Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який вклю­чає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, на­дання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді грошових коштів.

Валюта України - це грошові знаки у вигляді банкнот, казна­чейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обі­гу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знахо­дяться на рахунках, або вносяться вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але під­лягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахунко­вих одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банків­ських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній ва­люті або монетарних металах.

Систематизація інформації про наявність і рух готівки, грошо­вих коштів на рахунках у банках, еквівалентів грошових коштів, грошових коштів у дорозі та грошових документів здійснюється у Відомості 1-м за формою додатка 3 до наказу № 422 (додаток Д).

У розділі І Відомості 1-м здійснюються записи за операціями з готівкою і грошовими документами по дебету і кредиту рахунку 30 «Каса».

У розділі II здійснюються записи щодо операцій із грошовими коштами на рахунках у банках, у дорозі, еквівалентами грошових коштів по дебету і кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках».

У графі 3 за необхідності до початку записів зазначається об'єкт обліку, наприклад:

• каса (у тому числі каса підприємства та операційна каса);

• грошові документи;

• поточний рахунок (у тому числі щодо кожного окремого рахун­ка);

• акредитивний рахунок (у тому числі щодо кожного окремого ра­хунка);

• інші рахунки (у тому числі щодо кожного окремого рахунка);

• кошти в дорозі.

У графі 4 розділу І (для рахунка 30) і графі 5 розділу II (для рахунка 31) зазначається відповідне сальдо по рахунках 30 «Каса» і 31 «Рахунки в банках» на початок місяця, щодо якого здійснюються записи про господарські операції, з підсумовуванням місячних обо­ротів та визначенням сальдо на кінець місяця.

Усі записи у Відомості 1-м здійснюються в розрізі кореспонду­ючих рахунків у хронологічному порядку на підставі первинних та зведених облікових документів, до яких належать звіти касира з до­даними до них прибутковими та видатковими касовими ордерами, виписки банку з доданими до них платіжними документами тощо.

Операції в іноземній валюті, крім Відомості 1-м, яка ведеться у грошовій одиниці України, відображаються в окремій Відомості 1-м у валюті здійснення операції. Відомість 1-м ведеться окремо для кожної іноземної валюти із зазначенням назви іноземної валюти.

Найпоширеніша кореспонденція рахунків, що застосовується для відображення в бухгалтерському обліку господарських опера­цій та заповнення Відомості 1-м з використанням рахунків спроще­ного Плану рахунків наведено в таблиці 2.5

Сальдо відповідних рахунків бухгалтерського обліку у Відо­мості 1-м на кінець поточного місяця визначається додаванням до сальдо на початок місяця суми дебетових оборотів за місяць та від­німанням суми кредитових оборотів за місяць. При цьому сальдо звіряється з відповідними документами, що підтверджують остан­ню господарську операцію місяця (звітами касира, виписками бан­ку тощо).

Таблиця 2.5

Відображення руху грошових коштів по касі та рахунках в банку

К

Со

2

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит

Рахунка

І

2

3

4

Операції по рахунку 30 «Каса»

1

Оприбутковано готівкову виручку від реалізації продукції, товарів (робіт, по­слуг)

30 «Каса»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

2

Відображено отримання готівкових грошових коштів із банківського рахунка до каси підприємства

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

3

Здано готівкову виручку з каси підпри­ємства до банку самостійно

31 «Рахунки в банках»

30 «Каса»

4

Здано готівкову виручку з каси підпри­ємства до банку через службу інкасації

31 «Рахунки в банках»

30 «Каса»

5

Відображено надходження виручки, зданої до банку через інкасатора, на банківський рахунок

31 «Рахунки в банках»

31 «Рахунки в банках»

6

Надійшли внески до статутного фонду підприємства від засновників грошови­ми коштами до каси підприємства

30 «Каса»

40 «Власний капітал»

7

Погашено заборгованість постачальни­кам та підрядникам із каси підприємства за поставлені ТМЦ (роботи, послуги)

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

30 «Каса»

8

Виплачено заробітну плату з каси під­приємства

66 «Розрахун­ки за виплата­ми працівни­кам»

30 «Каса»

Операції по рахунку 31 «Рахунки в банках»

9

Відображено надходження виручки від покупців та замовників на поточні рахунки підприємства

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

10

Відображено надходження внесків до статутного фонду підприємства від засновників грошовими коштами на по­точні рахунки підприємства

31 «Рахунки в банках»

40 «Власний капітал»

11

Перераховано оплату постачальникам та підрядникам за поставлені ТМЦ (робо­ти, послуги)

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

31 «Рахунки в банках»

12

Сплачено зобов’язання за податками, зборами, обов’язковими платежами

64 «Розрахунки за податками та платежами»

31 «Рахунки в банках»