Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

Мета програми - створення належних умов для реалізації консти­туційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств насе­лення до такої діяльності (додаток 2).

Основними завданнями Національної програми є:

• створення державної системи забезпечення розвитку та підтримки малого підприємництва;

• створення належних умов розвитку малого підприємництва в регіонах;

• сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

• підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конку­ренції на ринку товарів та послуг;

• залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пен­сіонерів та інших верств населення;

• активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;

• формування регіональної інфраструктури розвитку та підтрим­ки малого підприємництва;

• створення умов для розвитку малого підприємництва у вироб­ничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств.

Розглянемо основні напрями Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності. Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається складним. Відсутність системності породила багато дублюючих право­вих норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів ускладнюєяк початок, так і здійснення підприємницької діяльності.

Тому одним з напрямів програми є максимальне спрощення юри­дичних процедур у правовідносинах «держава-підприємець».

Адміністрування підприємництва повинно займати якомога мен­ше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємницькоїдіяльності. Створення законодав­чоїбази має на меті забезпечення належних умов для формування спри­ятливого правового середовища і є підставою для стабільного розвитку суб’єктів малого підприємництва.

Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку мало­го підприємництва є:

• створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців;

• гармонізація українського законодавства з законодавства Європейського Союзу та СНД;

• забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготрива - лості державної політики щодо підтримки малого підприємниц­тва;

• розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою та підприємцями, роботодавцями і найманими пра­цівниками, у тому числі і для забезпечення їх соціального захи­

Сту, встановлює норми і правила здійснення підприємницької діяльності, регламентує діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого підприємництва;

• вдосконалення функціональної та організаційної структури центральних та місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприє­мництва.

Системне здійснення практичних заходів у цій сфері повинно за­безпечити стабільну нормативно-правову основу для ефективного роз­витку підприємницької діяльності. Незмінність єдиних для всіх суб’єктів підприємницької діяльності взаємовідносин протягом трива­лого часу є однією з найголовніших умов пожвавлення економічної адаптації в Україні.

2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. Впровадження цілеспрямованої, послідов­ної та передбачуваної єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні спрямоване на істотне вдос­коналення практики регулювання діяльності суб’єктів підприєм­ництва, перегляд існуючих регуляторних актів щодо їх доцільності в нових економічних умовах, запровадження процедури їх публічного обговорення, визначення ефективності регуляторних актів, що роз­робляються, та оцінки економічних і соціальних результатів їх впро­вадження.

Впровадження державної регуляторної політики забезпечується шляхом:

• координації діяльності органів різних рівнів виконавчої влади з планування регуляторної діяльності, підготовки проектів регу­ляторних актів із застосуванням процедури публічного обгово­рення;

• визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцін­ки економічних і соціальних результатів їх впровадження;

• удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного державного втручання у сфері підприємництва;

• висвітлення проблем реалізації регуляторної політики у засо­бах масової інформації, забезпечення гласності у процесі підго­товки проектів нормативних актів шляхом залучення об’єднань підприємців, громадян України до розроблення та їх обговорен­ня;

• проведення аналізу запровадження регуляторних актів та оп­рилюднення стану їх реалізації у підприємницькій діяльності;

• вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб’єктів підприє­мницької діяльності.

3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки ма­лого підприємництва. Ситуація, що склалася з фінансуванням малого підприємництва, вимагає невідкладної побудови небанківського фінан­сово-кредитного сектора, спрямованого виключно на малий бізнес і самозайнятість населення. Отже, фінансово-кредитна підтримка мало­го підприємництва спрямована на:

• формування мережі регіональних фондів підтримки підприєм­ництва та кредитно-гарантійних установ;

• розроблення та запровадження ефективних кредитно-гаран - тійних механізмів мікрокредитування суб’єктів малого підприє­мництва;

• створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розвиток малого підприємництва.

4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприєм­ництва. Для сталого розвитку малого підприємництва необхідно про­довжити зусилля по впровадженню та реалізації потенціалу працюю­чих інститутів і елементів інфраструктури до якісно нового стану, відпо­відно до вимог ринкової економіки.

Метою Національної програми в цьому напряму є створення:

• системи інформаційного та консультаційного обслуговування малого підприємництва, спеціалізованих фірм, що надають послуги малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні агентства тощо);

бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств, бізнес - інкубаторів, виробничих та технологічних парків;

• навчальних центрів з підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих підприємствах, формування економічних знань і набуття практичних навичок роботи в умовах ринкової економіки;

• системи підготовки підприємців-початківців, підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприє­мництва та державних службовців з основ підприємницької діяльності.

5. Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Основною умовою реалізації Національної програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та органів місце­вого самоврядування на створення та підтримку сприятливого середо­вища для розвитку підприємництва як основного чинника структури регіональної економіки.

Основними умовами цього процесу є:

- впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з гро­мадськими організаціями підприємців на основі соціального партнерства;

- розробка та реалізація регіональних та місцевих програм роз­витку малого підприємництва.

Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцево­го самоврядування з підприємцями забезпечується шляхом сприяння формуванню громадських колегій і координаційних рад з питань роз­витку малого підприємництва та залучення до участі у формуванні реалізації державної політики регіональних та галузевих об’єднань підприємців.

Регіональні програми спрямовуються на комплексне вирішення питань розвитку та підтримки малого підприємництва в межах повно­важень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само­врядування, а саме:

- вдосконалення нормативно-правової бази, фінансово-кредит­ного забезпечення, зменшення податкового тиску у сфері ма­лого підприємництва і насамперед з метою підтримки малих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері виробниц­тва та науки;

- впровадження системи фінансово-кредитної та ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва, утому числі ство­рення регіональних гарантійно-кредитних установ, фондів сприяння розвитку малого підприємництва;

- сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки ма­лого підприємництва;

- фінансове забезпечення заходів щодо реалізації регіональних програм розвитку підприємництва.

Кабінет Міністрів України щорічно розробляє та затверджує захо­ди щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в У країні з визначенням змісту, очікуваного резул ьта -

Ту впровадження, відповідальних за реалізацію, термінів виконання, вартості, а також обсягів бюджетного фінансування.

Очікуваними результатами реалізації цієї програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання еко­номічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові еко­номіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами та послу­гами.