Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Науково-технічна підготовка виробничих нововведень

Роль науки в розвитку суспільного виробництва значно зросла, оскільки ні техніка, ні виробництво не можуть розвиватися й вдо­сконалюватися без виконання наукових досліджень і розробок. З іншого боку, розвиток науки неможливий без досконалих засобів ви­робництва, що свідчить про зміцнення зв’язків між наукою та вироб­ництвом і потребує розвитку комплексної системи «наука-техніка- виробництво». Ефективна взаємодія цих ланок досягається завдяки якісній організації системи комплексної підготовки нової продукції.

Комплексна підготовка виробництва - сукупність взаємопов’я­заних маркетингових і наукових досліджень, технічних, технологічних та організаційних рішень, спрямованих на пошук нових можливостей задоволення потреб споживачів у конкретних видах продукції чи на­данні існуючим необхідних функціональних властивостей.

Підготовку виробництва слід розглядати з позиції системного підходу, який підвищує її ефективність з позиції досягнення кінце­вої мети - випуску більш конкурентоспроможної продукції з якомо­га меншими витратами часу.

Система підготовки виробництва охоплює взаємопов’язані стадії життєвого циклу нового виробу.

Науково-дослідніроботи - це комплекс досліджень, які проводять­ся з метою отримання нових знань, пошуку нових ідей, принципів, методів та шляхів створення нової або модернізованої продукції.

Дослідно-конструкторськіроботи-цесукупвістьвзаємопов’язашіх процесів зі створення нових або модернізації діючих конструкцій, ви­робів згідно з установленими вимогами замовників, виготовлення та випробування їх дослідних або головних зразків.

Конструкторська підготовка виробництва передбачає створення комплекту креслень для виготовлення і випробування макетів, до­слідних зразків, установленої серії та документації для серійного й масового виготовлення нових виробів з використанням результатів прикладних НДР та ДКР.

Технологічна підготовка виробництва об’єднує роботи зі створен­ня та удосконалення технологічних процесів виготовлення продук­ції, документального їх оформлення, проектування та виготовлення необхідного технологічного оснащення, планування розміщення устаткування та виробничих підрозділів, екологічного моніторингу параметрів спроектованих виробів та процесів.

Організаційна підготовка виробництва є сукупністю взаємопов’я­заних процесів з вибору форм і методів організації виробництва нових виробів, забезпечення їх необхідними матеріалами та комп­лектуючими, підготовки і перепідготовки кадрів, оперативно - виробничого планування.

Перші дві стадії НДР та ДКР утворюють підсистему науково - дослідної підготовки виробництва.

Науково-дослідні роботи

Наукові дослідження - це цілеспрямований процес пізнання за­кономірностей зміни об’єктів вивчення для подальшого викорис­тання цих закономірностей у практичній діяльності.

Розрізняють фундаментальні, пошукові та прикладні наукові до­слідження.

Фундаментальні дослідження спрямовані на встановлення неві­домих раніше закономірностей, принципів, властивостей, явищ ма­теріального світу, які вносять докорінні зміни до рівня піз-нання.

Пошукові науково-дослідні роботи проводяться на основі вже відомих результатів фундаментальних досліджень та розробок, і спрямовані на вивчення можливості використання відкритих явищ, властивостей або принципів у певній практичній сфері.

Прикладні дослідження забезпечують експериментальну перевір­ку практичного використання результатів фундаментальних та по­шукових досліджень у конкретних об’єктах нової техніки.

Дослідно-конструкторські роботи

Наступним етапом підготовки до реалізації нововведень є дослідно-конструкторська розробка, яка передбачає доведення ре­зультатів НДР до умов промислового освоєння та включає виконан­ня проектної і робочої документації, дослідну перевірку впроваджу­ваних технічних рішень у галузі техніки, технології та організації виробництва. ДКР можуть виконуватися без попередніх НДР за окремим технічним завданням замовника.

Технічна підготовка виробництва

Останніми роками суспільство зробило великий стрибок у розвитку промисловості, особливо машино - і приладобудуван­ня. За цей час у країні збудовано багато нових заводів, проектно - конструкторських організацій, що привело до різкого збільшення розробки і виробництва нової техніки.

У машино-, а тим більше в приладобудуванні у зв’язку із систе­матичною модернізацією і розробкою нових досконалих приладів часто доводиться перебудовувати виробництво, тобто ставити пе­ред конструкторами і технологами завдання створення та швидкого впровадження нових методів конструювання і технологічного про­ектування. Ось чому на сучасному етапі перед технічною підготов­кою виробництва ставиться ряд нових важливих завдань, котрі ма­ють бути вирішені найближчим часом.

Змістом технічної підготовки виробництва є комплекс техніч­них, організаційних та економічних заходів щодо проектування та вдосконалення конструкції виробів і технології їх виготовлення, а також щодо вдосконалення методів організації виробництва та під­вищення технічного рівня підприємства.

Основними завданнями, які стоять перед технічною підготовкою виробництва на сучасному етапі, є:

• утворення передових досконалих конструкцій приладів і ма­шин;

• досягнення високих техніко-економічних показників нових ви­робів;

• забезпечення умов для ритмічної роботи підприємства.

Технічну підготовку виробництва на підприємстві здійсню­ють конструкторські та технологічні відділи. Крім цього, питан­нями технічної підготовки виробництва займаються проектно - конструкторські та проектно-технологічні інститути з дослідними заводами і спеціальні конструкторські та технологічні бюро, що ма­ють у своєму складі дослідні цехи.