Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Обласна програма підтримки підприємництва

На виконання Указу Президента України від 12.05.98 № 456/98 “Про державну підтримку малого підприємництва” та з метою сприяння забезпечення єдиної державної політики у сфері малого бізнесу кожного року Управління з питань економіки і власності облдержадміністрації затверджує обласну програму підтримки малого підприємництва.

Обласна програма підтримки підприємництва розроблена відповідно до положень Національної програми сприяння розвитку малого бізнесу, програми дій Урядів і визначає комплекс заходів, реалізація яких здійснюється на регіональному рівні.

В першому розділі програми розглядається стан розвитку та підтримки малого підприємництва на початок 2002 року в Житомирькому регіоні, розглядаються проблеми підприємницьких структур: нехватка оборотних коштів (через відсутність первинного статутного фонду неможливо придбати обладнання, транспортні засоби, нерухоме майно, це стримує зростання діючих підприємств), недосконалість законодавства, фінансового та товарного ринку, тягар оподаткування, відсутність інвестицій, обмеженність доступу до виробничих і фінансових ресурсів, низька конкурентоспроможність продукції.

ІІ розділ “Мета і завдання програми” зазначає, що програма затверджується для створення сприятливих умов сталого розвитку і підвищення стійкої діяльності малих підприємств.

Головними завданнями підтримки малого бізнесу є:

- створення правових, економічних та організаційних умов для сталого розвитку суб‘єктів малого бізнесу;

- цілеспрямоване формування системи державної і суспільної підтримки малого підприємництва;

- розвиток підприємництва у виробничій, інноваційній та соціальній сфері, створення нових робочих місць, підтримка ділової інвестиційної діяльності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

- ініціювання фінансово-кредитних та інвестиційних механізміав, а також нових джерел фінансування підприємницької діяльності;

- формування розвинутої інфраструктури суб‘єктів на регіональному та місцевому рівнях;

- створення широких верств підприємців-власників;

- формування стимулів для саморозвитку;

- підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості продукції.

ІІІ розділ “Система програмних засобів” визначає визначає п‘ять основних положень щодо реалізації програмних заходів:

1. Нормативно-правове забезпечення підтримки і розвитку малого підприємництва передбачає проведення постійного аналізу реалізації нормативних актів. Заходи по реалізації даного положення включають подання пропозицій щодо дерегулювання підприємницької діяльності на підставі діючих законодавчих актів, щодо прийняття змін в них, надання підтримки асоціації платників податків щодо підвищення її впливу на діяльність суб‘єктів МБ, проведення аналізу даних актів,

2. Фінансово - кредитна підтримка малого підприємництва передбачає поєднання прямих і непрямих методів фінансової допомоги малим підприємствам з метою швидкого накопичення початкового капіталу для підприємств, що створюються, забезпечення ефективної діяльності існуючих, зменшення ризику переходу окремих до тіньової економіки. Здійснюється за рахунок бюджетних, позабюджетних, так і альтернативних джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, з використання ініціативних підходів місцевих органів державної виконавчої влади в пошуку шляхів фінансового стимулювання розвитку МБ в умовах регіону через відповідні цільові програми.

Формування стабільної податкової системи, встановлення податкових пільг, організація спеціалізованих фондів підтримки підприємництва є важливим напрямом реалізації фінансової підтримки підприємства. Фінансово - кредитна підтримка малого підприємництва в Житомирському регіонуі провадиться такими заходами:

- залучення до підприємницької діяльності найменш соціально захищених верств населення;

- звільнення від місцевих податків та зборів конкретних суб‘єктів МБ, які працюють у сфері виробництва;

- створення обласного агенства з реконструкції та розвитку інвестиційного підприємництва в регіонах.

3. Матеріально-технічна підтримка передбачає створення виробничої інфраструктури підтримки підприємництва. Для вирішення проблем розвитку та переоснащення виробничої бази малих підприємств місцевими органами виконавчої влади буде продовжено роботу за таким напрямками:

- спрощення системи виділення земельних ділянок під будівництво, організацію торгівельної мережі, громадського харчування, надання побутових послуг;

- відчуження виробничих приміщень промислових підприємств суб‘єктам малого бізнесу, вивільнених в результаті реорганізації, перепрофілювання, банкрутства;

- виділення земельних ділянок для створення селянських (фермерських господарств);

- запровадження пільгових умов оренди вільних приміщень при здачі їх суб‘єктам малого підприємництва;

- надання технічної, організаційної допомоги щодо розвитку суб‘єктів МБ у районах, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

4. Інформаційна підтримка передбачає створення мережі інформаційного та консалтингового середовища щодо комплексного обслуговування підприємств, забезпечення зворотного зв‘язку з оцінкою ефективності застосування законодавчих та нормативних актів, вільного доступу підприємців до інформації (правової, нормативно-довідкової, маркетингової, науково-технологічної, комерційної тощо) як у процесі створення малих підприємств, так і їх функціонування.

Інформаційна підтримка провадиться такими заходами:

4.1 Створення єдиного реєстру суб‘єктів діяльності як основу інформаційно-комунікативної інфраструктури підприємництва;

4.2 Робота по створенню бази даних ділових пропозицій іноземних фірм;

4.3 Видання довіднику суб‘єктів підприємництва;

4.4 Створення інформаційно-консультативних центрів щодо надання практичної допомоги початківцям з питань підприємництва;

4.5 Інформування населення через засоби масової інформації про проблеми малого бізнесу;

4.6 Організація проведення виставок-ярмарок товарів та послуг, що виробляються та надаються малими підприємствами;

4.7 Подання інформації про хід приватизації;

4.8 Налагодження взаємозв‘язків через систему Інтернет з міжнародними організаціями та фондами;

4.9 Всебічна інформованість підприємців через створення бази даних незадіяних виробничих і вільних приміщень, що перебувають у комунальній власності.

5.Підготовка кадрів передбачає удосконалення організаційних умов зайнятості населення, організацію умов підготовки та перепідготовки кадрів державних органів управління, підготовку спеціалістів для проведення малого бізнесу в системі державної освіти, включаючи дошкільну, загальноосвітню і професійну, вищу освіту та післядипломну перепідготовку, через систему недержавних закладів освіти та інші заходи, передбачені в національній Програмі сприяння розвитку малого бізнесу.

Фінансове забезпечення виконання програми передбачається бюджетами місцевих рівнів в розмірі від 0,5 до 1 відсотка річного доходу даних бюджетів.

Реалізація заходів програми дозволить досягти збільшення на 10% кількості діючих малих підприємств, створити додаткові робочі місця, розширити базу оподаткування, забезпечити додаткові надходження до бюджетів, збільшити внесок малих підприємств у валовий внутрішній продукт, отримати додаткові товарні ресурси, підвищити рівень конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

Про стан виконання заходів програми щоквартально інформується обласна державна адміністрація, Мінекономіки, Держкомпідприємництва України.