Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Облік фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності фермерського господарства визначають як різницю між підсумком графи 5 «Доходи» Журналу реєстрації господарських операцій і графою 4 «Витрати».

150

Цю суму коригують на величину зміни вартості залишків мате­ріальних запасів, готової продукції та незавершеного виробництва. Дані залишків беруть з інвентаризаційних відомостей. Різницю між обсягом названих залишків на кінець і на початок року додають до розміру одержаного доходу або віднімають, якщо вона має від’ємне значення.

Облік фінансових результатів

подпись: облік фінансових результатівВартість продукції власного виробництва, яка спожита члена­ми фермерського господарства, а також грошові кошти, товарно - матеріальні цінності, вилучені з господарського обліку для задово­лення особистих потреб членів сім’ї додають до доходу. Одержаний таким чином результат є валовим доходом фермера і членів його сім’ї. Для підрахунку прибутку від валового доходу віднімають на­раховані суми заробітку фермера та членів його сім’ї з відрахування­ми, а також витрати на утримання сім’ї фермера (графа 20 «Витрати за рахунок доходу» в Журналі реєстрації господарських операцій). Одержаний результат списують на поповнення (зменшення) влас­ного капіталу фермерського господарства (табл. 2.19).

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит

Рахунка

1

2

3

4

1

Відображено дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів та інших активів

37 «Розрахунки з різними дебі­торами»

70 «Доходи»

2

Нараховано податкові зобов’язання щодо ПДВ, податку з реклами, акцизного, готельного, ринкового зборів, а також зборів до Пенсійно­го фонду при продажу ювелірних, тютюнових виробів, послуг стіль­никового зв’язку у складі вартості реалізованих продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних акти­вів, виробничих запасів та інших активів

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками та платежами»

Таблиця 2.19

Продовження табл. 2.19

3

Відображено фінансовий результат від реалізації товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів та інших активів

70 «Доходи»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

4

Відображено вирахування з доходу на суму надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на ко­ристь комітентів, принципалів; на суму наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повер­нених покупцем продукції і товарів та інші суми, що підлягають ви­рахуванню з доходу

70 «Доходи»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами» 68 «Розра­хунки за ін­шими опера­ціями» тощо

79 «Фінансові результати»

70 «Доходи»

5

Списано на фінансові результати:

• собівартість реалізованої готової продукції

79 «Фінансові результати»

26 «Готова продукція»

• собівартість реалізованих робіт, послуг

79 «Фінансові результати»

23 «Вироб­ництво»

• собівартість реалізованих товарів

84 «Інші опера­ційні витрати»

26 «Готова продукція»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• собівартість реалізованих вироб­ничих запасів

84 «Інші опера­ційні витрати»

20 «Вироб­ничі запаси»

84 «Витрати операційної діяльності»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• залишкову вартість реалізованих об’єктів необоротних активів

85 «Інші за­трати»

10 «Основні засоби»

79 «Фінансові результати»

85 «Інші за­трати»

Продовження табл. 2.19

• витрати операційної діяльності звітного періоду (крім тих, що підлягають віднесенню до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»)

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• інші витрати звітного періоду, понесені у зв’язку зі здійсненням інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності

79 «Фінансові результати»

85 «Інші за­трати»

6

Закрито сальдо по рахунку 79 «Фінансові результати»:

• прибуток

• збиток

Списано непокриті збитки за рахунок резервного, пайового, додаткового капіталу

79 «Фінансові результати»

44

«Нерозподі­лені прибут­ки (непокри­ті збитки)»

44 «Нерозподі­лені прибутки (непокриті збитки)»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

7

40 «Власний капітал»

44

«Нерозподі­лені прибут­ки (непокри­ті збитки)»

8

Відображено використання прибутку у звітному періоді:

• на суму нарахованих дивідендів

44 «Нерозподі­лені прибутки (непокриті збитки)»

68 «Роз­рахунки за іншими опе­раціями»

• на суму нарахованих премій за випущеними облігаціями

44 «Нерозподі­лені прибутки (непокриті збитки)»

55 «Інші

Довгострокові

Зобов’язання»

• створено резервний капітал відповідно до чинного законодавства, засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку

44 «Нерозподі­лені прибутки (непокриті збитки)»

40 «Власний капітал»

Підсумки в розрізі кореспондуючих рахунків із відомостей 1М, 2М, 3М, 4М, 5М переносять до Оборотно-сальдової відомості. Під­сумки по горизонталі і вертикалі свідчать про дебетові та кредитові обіги за звітний період (додаток И).