Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Напрямки адміністративно-правового впливу на малий бізнес в Україні

Малий бізнес не може розвиватися і функціонувати в суспільстві, не маючи належної державної правової підтримки. Необхідність втручання держави в підприємницьке середовище зумовлена нездатністю підприємницьких структур протистояти дисфункціям ринку, монополізацією виробництва, ускладненням відтворювальних процесів, постійним порушенням рівановаги між сукупним попитом та пропозицією. Результатом є негативні явища: масове банкрутство, втрата державою платників податків (скорочення джерел поповнення державних доходів), посилення соціальної нестабільності та напруги, збільшення навантаження на державний бюджет (виникає потреба сплачувати соціальні виплати). Таким чином, держава зацікавлена у максимальному розвитку структур малого бізнесу.

Державне регулювання підприємницької діяльності покликане усунути суперечність між високою макроекономічною та соціально політичною значущістю підприємництва та слабкою життєздатністю суб‘єктів підприємництва сучасної ринкової економіки.

Державне регулювання малого бізнесу – система правових, організаційних та регулятивно-контролюючих заходів держави, спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища для забезпечення ефективності та конкурентоздатності національної економіки.

Необхідність державного регулювання малого бізнесу в умовах трансформації суспільства зумовлена:

- важливістю формування ринкової економіки підприємницького типу;

- значенням становлення вітчизняного підприємництва для розвитку суспільного життя країни;

- відсутністю нормальних макроекономічних умов для бізнесу;

- складністю і тривалістю процесу переходу від адміністративно-командної економіки до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Механізм впливу держави на діяльність суб‘єктів МБ складається з формування нормативно-правового поля, державної підтримки підприємництва, адміністративно-економічного регулювання, організаційної та інформаційної допомога.

Адміністративний вплив держави на рівні мікроекономічної політики визначається заходами, спрямованими на створення сприятливих умов становлення та розвитку підприємництва, насамперед проведення інституційних перетворень, тобто формування системисоціально-економічних відносин шляхом створення відповідних правових інститутів (лат. – установа, устрій).

Принципи адміністративно-правового впливу держави на розвиток підприємництва:

- адекватність загальнодержавним економічним інтересам;

- однакові умови для всіх суб‘єктів економіки: вільний доступ до ресурсів, кредитів, інформації;

- заохочення вітчизняного товаровиробника на основі критерія економічної ефективності;

- селективна державна підтримка секторів, галузей і виробництв, що забезпечують розвиток прогресивних перетворень в економіці країни;

- стимулювання науково-технічної та іноваційної діяльності;

- заохочення розвиттку експортного потенціалу країни.

Цілі державної підтримки підприємництва:

- формування потужного підприємницького сектору;

- стимулювання перспективних видів і напрямків діяльності;

- сприяння нагромадженню інвестиційних ресурсів;

Адміністративно – економічний вплив держави на розвиток малого бізнесу проявляється у формі ліцензування, встановлення соціальних та екологічних нормативів, реалізації регінальних економічних програм, укладання договорів та виконання робіт для державних потреб.

Основні напрямки державної підтримки підприємництва:

- вдосконалення нормативно-правової бази малого бізнесу;

- проведення ефективної конкурентної політики;

- створення ефективної системи фінансово-кредитної та гарантійної підтримки підприємця;

- дерегуляція економіки – обмеження державного втручання у діяльність підприємців шляхом проведення адміністративно-правових та економічних заходів;

- створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату;

- забезпечення стабільності національної валюти;

- удосконалення приватизаційного процесу;

- проведення реструктуризації, системної трансформації підприємств, адаптації їх діяльності до вимог ринку;

- підтримка ефективно працюючих підприємств незалежно від форм власності, сприяння розвиткі малого підприємництва;

- заохочення іноземних інвестицій, залучення їх у приватизаційну сферу і в реальне виробництво;

- сприяння держави у створенні та розвитку ринкової інфраструктури;

- перекриття джерел кримінального бізнесу, обмеження тінізації економіки;

- ефективне використання міжнародної допомоги з метою розвитку підприємництва;

- формування у суспільстві відповідного типу економічної культури та морально-психологічної атмосфери.

Таким чином, в Україні проголошується необхідність державної підтримки малого бізнесу, тому що сектор економіки практично не існував в минулому і є найбільш вразливим до факторів невизначеності економічної стратегії, корупції, бюрократизму службовців, інфляції та конкуренції.