Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Напрямки підвищення конкурентоспроможності

Для того, щоб закріпити свої позиції на світовому ринку необ­хідно постійно підвищувати конкурентоспроможність. Для цього пот­рібно знизити:

1) вартість транспортних витрат;

2) собівартість встановлення та налагодження продукції;

3) собівартість експлуатації продукції;

4) ризик виготовлення неякісного кінцевого продукту та вик­ликані цим витрати на ремонт за гарантією.

Крім зниження витрат важливим напрямком підвищення кон­курентоспроможності є збільшення валового доходу. Він може зрости, якщо підвищити:

1) ціну на готову продукцію за рахунок використання комп­лектуючих частин;

2) ціну за рахунок зростання якості;

3) ціну на товар-новинку;

4) ціну за рахунок підняття престижу продукції;

5) кількість проданого товару.

Доход виробника може зрости через:

1. Підвищення цін на його готову продукцію за умов:

- використання комплектуючих підвищеної якості;

- випуску принципово нової продукції;

- випуску продукту, який більше відповідає запитам споживачів;

- підвищення престижності продукції;

2. Зростання кількості товарів (послуг), що продаються.

У умовах формування ринкової економіки виникають специ­фічні проблеми щодо визначення основних напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, які увійшли в цей період реформ зовсім непідготовленими до конкурент­ної боротьби. А тому, перш за все, необхідним є наведення елементар­ного ринкового порядку на підприємстві за такими напрямками: від­новлення трудової дисципліни, запровадження звичайних заходів щодо підвищення якості продукції та контроль за фінансовими показниками.

Головною причиною збереження низької дисципліни є слабка мотивація праці через низьку і несвоєчасну оплату у поєднанні із сти­хійним характером скорочення персоналу. Справа в тому, що дирекції приватизованих фірм воліють за краще очікувати, поки зайві робіт­ники звільняться самі, не витримавши низької і нерегулярно виплачу­ваної зарплати. В результаті відбувається погіршення якості персоналу тому, що першими звільняються кращі - їм легше знайти гарну роботу, а залишаються гірші, яким немає на що більше розраховувати.

Вихід полягає в тому, щоб зробити процес звільнення керова­ним, звільняти тих, хто того заслуговує. Таку політику можна реалізу­вати лише в тому випадку, якщо рядовим робітникам стає зрозумілою перспектива розвитку фірми і доцільність жорстких дисциплінарних заходів.

Друга типова проблема - нехтування якістю продукції. Маєть­ся на увазі не проблема підвищення якісних характеристик продукції у всій її повноті і складності, а усунення відвертої “халтури”. Відсутність

Елементарного рівня якості просто викидає виробника за межі ринку.

Велику користь у первинному покращенні якості приносить звичайна процедура порівняння власної продукції з аналогічними то­варами конкурентів. Нарешті, ще одним загальнопоширеним джерелом низької конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є відно­шення до бухгалтерії як до чогось другорядного, необхідного лише “для звіту”, ніж для вирішення життєво важливих задач фірми.

На багатьох заводах зберігається старий підхід до управління фінансами, який зовсім не пристосований до ринкових умов (вільним цінам, різноманітним нормам платежу, комерційним ризикам тощо).

На більшості підприємств бухгалтерія не націлена на допо­могу управлінню, не дає керівництву даних про економічну ефектив­ність тих чи інших видів діяльності.

Вважається, що в сучасних умовах не конкуренція, а коопе­рація і співробітництво є фундаментальним джерелом прибутку компа­ній і економічного добробуту суспільства.

Для підтримання високого рівня конкурентних переваг вико­ристовується такий напрямок як державний вплив на процес забез­печення високого рівня конкурентоспроможності підприємств і галу­зей національної економіки.

Ці задачі повинні вирішуватися на основі державної програми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Ос­новні зусилля держави повинні бути спрямовані на пошук та “витягу­вання” потенційно конкурентоспроможних галузей і підприємств, тоб­то таких підприємств, які, в більшій мірі ніж інші, мають необхідні умови для досягнення (за допомогою державної підтримки) в короткі строки конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на зовніш­ньому ринках.