Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

К. В. Ковтуненко к. е.н, доц., Л. П. Шацкова, асп.

Одеський національний політехнічний університет, Одеса

Впровадження у науковий вжиток поняття «інтелектуальний потенціал» стало відображенням принципово нового підходу до аналізу ринкових відносин, конкурентних переваг та лідерства під­приємств, що ґрунтуються на ефективному використанні унікаль­них за природою нематеріальних чинників, здатних привести в дію механізм інноваційного розвитку.

Інтелектуальний потенціал - це можливості, надані інтелек­туальними ресурсами у даний час і в майбутньому та можуть бути використані для вирішення якогось завдання або для досягнення певної мети [1].

Світовий досвід показує: життєвий рівень усіх верств насе­лення, загальна соціально-економічна ситуація в країні визнача­ються мірою освіченості суспільства і його ставленням до інтелек­туальних цінностей.

Інтелектуально-освітній рівень суспільства визначається ста­ном інтелектуальних ресурсів, процес формування, використання та відтворення яких вимагає регулювання з боку держави. Інтелек­туальні складові виступають, таким чином, як головна умова прис­корення адміністративного, політичного, територіального рефор­мування українського суспільства.

Аналіз стану державного управління розвитком окремих ін­телектуальних складових виявив наявність ряду проблем. Він пока­зав відсутність чіткого визначення інформаційних ресурсів суспі­льства, невідповідність стану, темпів виробництва й упровадження інформаційних технологій в Україні світовим тенденціям розвитку.

На підставі виокремлення основних складових інтелектуаль­них ресурсів суспільства та враховуючи фрагментарний характер державного управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні, необхідно його вдосконалення за такими напрямами: дер­жавне управління знаннями; державне управління інформаційними ресурсами; державне управління людськими ресурсами.

Враховуючи стратегічну роль інтелектуальних ресурсів, дер­жавне управління знаннями, має забезпечувати інтегруючий підхід

До використання нових управлінських, маркетингових та інформа­ційних технологій, інноваційної активності й творчості людей. Пі­дкреслюючи націленість інтелектуальних ресурсів на перспективу, акцентуємо увагу на необхідності підвищення ефективності вико­ристання всіх наявних ресурсів держави, одержанні кращих і більш швидких інновацій, вдосконаленні надання послуг, зниженні втрат від невикористання інтелектуальних активів. Створення чіткої і законодавчо визначеної системи підтримки і безпеки інформацій­ного ринку має передбачати механізм формування і розвитку наці­ональної інформаційної мережі, яка б забезпечувала одержання й обробку власного інформаційного продукту, його маркетинг і су­часні технології передачі [2].

Вироблення комплексної державної політики у сфері управ­ління інтелектуальними ресурсами потребує виваженої інновацій­ної політики. Розвиток інноваційних процесів має відбуватися з урахуванням як загальнодержавних можливостей та інтересів, так і спиратись на ініціативу представників державної влади всіх рівнів. Так, зокрема, на державному рівні слід суттєво підвищити інтелек - тоємність державно-управлінських рішень; якісного зростання пот­ребує творча активність управлінських команд та державних служ­бовців. На зміну властивим для сучасної діяльності органів держа­вної влади авторитарним, адміністративним та бюрократичним фо­рмам і методам роботи мають прийти інноваційні стилі мислення, орієнтовані на інтелектуалізацію суспільних відносин, підвищення якості та ефективності управлінської діяльності.