Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

1. Стан розвитку малого підприємництва в Україні

На сьогодні в Україні існує майже 200 тисяч малих підприємств, працює близько 1 млн. підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств.

Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн. чоловік, або 9 відсотків працездатного населення України. У той же час мале підприємництво вироблює 11 відсотків загального обсягу виробництва продукції (робіт послуг) у цілому по Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим.

Не слід відкидати і міжнародний аспект розвитку малого та серед­нього підприємництва для України. Рівень розвитку малого підприєм­ництва має сприяти створенню позитивного іміджу України, забезпе­ченню ефективної ринкової економіки з метою » інтеграції в європейсь­ку та світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні повинно стати запорукою консо­лідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці з донорсь­кими організаціями та участі у міжнародних проектах. Державна по­літика в цій сфері спрямована на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міжнародних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва.

Основними чинниками, які заважають розвитку малого підприєм­ництва, є:

Відсутність чітко сформульованої через систему правових актів дер­жавної політики у сфері підтримки малого підприємництва;

Збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо);

Відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

Надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності;

Невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;

Надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів господарювання.

Проте темпи зростання малого підприємництва в Україні свідчать про його достатній внутрішній потенціал, а результати аналізу розвит

Ку в умовах ринкових реформ - про необхідність формування та про­ведення державної політики шодо підтримки малого підприємництва, що відповідає стратегічним векторам розвитку економіки. Все це зумо­вило необхідність прийняття національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі - Програма).

II. Мета і основні завдання Програми

Програму розроблено на підставі положень Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» і виходячи з важливого значення розвитку малого підприємництва для економіки України.

Метою Програми є створення належних умов для реалізації кон­ституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищен­ня добробуту громадян України шляхом залучення широких верств на­селення до такої діяльності.

Основними завданнями Програми є:

Створення державної системи забезпечення розвитку та підтримки малого підприємництва;

Створення належних умов розвитку малого підприємництва в регі­онах;

Сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

Підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конку­ренції на ринку товарів та послуг;

Залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіо­нерів та інших верств населення;

Активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, по­шук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємниц­тва;

Формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва;

Створення умов для розвитку малого підприємництва у виробничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств.

III. Основні напрями Програми Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо ви­рішення проблем розвитку малого підприємництва. Основними напря­мами Програми є:

Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємниць­кої діяльності;

27 А. М. Вииоградська,, -

Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки ма­лого підприємництва;

Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприєм­ництва;

Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва.

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте норма­тивне регулювання підприємницької діяльності залишається надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих право­вих норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як початок, так і здійснення підприємницької діяльності.

Тому одним з напрямів Програми є максимальне спрощення юри­дичних процедур у правовідносинах «держава - підприємець»

Адміністрування підприємництва повинно займати якомога мен­ше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності.

Створення законодавчої бази має на меті забезпечення належних умов для формування сприятливого правового середовища і є підста­вою для стабільного розвитку суб’єктів малого підприємництва.

Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку мало­го підприємництва є:

Створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців; гармонізація українського законодавства з законодавством Євро­пейського Союзу та СНД,

Забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики щодо підтримки малого підприємництва;

Розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою та підприємцями, роботодавцями і найманими працівника­ми, у тому числі і для забезпечення їх соціального захисту, встановлює норми і правила здійснення підприємницької діяльності, регламентує діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого підприємниц­тва;

Вдосконалення функціональної та організаційної структури цент ральних та місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприємництва.

Системне здійснення практичних заходів у цій сфері повинно за­безпечити стабільну нормативно-правову основу для ефективного роз­витку підприємницької діяльності. Незмінність єдиних для всіх суб’єктів підприємницької діяльності взаємовідносин протягом трива­лого часу є однією з найголовніших умов пожвавлення економічної ситуації в Україні.

2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності

Запровадження цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяль­ності - одне з головних завдань Програми.

Впровадження її в Україні спрямовано на істотне вдосконалення практики регулювання діяльності суб’єктів підприємництва, перегляд існуючих регуляторних актів щодо їх доцільності в нових економічних умовах, запролвадження процедури їх публічного обговорення, визна­чення ефективності регуляторних актів, що розробляються, та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження.

Впровадження державної регуляторної політики забезпечується шляхом:

Координації діяльності органів різних рівнів виконавчої влади з планування регуляторної діяльності, підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедури публічного обговорення;

Визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження;

Удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного дер­жавного втручання у сферу підприємництва;

Висвітлення проблем реалізації регуляторної політики у засобах масової інформації, забезпечення гласності у процесі підготовки про­ектів нормативних актів шляхом залучення об’єднань підприємців, гро­мадян України до розроблення та їх обговорення;

> проведення аналізу запровадження регуляторних актів та оприлюд­

Нення стану їх реалізації у підприємницькій діяльності;

Вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, спро­щення процедури державної реєстрації суб’єктів підприємницької ^діяльності.

Заходи щодо впровадження державної регуляторної політики спрямовані на забезпечення системності, послідовності та координо -

Ваності дій з розроблення та впровадження регуляторних актів, ураху­вання пропозицій громадськості при їх опрацюванні. Все це спрямова­но на досягнення оптимального державного регулювання діяльності суб’єктів підприємництва.

3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки ма­лого підприємництва

Одним із головних напрямів Програми є створення умов для побу­дови дієвої та ефективної фінансово-кредитної системи підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Ситуація, що склалася з фінансуванням малого підприємництва, вимагає невідкладної побудови небанківського фінансово-кредитного сектора, спрямованого виключно на малий бізнес і самозайнятість на­селення. Отже, фінансово-кредитна підтримка малого підприємницт­ва спрямована на:

Формування мережі регіональних фондів підтримки підприємниц­тва та кредитно-гарантійних установ;

Розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва;

Створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розвиток малого підприємництва.

4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприєм­ництва

Формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва - одне з завдань Програми, яке спрямовано на створення спеціалізова­ної інфраструктури по всіх регіонах України, орієнтованої на потреби малого підприємництва.

Для сталого розвитку малого підприємництва необхідно продов­жити зусилля по впровадженню та реалізації потенціалу працюючих інститутів і елементів інфраструктури до якісно нового стану, відповід­но до вимог ринкової економіки.

Метою Програми в цьому напряму є створення: системи інформаційного та консультаційного обслуговування ма­лого підприємництва, спеціалізованих фірм, що надають послуги ма­лим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні аген­тства тощо);

Бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств, бізнес-інку - баторів, виробничих та технологічних парків;

Навчальних центрів з підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих підприємствах, формування економічних знань і на­буття практичних навичок роботи в умовах ринкової економіки;

Системи підготовки підприємців-початківців, підготовки та підви­щення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприємництва тадер - жавних службовців з основ підприємницької діяльності.

5. Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

Основною умовою реалізації Програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на ство­рення та підтримку сприятливого середовища для розвитку підприєм­ництва як основного чинника структури регіональної економіки. Основними умовами цього процесу є:

Впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадсь­кими організаціями підприємців на основі соціального партнерства;

Розробка та реалізація регіональних та місцевих програм розвитку малого підприємництва.

Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємцями забезпечується шляхом сприяння фор­муванню громадських колегій і координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва та залучення до участі у формуванні і реалізації державної політики регіональних та галузевих об’єднань підприємців.

Регіональні програми спрямовуються на комплексне вирішення питань розвитку та підтримки малого підприємництва в межах повно­важень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само­врядування, а саме:

Вдосконалення нормативно-правової бази, фінансово-кредитно­го забезпечення, зменшення податкового тиску у сфері малого підприє­мництва і насамперед з метою підтримки малих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та науки;

Впровадження системи фінансово-кредитної та ресурсної підтрим­ки суб’єктів малого підприємництва, у тому числі створення регіональ­них гарантійно-кредитних установ, фондів сприяння розвитку малого підприємництва;

Сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки мало­го підприємництва;

Фінансове забезпечення заходів щодо реалізації регіональних про­грам розвитку підприємництва.

IV Фінансове забезпечення Програми Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок Держав­ного бюджету України, коштів, одержаних від приватизації державного майна, та інших джерел фінансування, не заборонених законом.

На виконання окремих положень Програми спрямовуються кош­ти місцевих бюджетів за рішенням відповідних органів місцевого само­врядування. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на державну підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині Державного бюджету України окремим рядком відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»

V Організація та контроль за виконанням Програми

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання Програми Кабінет Міністрів України щорічно роз­робляє та затверджує заходи щодо реалізації Програми з визначенням змісту, очікуваного результату впровадження, відповідальних за реалі­зацію, термінів виконання, вартості, атакож обсягів бюджетного фінан­сування і подає їх до Верховної Ради України у порядку, встановлено­му законодавством.

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконав­чої влади, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регуля­торної політики та підприємництва, який щорічно звітує Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми та передбачених нею заходів.

VI. Реалізація Програми та очікувані результати

Програма передбачає щорічну розробку Кабінетом Міністрів Ук раїни відповідних заходів щодо її реалізації.

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення роз­витку малого підприємництва, використання його потенційних мож­ливостей, перетворення його надієвий механізм розв’язання економі­чних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економі­ки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення. проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами та послу­гами.

Додаток З