Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Облік доходів, витрат, власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

Відомість 5-м за формою додатка 7 до наказу № 422 призначена для систематизації інформації про:

• доходи від реалізації;

• інші операційні, інші звичайні та надзвичайні доходи;

• вирахування з доходу;

• витрати операційної діяльності за елементами (матеріальні ви­трати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні захо­ди, амортизація, інші операційні витрати);

• витрати майбутніх періодів;

• фінансові результати;

• нерозподілені прибутки (непокриті збитки);

• використання прибутку;

• власний (статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплаче - ний, вилучений) капітал;

• створення та використання забезпечень майбутніх витрат і пла­тежів.

У Відомості 5-м відображаються обороти по дебету і кредиту ра­хунків:

У розділі І:

84 «Витрати операційної діяльності»;

85 «Інші затрати»;

• у розділі II:

23 «Виробництво»;

• у розділі III:

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

70 «Доходи»;

79 «Фінансові результати»;

• у розділі IV:

39 «Витрати майбутніх періодів»;

40 «Власний капітал»;

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Розглянемо порядок заповнення цих розділів Відомості 5-м (до­даток З).

Розділ І. «Облік витрат». У статтях рядків 1 - 6 по дебету рахун­ка 84 «Витрати операційної діяльності» на підставі первинних облі­кових документів (і/або листів-розшифрувань) на витрачання (або передачу до місць витрачання) виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи відображаються витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, зі здій­сненням діяльності з виконання робіт, надання послуг та продажу товарів (графи 3 - 14).

Собівартість реалізованих виробничих запасів, товарів та іно­земної валюти з кредиту рахунків обліку відповідних активів спису­ється до дебету рахунка 84 «Витрати операційної діяльності» (рядки

5.3 - 5.6) з подальшим списанням до дебету рахунка 79 «Фінансові результати».

З кредиту рахунка 84 «Витрати операційної діяльності» (графи

16 - 18) витрати списуються до дебету рахунків:

• 23 «Виробництво» - малими підприємствами, що здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), у сумі витрат, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського об­ліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінан­сів України від 31.12.99р. № 318, зі змінами та доповненнями, включаються до виробничої собівартості продукції;

• 79 «Фінансові результати» - у сумі інших операційних витрат (адміністративних, збутових).

Слід зауважити, що списання всієї суми витрат операційної ді­яльності малі підприємства, що здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), із кредиту рахунка 84 можуть провадити в кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати».

Дані графи 15 розділу І Відомості 5-м у частині витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), переносяться до графи 16 розділу І і до графи 6 розділу II, а в час­тині інших операційних витрат - до графи 17 розділу І і до графи 5 розділу III, або всі витрати операційної діяльності переносяться до графи 17 розділу І і графи 5 розділу III.

Витрати малого підприємства, що здійснює торгівельну діяль­ність, з кредиту рахунка 84 списуються до дебету рахунка 79 (графа

17 розділу І і графа 5 розділу III).

У графі 20 розділу І накопичуються підсумкові дані в розрізі складових елементів операційних витрат і статей інших витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) мі­сяць.

У рядках 7.1 - 7.4 розділу І відображається сума визнаних ви­трат, що виникли в результаті іншої, ніж операційна, діяльності (фінансові витрати, інші витрати), надзвичайних подій, і податок на прибуток.

Одночасно з відображенням вибуття незавершеного виробни­цтва або готової продукції в результаті надзвичайних подій або ви­користання на капітальні інвестиції слід провести на зазначену суму запис способом «сторно»:

• Дебет 84 «Витрати операційної діяльності»;

• Кредит 84 «Витрати операційної діяльності»;

У розрізі відповідних елементів операційних витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати) (графа 18).

Облік процесу виробництва

Під процесом виробництва розуміють сукупність господарських операцій, пов’язаних з виготовленням продукції. Він здійснюється під дією засобів праці і самої праці на предмети праці. Це зумовлює відповідні затрати підприємства на виробництво продукції: вартість матеріалів, витрачених на виготовлення продукції, заробітна плати, нарахована робітникам, амортизація засобів праці, зайнятих у ви­робництві. Окрім цього підприємство здійснює витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва і управління. Всі ці витрати в сукуп­ності складають виробничу собівартість виготовленої продукції.

Отже, бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відо­бразити всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і ви­пуск готової продукції - з іншого.

Чи обов’язково фермерському господарству мати підтверджую­

Чі документи по здійснених господарських операціях?

Згідно зі ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність» №996-Х^ підставою для бухгалтерського облі­ку господарських операцій є первинні документи, які фіксують здій­снення таких операцій.

Первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Слід зазначити, що згідно зі ст.2 Закону № 996-Х^ його дія по­ширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до зако­нодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Для прикладу в таблиці 2.14 наведено примірний перелік доку­ментів, що використовуються фермерськими господарствами.

Таблиця 2.14

Примірний перелік документів для фермерського господарства

Об’єкт

Обліку

Перелік документів

1

2

Касові

Операції

Прибутковий касовий ордер;

Видатковий касовий ордер;

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; Касова книга;

Об’ява на внесення готівки;

Грошовий чек;

Посвідчення про відрядження;

Звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт.

Безготівкові

Розрахунки

Платіжне доручення; Розрахунковий чек; Виписка банку.

Необоротні

Активи

Інвентарна картка обліку основних засобів;

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів);

Акт приймання-здачі відремонтованих (модернізованих) об’єктів; Акт на приймання багаторічних насаджень і введення їх в експлуатацію;

Акт на списання основних засобів;

Акт на списання автотранспортних засобів;

Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів;

Картка обліку руху основних засобів;

Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів; Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.

Інвентари­

Зація

Інвентаризаційний ярлик;

Інвентаризаційний опис основних засобів; Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей; Акт про результати інвентаризації наявності грошових коштів;

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва.

Продовження табл. 2.14

Виробничі

Запаси

Довіреність;

Журнал реєстрації довіреностей; Акт списання бланків довіреностей; Рахунок-фактура;

Прибуткова накладна;

Видаткова накладна;

Акт на списання матеріалів;

Лімітно-забірна картка;

Товарно-транспортна накладна;

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів; Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів; Акт на витрату насіння та посадкового матеріалу;

Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів;

Звіт про рух пального та мастила;

Книга складського обліку матеріалів.

Готова

Продукція

Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля;

Реєстр приймання зерна вагарем;

Щоденник надходження сільськогосподарської продукції; Журнал обліку надою молока.

Облік тварина на вирощуван­ні та

Відгодівлі

Акт на оприбуткування приплоду;

Акт на переведення тварин з групи в групу; Відомість зважування тварин;

Розрахунок визначення приросту живої маси; Обліковий лист забою та падежу худоби;

Акт на вибракування тварин основного стада; Акт на вибракування тварин і птиці.

Облік праці та її оплати

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу; Особова картка;

Наказ (розпорядження) про надання відпустки;

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту);

Табель обліку використання робочого часу;

Обліковий лист тракториста-машиніста;

Обліковий лист праці і виконаних робіт;

Подорожній лист трактора;

Подорожній лист вантажного автомобіля;

Відомість нарахування заробітної плати працівникам тваринництва;

Наряд на відрядну роботу;

Розрахунково-платіжна відомість.

Відповідно до положення №88 з метою упорядкованості руху та для своєчасного одержання записів у бухгалтерському обліку пер­винних документів наказом керівника підприємства встановлюєть­ся графік документообороту, в якому вказуються дати складання або одержання від інших підприємств та установ документів, при­йняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.

Фрагмент примірного графіку документообороту фермерського господарства

подпись: фрагмент примірного графіку документообороту фермерського господарстваВ фермерських господарствах раціонально розробляти графік документообороту в цілому по підприємству у вигляді таблиці (табл.2.15).

Вид до­кументу

Дата складан­ня або отриман­ня

Кількість

Примірників

Посадові особи, які склада­ють та підпису­ють

Дата при­йняття в об­ліку

Дата пере­дачі в оброб­ку

Дата

Пере­

Дачі

На

Збері­

Гання

Тер­

Мін

Збері­

Гання

Прибут­

Ковий

Касовий

Ордер

В момент отри­мання готівки

2

Головний бухгал­тер, касир

В день оформ­лення

В день реє­страції

Щомі­

Сяця

3 роки

Рахунок

Фактура

В момент заклю­чения угоди на продаж

2

Керівник,

Головний

Бухгалтер

В день оформ­лення

В день реє­страції

Щомі­

Сяця

3 роки

Видат­кова на­кладна

В момент відванта­ження

2

Керівник,

Головний

Бухгалтер

В день оформ­лення

В день реє­страції

Щомі­

Сяця

3 роки

Акт

При­

Ймання

Передачі

Осно­

Вних

Засобів

В момент при­ймання - передачі основних засобів

1 - при придбанні у виробника;

2 - при вну­трішньому

Переміщенні;

3 - при пере­дачі іншому користувачу

Голова та члени комісії

В день оформ­лення

В день реє­страції

Щомі­

Сяця

3 роки

Таблиця 2.15

Розглянемо питання первинного обліку на прикладі господар­ських операцій з обліку урожаю.

Вирощування продукції рослинництва є одним із головних на­прямів господарської діяльності фермерів. Відповідальним момен­том є збір урожаю та його оприбуткування. Підставою для ведення бухгалтерського обліку є первинні документи. Для фермерських господарств спеціальних форм первинних документів не передба­чено. Тобто використовуються первинні документи типової форми. При цьому слід врахувати можливості фермерського господарства по розміщенню врожаю, тобто місце зберігання. Це може бути влас­ний або орендований тік, склади хлібоприймальних пунктів. Як правило, урожай зернових культур потребує доробки, сортування та сушіння. За будь-яких обставин продукцію урожаю потрібно зва­жувати, проводити доробку, сортування, сушіння і обов’язково до­кументально оформлювати, а, відповідно,

І оприбутковувати. Слід зауважити, що так звана «бункерна вага» врожаю не буде співпадати з вагою товарної продукції. Це зу­мовлено показниками вологості до і після сортування, сушіння та очистки, наявністю не використовуваних відходів. Документування урожаю наведено в таблиці 2.16 .

Розділ II. «Облік витрат на виробництво». У графах 4 - 7 роз­ділу II Відомості 5-м відображаються витрати на виробництво про­дукції (робіт, послуг) за видами продукції, робіт, послуг (об’єктами витрат) (дебет рахунка 23), а у графах 8 - 13 по кредиту цього ра­хунка відображається їх списання (кредит рахунка 23).

З рахунка 23 «Виробництво» щомісяця фермерські господар­ства, що здійснюють виробництво готової продукції, списують до дебету рахунка 26 «Готова продукція» (графа 8 розділу II) суму ви­трат, що відносяться до прийнятої готової продукції, або всю суму витрат на виробництво продукції без оцінки залишків незавершено­го виробництва.

Фермерські господарства, що здійснюють діяльність з виконан­ня робіт і послуг, з кредиту рахунка 23 щомісяця списують фактич­ну виробничу собівартість реалізованих робіт і послуг до дебету ра­хунка 79 «Фінансові результати», або всю суму витрат без оцінки залишків незавершеного виробництва (графа 9 розділу II).

Таблиця 2.16

подпись: таблиця 2.16

00

Ю

подпись: 00
ю
Документування урожаю

Збирання

Врожаю

На виробни­чі потреби

Організація обліку у фермерських господарствах

Накладна внутріш­ньо - госпо­дарського призначен­ня

Власнии

Тік

Накладна внутріш­ньо - госпо­дарського призначен­ня

Орендо­ваний тік і склади юридич­них осіб

Накладна внутріш­ньо - госпо­дарського призначен­ня

Орен­

Довані

Склади

ХПП

Господарські

Операції

■Н

Та

Р

К

О

Я

О

Та

Н

И

Р

К

К

Й

О

О

А

О)

О

О)

Та,

Р

К

К

Й

Варіанти:

1. Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля

2. Путівка (3 екз.)

3. Талони (комбайнера, водія)

4. Щоденник надходження продукції з поля

1. Договір про тимчасове зберігання продукції

2. Договір про послуги по сортуванню, сушінню, очистці продукції

3. Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля

1. Договір про оренду

2. Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля

Документування с.-г. продукції за місцями зберігання

Акт на сорту­вання і сушіння продукції рослин­ництва (додатки накладних та ін­ших документів)

Акт на сорту­вання і сушіння продукції рослин­ництва (додатки накладних та ін­ших документів)

Акт на сорту­вання і сушіння продукції рослин­ництва (додатки накладних та ін­ших документів)

Сортування, су­шіння, очистка

Товаро-транспортна накладна (3 екз.) Накладна внутрішньо­господарського при­значення

Товаро-транспортна накладна (3 екз.) Накладна внутрішньо­господарського при­значення

Товаро-транспортна накладна (3 екз.) Накладна внутрішньо­господарського при­значення

Продаж

Видатки

подпись: організація обліку у фермерських господарствахОблік доходів, витрат, власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

Списання собівартості реалізованої готової продукції щомісяця з кредиту рахунка 26 «Готова продукція» (у Відомості 2-м) може здійснюватися до дебету рахунка 79 «Фінансові результати»:

• на суму, визначену з урахуванням вартості залишку нереалізо­ваної готової продукції;

Або

• на всю суму без поділу на собівартість залишків готової продукції. При цьому в усіх випадках у Відомості 2-м забезпечується ве­дення кількісного обліку залишку, надходження та вибуття готової продукції на підставі первинних документів на її виготовлення та вибуття (реалізацію тощо).

За результатами інвентаризації вартість виявлених у виробни­чих приміщеннях (дільницях) малих підприємств залишків не під­даних обробленню (використанню) сировини та матеріалів відобра­жається у Відомості 2-м бухгалтерським записом:

• Дебет 20 «Виробничі запаси»;

• Кредит 79 «Фінансові результати».

Одночасно на вартість виявлених у виробничих приміщеннях (дільницях) не підданих обробленню та використанню сировини і матеріалів способом «сторно» відображається зменшення оборотів по рахунку 84 «Витрати операційної діяльності» (графа 18 розділу І Відомості 5-м) бухгалтерським записом:

• Дебет 84 «Витрати операційної діяльності»;

• Кредит 84 «Витрати операційної діяльності».

Як зазначалося раніше, малим підприємствам, які здійснюють ви­робництво готової продукції, робіт, послуг, дозволено Провадити спи­сання всієї суми витрат операційної діяльності з кредиту рахунка 84 в кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати» (без відображен­ня на рахунку 23 «Виробництво»). У такому разі вартість незавершеного виробництва продукції, робіт, послуг, установленого за результатами ін­вентаризації за прямими витратами .(матеріальних і трудових ресурсів), відображають у розділі II Відомості 5-м бухгалтерським записом:

• Дебет 23 «Виробництво»;

• Кредит 79 «Фінансові результати».

А вартість залишку нереалізованої готової продукції, встановле­ного за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу та оціненого за справедливою вартістю (наприклад, за ціною реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку для конкретного виду продукції) відображають записом:

• Дебет 26 «Готова продукція»;

• Кредит 79 «Фінансові результати».

Ті малі підприємства, які собівартість реалізованої готової продукції списують без поділу на собівартість залишку готової продукції, також повинні оцінювати залишок готової продукції за справедливою вартіс­тю за даними кількісного (оперативного) обліку руху готової продукції. Визначена в такий спосіб вартість залишку готової продукції відобража­ється по дебету рахунка 26 «Готова продукція» (Відомість 2-м) і кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» (рядок 6 розділу III Відомості 5-м).

Таким чином, установлена у вищеописаному порядку вар­тість залишків незавершеного виробництва та готової продукції використовується для заповнення рядка 080 «Збільшення (змен­шення) залишків незавершеного виробництва та готової продукції» Звіту про фінансові результати форми № 2-м.

Розділ III. «Облік доходів і фінансових результатів». Розділ III Відомості 5-м призначено для систематизації інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, про фінан­сові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій, про нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Записи у графах 11 - 15 цього розділу здійснюються в такому порядку:

• по кредиту рахунка 70 - у рядках 1 - 5;

• по кредиту рахунка 79 - у рядку 6;

• по кредиту рахунка 44 - у рядку 7.

Для заповнення графи 5 розділу III використовуються дані:

А) для рядків 1 - 4:

Відомості 1-м - по кредиту рахунка 30;

Відомості 3-м - по кредиту рахунків 37,64,68; розділу III Відомості 5-м - по кредиту рахунка 79;

Б) для рядка 6:

Відомості 2-м - по кредиту рахунка 26; розділу І Відомості 5-м - по кредиту рахунків 84 і 85; розділу II Відомості 5-м - по кредиту рахунка 23; розділу III Відомості 5-м - по кредиту рахунків 44 і 70;

В) для рядка 7:

Відомості 3-м - по кредиту рахунка 68;

Розділу III Відомості 5-м - по кредиту рахунків 44 і 79;

Розділу IV Відомості 5-м - по кредиту рахунка 40.

Розділ IV «Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів». Розділ IV Відомості 5-м
призначено для систематизації інформації про витрати майбутніх періодів, про власний (статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений) капітал, про забезпечення майбутніх ви­трат і платежів, про цільове фінансування та цільові надходження.

У графі 2 перед початком записів зазначається код і назва відпо­відного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські операції.

Облік витрат операційної діяльності

подпись: облік витрат операційної діяльностіНаведемо в таблиці найпоширенішу кореспонденцію рахун­ків, що застосовується для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій у Відомості 5-м, з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків (табл. 2.17-2.18).

З/п

Зміст операції

Дебет

Рахунка

Кредит

Рахунка

1

2

3

4

Облік витрат операційної діяльності

1

Відображено витрати, пов’язані з операційною діяльністю підпри­ємства:

• на вартість запасів, використаних для виробництва продукції, для обслуговування виробництва продукції, на збут продукції, для здійснення іншої операційної діяльності

84 «Витрати операційної діяльності»

20 «Вироб­ничі запаси» 26 «Готова продукція»

• на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, працівників апарату управління цехами, дільницями, працівників апарату управління, праців­ників відділу збуту тощо

84 «Витрати операційної діяльності»

66 «Роз­рахунки з оплати праці»

• нарахування податків, обов’язкових плате­жів, у тому числі зборів та внесків на соціаль­ні заходи на фонд оплати праці (до Пенсій­ного фонду, фондів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат­ності, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України, загальнообов’язкового державного соціального страхування Украї­ни на випадок безробіття) тощо

84 «Витрати операційної діяльності»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

Таблиця 2.17

Продовження табл. 2.17

• нарахування амортизації основних за­собів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів

84 «Витрати операційної діяльності»

13 «Знос необорот­них акти­вів»

• на суму витрат на відрядження та гос­подарських витрат, створених резервів сумнівних боргів тощо

84 «Витрати операційної діяльності»

37 «Роз­рахунки з різними дебіторами»

• на суму резервів на оплату відпусток і виконання гарантійних зобов’язань, за­безпечення інших витрат і платежів

84 «Витрати операційної діяльності»

47 «Забез­печення майбутніх витрат і платежів»

• на вартість робіт, послуг, виконаних сторонніми організаціями, нарахованих відсотків за користування банківськими кредитами тощо

84 «Витрати операційної діяльності»

68 «Роз­рахунки за іншими операціями»

2

Відсторновано витрати операційної діяль­ності на вартість готової продукції, що вибу­ла, незавершеного виробництва в результаті надзвичайних подій або використання на капітальні інвестиції (методом «сторно»)

84 «Витрати операційної діяльності»

84 «Витрати операційної діяльності»

3

Зменшено вартість переданих у вироб­ництво запасів на суму не використаних за призначенням та виявлених у резуль­таті інвентаризації

20 «Ви­робничі запаси»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

26 «Готова продукція»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

Одночасно методом «сторно»

84 «Витрати операційної діяльності»

84 «Витрати операційної діяльності»

4

Відображено формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на суму витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

23 «Вироб­ництво»

84 «Витрати операційної діяльності»

5

Відображено списання інших витрат операційної діяльності (крім тих, що підлягають віднесенню до складу ви­робничої собівартості - запис № 4) на фінансові результати діяльності

79 «Фінан­сові резуль­тати»

84 «Витрати операційної діяльності»

Продовження табл. 2.17

Облік інших витрат

6

Відображено інші витрати, пов’язані з інвестиційною, фінансовою та надзвичайною діяльністю:

На вартість запасів, втрачених у резуль­таті надзвичайних подій, використаних для запобігання або ліквідації наслідків таких подій

85 «Інші за­трати»

20 «Вироб­ничі запаси» 23 «Вироб­ництво»

26 «Готова продукція»

Списано залишкову вартість необорот­них активів, що вибули

85 «Інші за­трати»

10 «Основні засоби»

На оплату праці працівників (напри­клад, зайнятих ліквідацією наслідків надзвичайних подій)

85 «Інші за­трати»

66 «Розра­хунки з опла­ти праці»

Нарахування зборів та внесків на соці­альні заходи на фонд оплати праці (до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворю­вань України, загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)

85 «Інші за­трати»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

Нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, що використо­вуються в інвестиційній, фінансовій та надзвичайній діяльності

85 «Інші за­трати»

13 «Знос необорот­них акти­вів»

На суму витрат на відрядження та гос­подарські витрати

85 «Інші за­трати»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

На вартість робіт, послуг, виконаних сторонніми організаціями, тощо

85 «Інші за­трати»

68 «Роз­рахунки за іншими операціями»

7

Відображено списання інших витрат, пов’язаних з інвестиційною, фінансо­вою та надзвичайною діяльністю, на фінансові результати діяльності

79 «Фінан­сові резуль­тати»

85 «Інші затрати»

Продовження табл. 2.17

Облік витрат на виробництво продукції та реалізацію готової продукції

8

Відображено формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на суму витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

23 «Вироб­ництво»

84 «Витрати операційної діяльності»

9

Віднесено до складу виробничої со­бівартості продукції (робіт, послуг) основного виробництва фактичну виробничу собівартість продукції допо­міжного виробництва, втрати внаслідок технічно неминучого браку і витрати на його виправлення, а також суму загаль - новиробничих витрат

23 «Вироб­ництво»

23 «Вироб­ництво»

10

Виявлено надлишки незавершеного виробництва при проведенні інвента­ризації

23 «Вироб­ництво»

70 «Дохо­ди»

70 «Доходи»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

11

Оприбутковано зворотні відходи з ви­робництва

20 «Вироб­ничі запаси»

23 «Вироб­ництво»

Одночасно методом «сторно»

84 «Витрати операційної діяльності»

84 «Витрати операційної діяльності»

12

Відображено списання фактичної виробничої собівартості реалізованих робіт, послуг

79 «Фінан­сові резуль­тати»

23 «Вироб­ництво»

13

Відображено оприбуткування готової продукції за фактичною виробничою собівартістю або на всю суму понесених витрат за звітний місяць, без оцінки за­лишків незавершеного виробництва

26 «Готова продукція»

23 «Вироб­ництво»

14

Відображено списання собівартості реалізованої готової продукції

79 «Фінан­сові резуль­тати»

26 «Готова продукція»

15

Відображено вартість незавершено­го виробництва на кінець звітного періоду при списанні витрат на ви­робництво на фінансові результати без відображення на рахунку 23 «Вироб­ництво» (Д-т 79 - К-т 84)

23 «Вироб­ництво»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

Продовження табл. 2.17

Відображено вартість залишку готової

Продукції в разі списання собівартості

Реалізованої готової продукції без ура­

26 «Готова продукція»

79 «Фінан­

16

Хування вартості нереалізованої готової продукції або при списанні витрат на виробництво на фінансові результати без відображення на рахунку 23 «Ви­робництво»

Сові резуль­тати»

Таблиця 2.18

Облік бюджетної підтримки фермерських господарств

З/п

Зміст операції

Дебет

Рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

4

Фінансова підтримка на безповоротній основі

1. Розроблення проектів відведення земельних ділянок

1.1

Оплачено за розроблення проектів кошторисної документації та вар­тість робіт з відведення земельних ділянок

37 «Роз­рахунки з різними дебіторами»

31 «Рахунки в банках»

1.2

Відображено податковий кредит з ПДВ

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

1.3

На підставі актів про прийняття ви­конаних робіт списані витрати (без ПДВ) за проектну документацію і роботи по відведенню земельних ділянок

10 «Основні засоби»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

1.4

На підставі податкових накладних зараховано податковий кредит з ПДВ

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

1.5

Зараховано аванс

68 «Роз­рахунки за іншими опе­раціями»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

Продовження табл. 2.18

1.6

Здійснено компенсацію витрат за рахунок бюджетних коштів

31 «Рахунки в банках»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

2. Сплата відсотків за користування кредитам банків

2.1

Нараховані відсотки банку за отри­маним кредитом на повну величину кредитної ставки

85 «Інші затрати»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

2.2

Сплачено відсотки за кредит (що­місячно в повній сумі)

68 «Роз­рахунки за іншими опе­раціями»

31 «Рахунки в банках»

2.3

Надійшла від банку (кредитної спілки) на рахунок господарства належна сума часткової бюджетної компенсації (50% від сплаченої кредитної ставки, але не більш як 14% річних)

31 «Рахунки в банках»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

3. Придбання першого трактора, комбайна, автомобіля та будівництво тваринницьких приміщень (30%)

3.1

Оплачено придбаний основний засіб

37 «Роз­рахунки з різними дебіторами»

31 «Рахунки в банках»

3.2

Відображено податковий кредит з ПДВ

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

3.3

Оприбутковано основний засіб

15 «Ка­пітальні інвестиції»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

3.4

Зараховано податковий кредит з ПДВ

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

3.5

Зараховано придбаний засіб до скла­ду основних засобів

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

Продовження табл. 2.18

3.6

Відображена належна до отримання частка бюджетної компенсації (30%)

37 «Роз­рахунки з різними дебіторами»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

3.7

Отримана на поточний рахунок господарства сума компенсації з державного бюджету

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

3.8

Отримані кошти з державного бю­джету віднесено на доходи майбут­ніх періодів

47 «Забез­печення май­бутніх витрат і платежів»

69 «Доходи

Майбутніх

Періодів»

3.9

Відображена сума амортизації (річ­на) придбаного основного засобу

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10 «Основні засоби»

23 «Вироб­ництво»

13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів»

3.10

Визнано дохід в частині амортизації, яка припадає на суму бюджетної ком­пенсації вартості основного засобу

69 «Доходи

Майбутніх

Періодів»

70 «Доходи»

3.11

Віднесено на фінансовий результат дохід від отриманої господарством бюджетної компенсації вартості основного засобу

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

4. Внесення страхових платежів за договорами обов’язкового страхування (50%)

4.1

Нараховано страхові платежі за до­говором обов’язкового страхування

23 «Вироб­ництво»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

4.2

Сплачено страхові платежі за дого­вором обов’язкового страхування

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

31 «Рахунки в банках»

4.3

Компенсація частки страхових пла­тежів з бюджету

31 «Рахунки в банках»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

Продовження табл. 2.18

5. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів

5.1

Відображено витрати на підготовку, перепідготовку і підвищення квалі­фікації кадрів

68 «Роз­рахунки за іншими опе­раціями»

31 «Рахунки в банках»

5.2

Компенсовано витрати за рахунок коштів бюджету

31 «Рахунки в банках»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

6. Розширення наукових досліджень з проблем організації виробництва

6.1

Розроблення проектів кошторисної документації та наукового продукту досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції

68 «Роз­рахунки за іншими опе­раціями»

31 «Рахунки в банках»

6.2

Відображено податковий кредит з ПДВ

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

6.3

Списані витрати (без ПДВ) за про­ектні роботи та науковий продукт

12 «Нема­теріальні активи»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

6.4

Зараховано податковий кредит з ПДВ

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

6.5

Здійснено компенсацію витрат за рахунок бюджетних коштів

31 «Рахунки в банках»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

7. За всіма операціями, крім перелічених в п. 3, здійснюється заключна

Проводка

7.1

Використані суми фінансової допо­моги визнано іншим операційним доходом поточного періоду

47 «Забез­печення майбутніх витрат і платежів»

70 «Доходи»

Продовження табл. 2.18

7.2

Віднесено на фінансовий результат дохід від отриманої фінансової під­тримки

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

7.3

Повернуто в бюджет невикористані суми цільового фінансування

47 «Забез­печення майбутніх витрат і платежів»

31 «Рахунки в банках»

Фінансова допомога на поворотній основі

1

Отримано бюджетну підтримку на поточний рахунок фермерського господарства

31 «Рахунки в банках»

47 «Забезпе­чення майбут­ніх витрат і платежів»

2

Використано бюджетні кошти на здійснення виробничої діяльності

23 «Вироб­ництво»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

31 «Рахунки в банках»

3

Використано бюджетні кошти на переробку виробленої продукції

68 «Роз­рахунки за іншими опе­раціями»

31 «Рахунки в банках»

4

Використано бюджетні кошти на збут виробленої продукції

85 «Інші затрати»

31 «Рахунки в банках»

5

За всіма операціями: повернено кошти бюджетної фі­нансової підтримки по закінченню терміну договору

47 «Забез­печення майбутніх витрат і платежів»

31 «Рахунки в банках»

Основи нормативного регулювання фінансової підтримки тільки фермерських господарств закладено в Законі України «Про фермер­ське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-^. У ст. 9 зазначено, що новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після його створення, а у трудонедостатніх населе­них пунктах - п’ять років), фермерським господарствам з відокрем­леними садибами та іншим фермерським господарствам надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів. Згідно ст.

11, кошти надаються новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами на без­поворотній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі, а іншим фермерським господарствам підтримка надається тільки на поворотній основі, а також - спрямовуються на забезпечення гаран­тій, поруки при кредитуванні банками фермерських господарств.

На реалізацію вимог Закону «Про фермерське господарство» спрямована Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.04 № 1102 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами» із зміна­ми і доповненнями, внесеними Постановами від 26.05.2005 р. № 388, від 22.02.2006 р. № 183.

Механізм фінансової підтримки, визначений Порядком № 1102 передбачає надання підтримки новоствореним фермерським госпо­дарствам та фермерським господарствам з відокремленими садиба­ми, іншим фермерським господарствам на безповоротній основі за бюджетною програмою «Фінансова підтримка фермерських госпо­дарств» та на конкурсних засадах на поворотній основі за бюджет­ною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам.

Фінансова підтримка фермерських господарств (на безповоротній основі) згідно п. З Порядку № 1102 надається для компенсації фермер­ським господарствам з відокремленими садибами витрат, пов’язаних з:

1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ве­дення фермерського господарства;

2) сплатою відсотків за користування кредитами банків - у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків річних;

3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобі­ля, будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документа­ції) - у розмірі 30 відсотків;

4) внесенням страхових платежів за договорами обов’язкового страхування, види якого визначено у пп. 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування», - у розмірі не більш як 50 відсотків;

5) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації ка­дрів фермерських господарств у сільськогосподарських на­вчальних закладах;

6) розширенням наукових досліджень з проблем організації вироб­ництва сільськогосподарської продукції і виданням рекоменда­цій з питань використання в їх діяльності досягнень науково - технічного прогресу.

Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі фермерські господарства подають до регіональних відділень Фонду, а для отримання фінансової підтримки на цілі, передбачені пп. 5 і 6 п. З Порядку № 1102, - до регіональних відділень Фонду або до Фонду документи згідно з переліком, визначеним Мінагрополіти - ки разом з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

Надання кредитів фермерським господарствам. Відповідно до п. 5 Положення № 1102 фінансова підтримка на поворотній основі на­дається у розмірі, що не перевищує 100 тис. гривень, на конкурсних засадах із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення коштів:

• новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами - строком від трьох до п’яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;

• іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, бу­дівництва та реконструкції виробничих і невиробничих примі­щень, у тому числі житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розви­тку кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліо­рації земель.

Порядок і умови проведення конкурсів, перелік документів, що подаються фермерськими господарствами для отримання фінансо­вої підтримки на поворотній основі, визначаються Мінагрополіти - ки разом з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

Фонд, його регіональні відділення здійснюють видатки щодо надання фінансової підтримки шляхом перерахування коштів на поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах банків. Підставою для такого є платіжні доручення і документи, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів, по­дані до відповідного органу Державного казначейства. Фермерські господарства надсилають до Фонду документи, що підтверджують цільове використання коштів фінансової підтримки, у порядку, ви­значеному Мінагрополітики.

Перелік документів, які подаються новоствореними фермер­ськими господарствами з відокремленими садибами для отримання фінансової підтримки на поворотній основі, затверджений спільним наказом Мінагрополітики, Мінфіну, Мінекономіки від 04.03.2005 р. № 88/223/52.

Кошти на більшість із зазначених програм надходять безпосе­редньо в господарство, за винятком сплати відсотків за користуван­ня кредитами банків, які з бюджету перераховуються безпосередньо банкам.

Фермерське господарство несе відповідальність за цільове ви­користання отриманих коштів згідно із законодавством.

Фермерські господарства надсилають до Фонду, його регіональ­них відділень документи, що підтверджують цільове використання коштів фінансової підтримки, у порядку, визначеному Мінагропо - літики. Ці господарства несуть відповідальність за цільове викорис­тання отриманих коштів згідно із вимогами законодавства.

Складання та подання звітної інформації про використання бю­джетних коштів провадиться в установленому законодавчими акта­ми порядку.

Особливості облікового відображення операцій поворотної і безповоротної бюджетної підтримки фермерських господарств на­ведено в таблиці 2.12.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винят­ком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Крите­рії визнання доходу наведені в П(С)БО 15 «Дохід». Визнані доходи від звичайної діяльності класифікують у бухгалтерському обліку за такими групами:

• дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

• інші операційні доходи;

• фінансові доходи;

• інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших акти­вів) визнається у разі наявності таких умов:

• покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власнос­ті на продукцію (товар, інший актив);

• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реа­лізованою продукцією (товарами, іншими активами);

• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшен­ня економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи» фінансовий результат від основної діяльності складається з трьох частин:

1. фінансового результату від первісного визнання сільськогоспо­дарської продукції та додаткових біологічних активів;

2. фінансового результату від реалізації запасів - сільськогоспо­дарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійсню­ється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних ви­трат на місці продажу;

3. фінансового результату від зміни справедливої вартості біологіч­них активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за спра­ведливою вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу. Доходи (витрати) визнаються як різниця між вартістю біоло­гічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених за спра­ведливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці прода­жу, та витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були понесені для отримання біологічних активів та сільськогоспо­дарської продукції.

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогоспо­дарської продукції та додаткових біологічних активів визначається на рахунку 79 «Фінансові результати» шляхом порівняння доходів від первісного визнання з витратами від первісного визнання різних видів біологічних активів.

П(С)БО 30 «Біологічні активи» дає таке визначення термінів: Біологічний актив - тварина або росина, яка в процесі біологіч­них перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/ або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Біологічні активи поділені на дві групи: довгострокові і поточні. Довгострокові біологічні активи включають шість груп:

1. Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю;

2. Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю;

3. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю;

4. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю;

5. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за спра­ведливою вартістю;

6. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за пер­вісною вартістю;

Поточні біологічні активи поділено на три групи:

1. Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справед­ливою вартістю;

2. Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справед­ливою вартістю;

3. Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первіс­ною вартістю.

Порядок обліку витрат підприємства та основні вимоги до ви­знання, складу та оцінки витрат у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. №318.

Малі підприємства можуть вести облік витрат в розрізі еле­ментів витрат, які будуть списуватися в кінці облікового періоду на фінансові результати від операційної діяльності.

Витрати відображуються в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

Ведення обліку витрат операційної діяльності у фермерських господарствах повинно вестись в «Журналі реєстрації господар­ських операцій» графа 4 протягом звітного періоду за такими еле­ментами витрат:

• матеріальні витрати;

• витрати на оплату праці;

• відрахування на соціальні заходи;

• амортизація;

• інші операційні витрати.

До складу матеріальних витрат протягом звітного періоду на­лежать: вартість придбаної сировини та матеріалів, добрив і засобів захисту рослин чи тварин, запасних частин, МШП та інших матері­алів сільськогосподарського призначення.

До витрат на оплату праці слід віднести оплату праці найманих робітників, фермера та членів сім’ї, оплату відпусток робітникам господарства, оплату іншого невідпрацьованого часу, передбаченого законодавством.

До витрат відрахувань на соціальні заходи включають суми від­рахувань, які прямо входять до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг): це відрахування на обов’язкове пенсійне страхуван­ня, відрахування на обов’язкове соціальне страхування.

До витрат - амортизація включаються суми нарахованих амор­тизаційних відрахувань, які прямо включаються у виробничу собі­вартість продукції (робіт, послуг).

До інших операційних витрат належать витрати операційної ді­яльності, які не увійшли до складу вищеназваних елементів, зокре­ма, вартість робіт, послуг сторонніх організацій, орендна плата, суми податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податку на прибуток, витрати на відрядження, на послуги зв’язку, на виплату матеріаль­ної допомоги, плата за розрахунково-касове обслуговування.

Матеріальні ресурси власного виробництва (корми, насіння тощо), використані протягом року в господарстві, до витрат не на­лежать і в цьому розділі їх не відображують, оскільки це є внутріш­ньогосподарський оборот, який не впливає на загальний кінцевий фінансовий результат.

У графі 4 «Витрати» «Журналу реєстрації господарських операцій» не обліковують витрат капітального характеру, зокрема на будівництво виробничих об’єктів, придбання машин та обладнання, закладання ба­гаторічних насаджень та інше. Ці суми являють собою капітальні інвес­тиції і їх треба відносити на збільшення вартості основних засобів. У витрати виробництва включають нараховану амортизацію.

Облік доходів та витрат підприємства та формування фінан­сового результату діяльності фермерського господарства є однією із складних ділянок обліку, оскільки специфіка обліку доходів і ви­трат та визначення фінансових результатів в розрізі видів діяльнос­ті тісно пов’язана з заповненням «Звіту про фінансові результати».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», за­тверджене наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. №290, визна­чає порядок формування в обліку інформації про доходи від опера­ційної діяльності та розкриття її у фінансовій звітності.

В господарстві дохід може формуватися не тільки від опера­ційної діяльності, а й від інвестиційної і фінансової діяльності гос-

Подарства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів і порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандарта­ми) бухгалтерського обліку.

До доходів від реалізації слід віднести: виручку від реалізації го­тової продукції, робіт та послуг.

До іншого операційного доходу відносяться: доходи від реалі­зації матеріалів та основних засобів, доходи від оренди активів, суми отриманих штрафів, пені та інших санкцій за порушення договорів, які признані боржником або по яких отримано рішення суду, дохо­ди від списання кредиторської заборгованості, по яких закінчився строк позивної давності та інше.

До інших фінансових доходів відносяться доходи, які виника­ють у результаті фінансової діяльності фермерського господарства, в частині дивідендів на вкладений пай, придбані акції, відсотки за зберігання грошей у банку та інші.

До доходів від надзвичайних подій включають суми відшко­дування від страхових компаній в частині витрат від надзвичайних подій.

Облік доходів ведеться в Журналі реєстрації господарських опе­рацій в графі 5 «Доходи», де відображують усі грошові надходження без ПДВ.

Оскільки надходження можуть бути у вигляді перерахування грошей на поточний рахунок до банку або у вигляді заборговано­сті, суму з такої операції записують двічі: один раз у графі 8 (за­боргованість фермеру) «Розрахунки з організаціями та особами» чи у графі 10 (надійшло) «Поточний рахунок» або 12 (одержано) «Готівка». Зміст запису залежатиме від змісту операції (одержані гроші чи ні) й одночасно показуватиме, як здійснено розрахунки за реалізовану продукцію або надані послуги.

При здійсненні господарством кількох видів діяльності облік витрат і доходів з цих видів ведуть у Відомості обліку витрат ви­робництва. Якщо господарство здійснює один вид діяльності, на­приклад, виробляє лише сільськогосподарську продукцію, цю Відо­мість не використовують.