ного «підприємницького духу» (за В. Зомбартом і М. Вебером).

Основні вимоги до фахової підготовки підприємця:: о ♦ високий рівень освіти, добрі показники успішності з основних дисциплін;

♦ глибокі знання з основної спеціальності та різноманітні — з різних галузей, значний рівень інтелекту;

»Т* ■''У* Т1* •''у** »-у* •'■'ЗГ'* **Т* •"’ЗГ** ***У »-у*

♦високий рівень орієнтації в економіці, менеджменті і марке­тингу, обліку і податковій системі;

♦систематична самоосвіта;

♦поєднання освіти з практичним досвідом роботи.

Основні організаційні характеристики підприємців:

♦комунікабельність;

♦самоорганізація;

♦чіткість і прогнозованість поведінки;

♦ранжування потреб та очікувань за пріоритетами.

Основні психологічно-вольові характеристики підприємців:

♦сила волі та авторитаризм, лідерство;

♦ініціативність та рішучість;

♦розвинене почуття «передбачення» і передчуття;

♦особливий погляд та критичний склад розуму;

♦здатність впливати на людей і не піддаватися впливам інших.

Велике значення для майбутнього успіху мають злагода і під­тримка у сім’ї, міцне особисте здоров’я, здатність працювати в не - врегульованих і невнормованих умовах, працелюбність та відда­ність. Підприємець за духом є немов би запереченням менеджеру, оскільки працює в невизначених умовах.

Відкриття власної справи на селі

подпись: відкриття власної справи на селіРушійною силою підприємницької діяльності особи є мотива­ція. Мотивація до підприємництва має складний і комплексний характер. Основою мотиваційної поведінки найчастіше є гроші у вигляді прибутків. Однак природа мотивації є завжди набагато ширшою та багатоплановою. Мотиваційну модель підприємницт­ва подано на рис. 8.2.

Мотиваційна модель підприємництва

Рнс. 8.2. Мотиваційна модель підприємництва

Основні чинники мотивації до підприємництва (за матеріа­лами опитування підприємців Львівщини):

♦ гроші та прибутки;

♦ небажання працювати за наймом;

♦ нездатність до рутинної роботи;

♦ приклад друзів;

‘ оригінальні ідеї та винаходи;

♦ прагнення до самовиявлення;

♦ «пошук себе»;

♦ прагнення бути серед «своїх» (ангіляція);

♦ прагнення до незалежності;

♦ прагнення до самооцінки;

♦ сімейні та родинні традиції;

♦ заздрощі;

♦ наявність вільних фінансів;

♦ сімейні конфлікти;

♦ політичні інтереси;

4 безвихідь;

♦ матеріальний достаток;

♦ незадоволення із суспільної позиції;

♦ непередбачені обставини;

♦ безробіття;

♦ бажання згуртувати «команду» однодумців;

♦ егоїзм;

♦ моральне задоволення;

♦ суспільний тиск.

Останнім часом почастішали випадки, коли люди змушені за­йматися підприємницькою діяльністю, оскільки потрібно продов­жити справу, розпочату батьками або іншими родичами. Водночас з’явилася тенденція до залучення менеджерів для ведення «сі­мейного» бізнесу.

Підприємницька мотивація є дуже сильною та комплексною, тому більшість економічно орієнтованих підприємств стимулює входження менеджерів до складу засновників цих підприємств. Подібну норму частково запроваджено у вітчизняній практиці — керівництво реформованих підприємств має пріоритетне та фіксо­ване право на частку акцій або інших цінних паперів новостворю­ваних господарських товариств.

Розділ

подпись: розділОсновою підприємницької мотивації є прагнення отримати прибуток. Однак в умовах ринкової економіки та правової держа-

0 ви це прагнення може реалізуватися лише через задоволення по­треб споживачів. Держава своєю регуляторною політикою встанов­лює певні правила і норми ведення підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність ґрунтується крім підприємницької ’ мотивації ще й на споживчій мотивації, тобто на потребах людей. ^ Ці потреби перебувають у певній ієрархії (рис. 8.3). Питання при-

178 *'*'* *'*'* *'*'* *'*'* *'*'* *'*'* *"*'■ *'*'* *'*'* *'*'* *'*'* *-*'■ *'*'• "т* *тг* «тг* »-аг - «чг*

Мотиваційна модель підприємництва

Соціальні потреби

Безпека та почуття захищеності Фізіологічні потреби та продовження роду

Рис. 8.3. Класифікація потреб (за А. Маслоу)

Роди споживчої та підприємницької мотивації докладно дослідже­но в спеціальній економічній літературі, однак саме явище моти­вації перебуває в постійному розвитку, оскільки суспільний розви­ток щоразу висуває нові критерії та орієнтири поведінки.

Мотиваційна модель дає змогу зрозуміти пріоритети і переваги певних видів підприємництва на певних етапах суспільного роз­витку. В умовах низького рівня життя населення переважатимуть бізнеси, орієнтовані на задоволення потреби в продуктах харчу­вання, ліках тощо. З підвищенням рівня життя розвиватимуться напрями підприємництва, пов’язані із будівництвом, легкою про­мисловістю, транспортом. Надалі асортимент видів підприємни­цької діяльності зростатиме.

Орієнтовно процес реалізації мотивації в реальну підприємниць­ку діяльність можна зобразити у вигляді крокової схеми (рис. 8.4).

Потреби та запити

---- N

---- V

Мотиви

—N —V

Цілі

—N

—V

Дії

—N

Результати

Рис. 8.4. Крокова схема трансформації потреб та запитів підприємців у мотивацію та реальну діяльність

Слід зазначити, що чимало підприємців зазнають невдач у сво­їх починаннях. Окремі з них полишають бізнес назавжди, інші ж продовжують пошук і спроби побудови власної справи. Тому слід чітко усвідомлювати, що невдача — такий самий супутник під­приємництва, як і успіх. Невдачі часто мають об’єктивний харак­тер, однак можуть бути зумовлені причинами суб’єктивного харак­теру. Досвідчені підприємці з невдач отримують уроки, більш ура­зливі — тривалу психологічну травму. Поширеними суб’єктивни­ми причинами підприємницького краху є:

♦невміння управляти собою і людьми;

♦неправильно сформована підприємницька ідея;

♦відсутність цілей та неусвідомлення способів досягнення їх;

♦відсутність навичок організаційної діяльності;

ТГ* •“ТГ'* •■’ТГ'* *Т* •'ТГ* •'ТГ* •''ЗГ41 •г'р* »у* •'ТГ* •'ТГ*

♦ нереалістичне сприйняття ринкового середовища, завищені очікування;

* нездатність до системної діяльності.