Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці
*/ ?>

Новий етап державної політики щодо малого підприємництва

На часі необхідність початку нового етапу державної політики щодо малого підприємництва в Україні. Одними з основних його заходів мають бути такі:

1) Розробка і впровадження механізмів переходу від відомчої до цілісної загальнодержавної політики розвитку мало­го підприємництва; створення системи незалежного моніто­рингу ефективності й цілісності державної політики у сфері підприємництва, і малого підприємництва зокрема:

• запровадження контролю і нагляду за обов’язковістю дотри­мання органами державної влади і місцевого самоврядування про­цедур регуляторної політики по суті, а не лише за формальними оз­наками;

• посилення участі суб’єктів малого підприємництва у процеду­рах державних закупівель;

• стимулювання і підтримка експортного потенціалу націо­нального малого підприємництва.

2) Вдосконалення законодавчого забезпечення державної полі­тики сприяння розвитку малого підприємництва на національному і регіональному рівнях у напрямі забезпечення вимог СОТ та угод з ЄС шляхом внесення змін щодо класифікації середнього та великого бізнесу, які мають повністю відповідати нормам ЄС задля забезпе­чення рівних умов конкуренції на світових ринках для національних суб’єктів великого бізнесу.

48

3) Розробка і впровадження оновленої редакції Закону України «Про національну програму розвитку малого підприємництва» в напрямі:

• концентрації заходів програми саме на суб’єктах малого підприємництва та

• оформлення регуляторної політики як окремої державної про­грами.

4) Розробка відповідних змін до Національної програми роз­витку малого підприємництва і передбачення її фінансування у Державному бюджеті України на відповідний рік на рівні, що має відповідати реальній участі малого підприємництва у формуванні консолідованого бюджету. Ці зміни в Національній програмі роз­витку малого підприємництва мають реалізувати інструменти державної політики щодо забезпечення стимулів до самостійної економічної діяльності громадян, а саме:

• збереження та поширення відносно простих правил і норм ве­дення підприємницької діяльності у малому підприємництві, в тому числі правил обліку, звітності та контролю/нагляду;

• кардинальне скорочення адміністративних бар’єрів і пере­шкод для ведення підприємницької діяльності у малому бізнесі (на муніципальному рівні в тому числі);

• запровадження державних і муніципальних програм навчання підприємництву у випускних класах школах і на старших курсах ви­щих навчальних закладів, програм просвіти та популяризації ідей малого бізнесу;

• забезпечення участі малого бізнесу в системі державних закупівель і програми розвитку та підтримки експортної активності малого підприємництва.

5) Визначення та закріплення в національному законодавстві поняття «конфлікт інтересів державних службовців» задля скоро­чення використання службового становища з корисливою метою та зменшення рівня корупції.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (50) 512 11 94
e-mail: msd@inbox.ru