Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Напрямки пошуку джерел фінансування

Для здійснення підприємницької діяльності необхідно мати стартовий капітал. Суспільство не може перешкоджати намаганню підприємця накопитити власний капітал для подальшого розвитку бізнесу, оскільки сумарний обсяг підприємницького капіталу визначає рівень національного багатства.

Під капіталом розуміють матеріальні та грошові кошти, а також інтелектуальні напрацювання, організаторські навички, потенціал власного досвіду підприємця, які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, є джерелом і засобом отримання прибутку.

Підприємницький капітал охоплює капіталоутворюючі елементи:

Технічні засоби виробництва (Те)– будівлі, споруди, устаткування, рухомий склад транспорту, інструменти, які використовуються підприємцем як обєкти власності, на правах оренди, лізингу, тимчасового користування.

Матеріальні оборотні елементи виробництва (Ко)– сировина і матеріали, пристосування і інструменти.

Оборотні кошти у грошовій формі (Мое) – фонд оплати праці, кошти на придбання елементів оборотних фондів, фонди обігу, у тому числі грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку.

Інтелектуальна власність (Він)– підприємницька ідея, спосіб виготовлення сировини або готової продукції, спосіб надання товару нових властивостей і якісних характеристик.

Отже, величину підприємницького капіталу можна обчислити за формулою:

КН=Те+Ко+Мое+Він;

Напрямки пошуку джерел фінансування

Рисунок 12.1 Економічний Склад підприємницького капіталу

Залежно від того, хто надає грошові кошти для інвестування розрізняють підприємницький і позичковий капітал. Підприємницький капітал – сума грошей, що вкладається у конкретне діло (виробництво) з метою отримання прибутку або прав управління підприємством. Позичковий капітал не вкладається в розвиток виробництва, а надається іншій особі в тимчасове користування на засадах повернення і сплати певного відсотка. Капітал є спецефічним товаром, а його ціною вважається депозитна (облікова) ставка чи позичковий відсоток.

Початковим Прийнято називати капітал, який вкладається у бізнес з початку практичної реалізації підприємницького проекту. Розмір стартового підприємницького капіталу як сукупності витрат в грошовій формі, необхідних для реалізації проекту, визначається на основі економічних розрахунків в процесі розробки бізнес-плану.

Джерела формування підприємницького капіталу:

- фінансові підсумки попередньої підприємницької діяльності (власної або успадкованої);

- особисті заощадження (у грошовій, речовій, товарній формі);

- позичкові кошти у вигляді позики і кредитів.

Позика – вид господарсько-економічної операції, у процесі здійснення якої одна сторона позикодавець передає іншій стороні позичальнику у тимчасову власність гроші або товари (речі), а позичальник зобовязується повернути зазначену суму в обумовлений строк. Позика надається на умовах повернення, але без комерційного зиску.

Кредит – господарсько-економічна операція надання однією стороною (юридичною особою) іншій юридичній або фізичній особі грошей чи певного товару в борг (строкове користування на засадах повернення), і за певну плату (сплату встановленого відсотку від загальної суми кредиту).

Кредитні операції є багатонаправленими і вибір виду кредиту залежить від фінансових можливостей позичальника.

За ознакою залежності від форми забезпечення (застави) відокремлюють бланкові позички без матеріального чи фінансового забезпечення та вексельні, підтоварні, фондові кредити - кредитні опе­рації, що здійснюються під заставу векселів, товарних цінностей (майна) і цінних паперів.

Кредити мають різні строки повернення, існують Онкольні кредити - Кредити до запитання, які повертаються на першу вимогу кредитора.

Коротко-, середньо - та довго, строкові кредити надаються відповідно на термін: до одного року від одного до п'яти років, понад п'ять років.

Поширеними є сільськогосподарські креди­ти, які отримують колективні господарства і фермери для прид­бання сільськогосподарської техніки, паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, гербіцидів тощо. Кредити посередникам фон­дового ринку та іпотечні кредити, що надаються під заставу цінних паперів і нерухомості.

На етапі реалізації підприємницького проекту підприємець приймає рішення щодо вибору способу формування підприємницького капіталу. Рішення має базуватись на резутатах порівняльного аналізу доступних можливостей формування.

Наприклад, при започаткуванні ідеї існує по­треба у капіталі. Для прийняття остаточного рішення можна по­будувати схему можливих джерел формування капіталу. Ілюстра­тивний приклад наведено у таблиці 12.1. Необхідні пояс­нення:

(1)—сегментним є рішення, що приймається по кожному конк­ретному пункту табличної схеми визначенням найбільш доцільного варіанта з усіх наявних («+»—варіант, якому надається перевага);

(2) спільним є виробництво (кооперація), що здійснюється на основі договору, за яким підприємець отримує право користуватись будівлею, але певну частину виготовленої продукції передає партнеру-власнику;

Таблиця 12.1 Схема можливих варіантів формування підприємницького капіталу

Елементи капіталу

Можливі джерела

Витрати на річне погашення, тис. гривень

Сегментне рішення

(1)

1. Будівля

• Оренда

• Купівля

• Спільне виробництво (2)

100

600

150

+

2. Обладнання офісів

• Оренда, лізинг

• Купівля

20

200

+

3. Устаткування цеху

• Купівля (3)

200

+

4. Верстати, прилади та інструменти

• Лізинг

• Купівля

50

500

+

5.Автомобільний транспорт

• Лізинг

• Купівля

30

300

+

Загальна потреба у капіталі, у тому числі:

-на початок реалізації проекту

- на кінець року (4)

Підсумкові джерела:

купівля - 1;

Купівля - 3

Оренда - 2; лізинг - 4;

Лізинг - 5

900

800

100

200

X

X

X

X

Джерело капіталу

Підсумки господарської' діяльності

• Кредит банку

•Позичкові кошти партнерів

100

500

300

X

X

X

(3) — для обладнання цеху можливість — купівля технічних засобів виробництва;

(4) — сума витрат на кінець року охоплює платежі за оренду обладнання офісів (20 тис. грн.) та лізинг верстатів, приладів, інстру­ментів (50 тис. грн.), автомобільного транспорту (30 тис. грн.).

У таблиці наведено умовний приклад формування підприєм­ницького основного капіталу. Так же обчислюється величина оборотного капіталу, враховуючи у розрахунках конкретні склад­ники і можливі варіанти джерел фінансування.

При формуванні стартового (початкового) підприємницького капіталу підприємець має враховувати вели­чину у вартісному виразі та прогнозовану економічну вигоду від вкладення у власне діло. Для цього визначаються очікувані прибутковість підприємницько­го проекту і строк окупності капіталу (інвестицій), розрахований з використанням показника чистого прибутку.

Реальна можливість сформувати необхідний стартовий капітал разом з бажанням і здатністю започаткувати власне діло є обов'язко­вою передумовою здійснення потрібної суспільству ефективної підприємницької діяльності, активне і вміле використання сприяти­ме розвитку економіки України і підвищенню добробуту населення.