Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ БІЗНЕСУ

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того, щоб успішно працювати в умо­вах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово - промислові проекти підприємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, а тому вони прагнуть об’єднуватися у групи підприємств.

В умовах науково-технічного прогресу зберігається необхідність існування великих організаційних структур бізнесу - об’єднань, кон­цернів, господарських асоціацій, консорціумів. Об’єктивними причи­нами їх формування та функціонування є :

• необхідність поєднання усіх стадій технічного процесу, що дає змогу комплексно використовувати сировину і матеріали;

• кооперування взаємопов’язаних спеціалізованих виробництв, що дає можливість комплексно виготовляти кінцевий продукт;

• забезпечення повноти циклу “наука - технічні розробки - інвести­ції - виробництво - збут - споживання”;

• масовість випуску продукції, стабільний асортимент, що значно скорочує витрати на одиницю продукції, здешевлює її, робить дос­тупною для населення. Саме масове виробництво автомобілів, впроваджене на заводах Форда, перетворило їх з предметів розкоші в засіб пересування для середнього американця.

В умовах ринкової економіки підприємства можуть створювати різні за галузевим, територіальним та іншими принципами і цілями добровільні об’єднання.

Об’ єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробни­чої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добро­вільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до закодавства мають право утворювати їх. В об’єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємст­ва України можуть входити в об’ єднання підприємств, які утворені на території інших держав.

Об’ єднання підприємств можуть утворюватися на невизначений строк або як тимчасові об’єднання. Об’єднання має свої економічні, ор­ганізаційні та юридичні ознаки, які відрізняють його від підприємства.

По-перше, підприємства консолідуються у групи - об’єднання на основі певних матеріальних (економічних) інтересів (спільність інте­ресів). Це об’єднання виробничої, науково-технічної, комерційної дія­льності членів об’ єднання, централізація управлінських, координацій­них функцій тощо. Матеріальні інтереси як основа об’єднання визначаються засновниками у договорі або статуті як мета, завдання та функції об’єднання. Єдність матеріальних інтересів членів об’єднання - це його економічна ознака.

По-друге, об’єднання як суб’єкт господарського права має майно, яке юридично відособлене від майна членів об’єднання. Майном об’єднання є:

• основні фонди і оборотні кошти, передані членами об’єднання на його баланс згідно з договором чи статутом;

• майно, яке набуте об’ єднанням у результаті господарської діяльності;

• майно створених об’єднанням підприємств.

Майно даного суб’єкта є колективною власністю, право на частку в якій належить членам об’єднання. Однак відповідальність об’єднання і його членів як суб’єктів права розмежовується: об’єднання не відпо­відає за зобов’язаннями своїх членів, а останні не відповідають за зо­бов’язаннями об’єднання і один одного. Договором (статутом) можуть бути передбачені винятки з цього правила. Після припинення діяльно­сті об’ єднання майно, яке залишилося після задоволення вимог креди­торів, розподіляється між його колишніми членами. Порядок розподі­лу, як правило, відповідно до часткової участі, визначається договором або статутом. Цю ознаку об’єднання можна вважати еко- номіко-юридичною ознакою.

Третьою ознакою об’єднання є особлива (складна) право - суб’єктність. Членами об’єднання можуть бути лИшЕ підприємства - юридичні особи, які залишаються самостійними суб’єктами господар­ського права.

До основних властивостей об’ єднання можна віднести: об’єднання створюється і реєструється як суб’єкт права; діє на основі договору і статуту; володіє майном, яке юридично відособлене від майна членів об’єднання; має самостійний (власний) і зведений (спі­льний для членів) баланси, поточний та інші рахунки в установах бан­ків, печатку зі своєю назвою і є юридичною особою. Реєстрація об’єднання як суб’єкта права здійснюється у тому ж порядку, який встановлено для підприємства.