Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Н. Л. Шлафман, д. е.н., с. н.с., Т. О. Кір'язрова, аспірант ІПРЕЕД НАН України, Одеса

Податкова система країни повинна, як і всі інші фактори роз­витку, сприяти вирішенню стратегічних задач розвитку нашої дер­жави, а її фіскальна сутність має мати вторинне значення. Однак, у процесі реформування податкової системи України були шаблонно перенесені особливості податкових систем розвинених країн, що складалися протягом не одного десятка років, на нашу економіку. Із двох підходів до проведення податкових реформ: революційного й еволюційного, був обраний саме революційний, що передбачає внесення глибоких принципових змін в оподаткування. А саме цьо­го, виходячи з досвіду розвинених країн, наприклад, США, не ре­комендується робити. Були обрані основні податки, наприклад, такі як ПДВ і податок на прибуток, якими ефективно користуються ро­звинені країни, причому, не були прийняті в увагу умови, в яких уводилися дані податки, і сама їх сутність.

Характерною рисою ПДВ є те, що він призначений стриму­вати кризу надвиробництва й прискорювати банкрутство слабких підприємств. В Україні механізм визначення ПДВ не враховує ні сутності податку, ні його наслідків. Основна мета його введення - наповнення бюджету, адже з усіх податків у ньому найяскравіше виражена фіскальна функція. Законодавством закріплено, що став­ка ПДВ застосовується у відсотковому відношенні до вартості реа­лізованих товарів (робіт, послуг). Таким чином, ігнорується сама сутність цього податку. Це проявляється ще й у тому, що ПДВ стя­гується навіть із відрахувань на соціальне страхування, внесків у Пенсійний фонд, акцизного збору, амортизаційних відрахувань і тому подібного. Таким чином, податком обкладається не додана вартість, а витрати, пов'язані з виробництвом продукції. Крім того, ПДВ сьогодні став головним знаряддям корупційного тиску на під­приємницький сектор: 60 % бухгалтерів зайняті розрахунками що­до ПДВ; навколо ПДВ створилася величезна напівкримінальна сфера діяльності, в якій задіяні тисячі людей і через які проходить більше половини валового продукту.

Якщо ми хочемо перейти на інноваційний шлях розвитку, то ПДВ виявляється одним з каменів спотикання, тому що ПДВ по

101

Суті штрафує підприємства за ускладнення виробництва: тобто, чим складніше виробництво, чим більше технологічних переділів, чим більше постачальників - тим більше розмір ПДВ. І в підсумку виходить, що чим складніше високотехнологічна продукція, тим більший податковий тягар.

Таким чином, необхідна заміна ПДВ і податку на прибуток підприємств податком з обороту. Розрахунки показали, що при ста­вці цього податку 5%, податкові надходження до бюджету зрос­туть.

При цьому перевагами впровадження податку з обороту є:

- зниження витрат держави та підприємницьких структур на адміністрування податків, тобто істотно скоротиться час і, відпові­дно, невиробничий персонал, необхідний для адміністрування по­датків, що призведе до значної економії в загальнодержавному ма­сштабі;

- процес надходжень податку до бюджету може йти перма­нентно, що забезпечить стабільність наповнення його дохідної час­тини;

- податок з обороту набагато простіше, а тому й уникнути його сплати набагато складніше (податкове маневрування почина­ється тільки тоді, коли в розрахунку оподатковуваної бази з'явля­ється від'ємник). Обкладаючи в однаковій мірі всі елементи вартос­ті, держава стимулює ефективне виробництво, тоді як оподатку­вання прибутку або доданої вартості зацікавлює лише в матеріало­ємності, вбиваючи інтерес до одержання доходу. Крім того, обкла­дання обороту, що включає до оподатковуваної бази витрати, ще і більш справедливо, оскільки в будь-якому спожитому ресурсі є не - оплачена «природна складова» (понад витрати на її видобуток / транспортування), не пов'язана з працею або імпортом;

- введення податку зробить нерентабельними багаторівневі корупційні канали розподілу з великою кількістю посередників і буде стимулювати розвиток реального сектора економіки.