Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Облік необоротних активів, нарахованої амортизації, капітальних та фінансових інвестицій

Для систематизації інформації про наявність, рух і знос необо­ротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріаль­них активів, нематеріальних активів), про капітальні та фінансові інвестиції й інші необоротні активи застосовується Відомість 4-м за формою додатка 6 до наказу Міністерства фінансів України від 25 червня 2003р. №422 (додаток Ж).

У цьому регістрі відображаються обороти по дебету і кредиту таких рахунків:

• у розділі І:

10 «Основні засоби»;

13 «Знос необоротних активів»;

• у розділі II:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

15 «Капітальні інвестиції»;

18 «Інші необоротні активи»;

35 «Поточні фінансові інвестиції».

Записи у розділі І Відомості 4-м ведуться на підставі первин­них та зведених облікових документів, до яких належать акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засо­бів, акти списання, розрахунки амортизації тощо.

У графах 6 - 9 цього розділу відображаються дані про надхо­дження необоротних матеріальних (крім капітальних інвестицій) та нематеріальних активів, для заповнення яких використовуються за­писи Відомостей 4-м і 5-м.

Дані про продаж, безоплатну передачу, ліквідацію та інше ви­буття необоротних матеріальних і нематеріальних активів, а також

99

Про їх уцінку та зменшення корисності відображаються у графах 10

- 15 розділу І цієї Відомості.

У графах 20 - 23 розділу І відображаються, операції з нараху­вання амортизації та збільшення зносу необоротних активів у ре­зультаті їх дооцінки або зменшення їх корисності.

Графи 25 - 26 призначено для відображення списання зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів у результаті їх вибуття, зменшення зносу внаслідок уцінки та відновлення корис­ності цих активів. Для заповнення цих граф використовуються дані Відомостей 4-м і 5-м.

Для визначення залишку на кінець місяця по рахунку 10 «Осно­вні засоби» (графа 18) до сальдо на початок місяця (графа 5) необ­хідно додати дебетовий оборот за місяць (графа 9) і відняти кре­дитовий оборот за місяць (графа 16). Покажемо такий розрахунок схематично:

Сальдо на кінець місяця по рахунку 10

=

Сальдо на по­чаток місяця по рахунку 10

+

Дебетовий обо­рот за місяць по рахунку 10

-

Кредитовий оборот за місяць по рахунку 10

(графа 18)

(графа 5)

(графа 9)

(графа 16)

Залишок на кінець місяця по рахунку 13 «Знос необоротних активів» (графа 27) визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 19) кредитового обороту за місяць (графа 24) і відні­манням дебетового обороту за місяць (графа 26). Покажемо такий розрахунок схематично:

Сальдо на кінець місяця по рахунку 13

Сальдо на початок

Кредитовий оборот за

Дебетовий оборот за

=

Місяця по рахунку 13

+

Місяць по рахунку 13

-

Місяць по рахунку 13

(графа 27)

(графа 19)

(графа 24)

(графа 26)

У розділі II Відомості 4-м ведеться бухгалтерський облік ка­пітальних та фінансових інвестицій, інших необоротних активів. Записи в розділі II групуються по рахунках 14, 15, 18 і 35 шляхом вписування перед початком записів у графі 2 коду й назви відповід­ного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться в розрізі ви­дів, строків та об’єктів інвестування.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться в розрізі:

• об'єктів інвестування;

• видів витрат капітального характеру, наприклад, у розрізі:

- будівельних, монтажних, проектних робіт;

- вартості придбаного обладнання, що не потребує монтажу;

- витрат на придбання, виготовлення і спорудження інших нео­

Боротних матеріальних активів;

- витрат на придбання (створення) нематеріальних активів;

- витрат на придбання об'єктів фінансової оренди.

Слід зауважити, що наказом № 422 передбачено, що сума подат­кового кредиту, визнана у зв’язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, будівельно-монтажних робіт та інших робіт капітального характеру, наводиться окремо від решти авансу в розділі II Відомості 4-м. А після отримання в рахунок авансу нео­боротних активів і прийняття будівельно-монтажних та інших робіт капітального характеру сума податкового кредиту методом «черво­ного сторно» відображається таким бухгалтерським записом:

• Дебет 15 «Капітальні інвестиції»;

• Кредит 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Таким чином, можна зробити висновок, що загальна сума авансу (по­передньої оплати) вартості необоротних активів, будівельно-монтажних робіт та інших робіт капітального характеру з урахуванням сум ПДВ відображається таким бухгалтерським записом (без використання ра­хунка обліку розрахунків - 68 «Розрахунки за іншими операціями»):

• Дебет 15 «Капітальні інвестиції»;

• Кредит 31 «Рахунки в банках», а сума податку на додану вар­тість у складі авансу (попередньої оплати) відображається бух­

Галтерським записом:

• Дебет 64 «Розрахунки за податками й платежами» / «Розрахун­ки щодо ПДВ»

• Кредит 64 «Розрахунки за податками й платежами» / «Податко­вий кредит».

І після отримання в рахунок авансу необоротних активів і при­йняття будівельно-монтажних та інших робіт капітального характе­ру сума податкового кредиту методом «червоного сторно» відобра­жається таким бухгалтерським записом:

• Дебет 15 «Капітальні інвестиції»;

• Кредит 64 «Розрахунки за податками й платежами» / «Податко­вий кредит».

Сальдо на кінець поточного місяця відповідного рахунка в роз­ділі II Відомості 4-м (графа 15) визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 3) дебетового обороту за місяць (графа 5) і відніманням кредитового обороту (графа 14). Покажемо такий роз­рахунок схематично:

Сальдо

Сальдо на

Дебетовий

Кредитовий

На кінець

Початок

Оборот за

Оборот за

Місяця по

=

Місяця по

+

Місяць по

-

Місяць по

Рахунку

Рахунку

Рахунку

Рахунку

(графа 15)

(графа 3)

(графа 5)

(графа 14)

Відображення операцій з обліку необоротних активів

подпись: відображення операцій з обліку необоротних активівНаведемо у таблиці найпоширенішу кореспонденцію рахун­ків, що застосовується для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій щодо обліку необоротних активів, капіталь­них та фінансових інвестицій, нарахування амортизації та заповне­ння Відомості 4-м, з використанням рахунків спрощеного Плану ра­хунків (табл.2.11).

П

&

%

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит

Рахунка

1

2

3

4

Придбання необоротних активів за грошові кошти (спорудження підрядним способом)

1

Отримано (оприбутковано) необоротні активи

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості отриманих необоротних активів (для підприємств - платників ПДВ)

64 «Розрахунки за податками й плате­жами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

3

Нараховано збір до Пенсійного фонду при придбанні легко­вого автомобіля чи нерухомого майна

15 «Капітальні інвестиції»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

Таблиця2.11

Продовження табл. 2.11

4

Сплачено збір до Пенсійного фонду

64 «Розрахунки за податками й плате­жами»

31 «Рахунки в банках»

5

Відображено вартість транспорт­них та інших послуг, пов’язаних із придбанням, налагодженням, монтажем тощо об’єктів необо­ротних активів, що включаються до первісної вартості об’єктів від­повідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематері­альні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

6

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості транспортних та інших послуг, пов’язаних з придбан­ням, налагодженням, монтажем тощо об’єктів необоротних активів

64 «Розрахунки за податками й плате­жами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

7

Оплачено транспортні та інші послуги, пов’язані з придбан­ням, налагодженням, монтажем тощо об’єктів необоротних активів

68 «Розрахунки за іншими операція­ми»

31 «Рахунки в банках»

8

Оплачено вартість отриманих об’єктів основних засобів

68 «Розрахунки за іншими операція­ми»

31 «Рахунки в банках»

9

Введено в експлуатацію об’єкти необоротних активів

10 «Основні засо­би»

15 «Капіталь­ні інвестиції»

Спорудження (створення) необоротних активів господарським способом

10

Списано матеріали, комплек­туючі тощо для спорудження (зведення) об’єктів необорот­них активів

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробни­чі запаси»

26 «Готова продукція»

11

Відображено витрати на оплату праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням (зве­денням) об’єктів необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

66 «Розрахун­ки за випла­тами праців­никам»

Продовження табл. 2.11

12

Відображено нарахування збо­рів та внесків на соціальні за­ходи на фонд оплати праці ви­робничого персоналу, зайнятого спорудженням (зведенням) об’єктів необоротних активів (до Пенсійного фонду, до фон­дів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та про­фесійних захворювань України, загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування України на випадок безробіття)

15 «Капітальні інвестиції»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

13

Відображено вартість проек­тних і будівельно-монтажних робіт, виконаних сторонніми організаціями, у складі капі­тальних інвестицій

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

14

Відображено суму податко­вого кредиту щодо ПДВ у складі вартості проектних та будівельно-монтажних робіт

64 «Розрахунки за податками й плате­жами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

15

Оплачено виконані проектні та будівельно-монтажні роботи

68 «Розрахунки за іншими операціями»

31 «Рахунки в банках»

16

Відображено нарахування амортизації необоротних акти­вів, що використовуються при спорудженні (зведенні) об’єктів необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

17

Введено в експлуатацію об’єкти необоротних активів

10 «Основні засо­би»

15 «Капіталь­ні інвестиції»

Безоплатне отримання необоротних активів

18

Зараховано до складу нео­боротних активів безоплатно отримані необоротні активи за справедливою вартістю

10 «Основні засо­би»

40 «Власний капітал»

Продовження табл. 2.11

19

Нараховано знос (амортизацію) щодо безоплатно отриманих об’єктів необоротних активів

84 «Інші операційні витрати»

13 «Знос

Необоротних

Активів»

15 «Капітальні інвестиції»

(23 «Виробництво», 79 «Фінансові ре­зультати»)

84 «Інші

Операційні

Витрати»

20

Одночасно з нарахуванням амор­тизації відображено дохід від без­оплатно отриманих необоротних активів у сумі такої амортизації

40 «Власний капі­тал»

70 «Доходи»

Інші операції з надходження необоротних активів

21

Отримано від учасників як внесок до статутного фонду об’єкти необо­ротних активів за вартістю, оголоше­ною в засновницьких документах

10 «Основні засо­би»

40 «Власний капітал»

22

Відображено переведення оборотних активів до складу необоротних активів:

• готової продукції, товарів

15 «Капітальні інвестиції» (10 «Основні засоби»

26 «Готова продукція»

• незавершеного виробництва

15 «Капітальні інвестиції» (10 «Основні засоби»

23 «Виробни­цтво»

Витрати на поліпшення та утримання необоротних активів

Відображено витрати на ремонт, в результаті якого планується відновити первісний ресурс об’єкта необоротних активів

23

Господарським способом:

• на вартість використаних за­пасних частин, МШП тощо

84 «Інші операційні витрати»

20 «Виробни­чі запаси»

26 «Готова продукція»

• на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом необоротних активів

84 «Інші операційні витрати»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

• на суму відрахувань на соці­альні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об’єкта необоротних активів

84 «Інші операційні витрати»

64 «Роз­рахунки за податками та платежами»

Продовження табл. 2.11

• на суму нарахованої аморти­зації необоротних активів, що використовуються при ремонті об’єкта необоротних активів

84 «Інші операційні витрати»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

• на суму інших витрат, пов’язаних зі здійсненням ре­монту об’єкта необоротних ак­тивів (наприклад, на суму робіт і послуг сторонніх організацій)

84 «Інші операційні витрати»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

З одночасним списанням на витрати звітного періоду при викорис­танні об’єкта необоротних активів для:

• виробництва продукції (робіт, послуг), загальновиробничих цілей

23 «Виробництво»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• адміністративних, збутових та інших операційних цілей

79 «Фінансові ре­зультати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

24

Підрядним способом:

Відображено витрати на ремонт об’єкта необоротних активів, виконаного сторонньою органі­зацією

84 «Інші операційні витрати»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

З одночасним списанням на витрати звітного періоду при викорис­танні необоротних активів для:

• виробництва продукції (робіт, послуг), загальновиробничих цілей

23 «Виробництво»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• адміністративних, збутових та інших операційних цілей

79 «Фінансові ре­зультати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості ремонтних робіт

64 «Розрахунки за податками й плате­жами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

Оплачено вартість ремонту об’єкта необоротних активів, виконаного сторонньою органі­зацією

68 «Розрахунки за іншими операція­ми»

31 «Рахунки в банках»

Продовження табл. 2.11

Відображено витрати на модернізацію та інші види поліпшення об’єкта необоротних активів, у результаті здійснення яких поліпшуються функціональні характеристики об’єкта, що сприяють зростанню економічних вигод від його використання

Господарським способом:

25

• на вартість використаних запасних частин, МШП тощо

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробни­чі запаси»

26 «Готова продукція»

• на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

• на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об’єкта необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

• на суму нарахованої амортизації необоротних активів, що використовуються при ремонті об’єкта необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

• на суму інших витрат, пов’язаних із здійсненням ремонту об’єкта необоротних активів (наприклад, на суму робіт і послуг сторонніх організацій)

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

• зі списанням витрат після завершення реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення об'єкта необоротних активів на збільшення первісної вартості такого об'єкта

10 «Основні засо­би»

15 «Капіталь­ні інвестиції»

Продовження табл. 2.11

26

Підрядним способом:

Відображено витрати на реконструкцію, модернізацію, добудовування, дообладнання об’єктів необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості робіт з реконструкції, модернізації, добудовування, дообладнання об’єктів необо­ротних активів

64 «Розрахунки за податками й плате­жами»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

Оплачено роботи з реконструк­ції, модернізації, добудову­вання, дообладнання об’єктів основних засобів, виконані сторонніми організаціями

68 «Розрахунки за іншими операція­ми»

31 «Рахунки в банках»

Списано витрати після завер­шення реконструкції, модерні­зації та інших видів поліпшення основних засобів на збільшення первісної вартості об’єкта

10 «Основні засо­би»

15 «Капіталь­ні інвестиції»

Амортизація (знос) необоротних активів

27

Нараховано амортизацію (знос) об’єктів необоротних активів:

84 «Інші операційні витрати»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

• виробничого призначення

23 «Виробництво»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• адміністративного та збутово­го призначення

79 «Фінансові ре­зультати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

28

Нараховано амортизацію (знос) об’єктів необоротних активів, що використовуються в інвес­тиційній, фінансовій та надзви­чайній діяльності

85 «Інші затрати»

13 «Знос

Необоротних

Активів»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

Переоцінка необоротних активів

29

Відображено дооцінку об’єкта зі збільшенням первісної вартості:

Продовження табл. 2.11

• у частині збільшення за­лишкової вартості об’єкта основних засобів з одночасним збільшенням додаткового капіталу

10 «Основні засо­би»

40 «Власний капітал»

• у частині збільшення суми нарахованого зносу

10 «Основні засоби»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

30

Відображено дооцінку раніше уцінених об’єктів зі збільшенням первісної вартості об’єкта:

• у частині збільшення суми нарахованого зносу

10 «Основні засо­би»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

• у частині збільшення залиш­кової вартості:

А) з одночасним збільшенням доходу на суму попередньої уцінки, раніше включеної до складу витрат

10 «Основні засо­би»

70 «Доходи»

Б) з одночасним збільшенням додаткового капіталу

10 «Основні засо­би»

40 «Власний капітал»

31

Відображено уцінку об’єкта зі зменшенням вартості об’єкта:

• у частині уцінки нарахованого зносу

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

10 «Основні засоби»

• у частині уцінки залишкової вартості об’єкта з одночасним списанням до складу витрат

85 «Інші затрати»

10 «Основні засоби»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

Продовження табл. 2.11

32

Відображено подальшу уцінку раніше дооцінених об’єктів:

• зі зменшенням додаткового капі­талу на суму раніше проведеної до­оцінки залишкової вартості об’єкта

40 «Власний капі­тал»

10 «Основні засоби»

• на суму уцінки нарахованого зносу

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

10 «Основні засоби»

• на суму різниці між сумою по­дальшої уцінки та попередньої дооцінки залишкової вартості

85 «Інші затрати»

10 «Основні засоби»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

33

Відображено дооцінку об’єкта необоротних активів з нульовою залишковою вартістю (зміна суми нарахованого зносу не провадиться)

10 «Основні засо­би»

40 «Власний капітал»

34

Відображено втрати корис­ності об’єкта основних засобів шляхом збільшення суми на­рахованого зносу з одночасним збільшенням витрат

85 «Інші затрати»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

35

Відображено втрати корисності раніше дооціненого об’єкта основних засобів шляхом збільшення суми нарахованого зносу:

• у частині зменшення суми додаткового капіталу

40 «Власний капі­тал»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

• у частині віднесення на витрати

85 «Інші затрати»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

36

Відображено відновлення кориснос­ті об’єкта основних засобів у межах суми донарахованого зносу при по­передньому зменшенні корисності з одночасним визнанням доходу

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

70 «Доходи»

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

Продовження табл. 2.11

37

Відображено відновлення корисності раніше переоціненого об’єкта основних засобів шляхом зменшення нарахованого зносу:

У межах суми попереднього зменшення корисності та уці­нок з одночасним визнанням доходу

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

70 «Доходи»

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

У частині відновлення суми до­даткового капіталу

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

40 «Власний капітал»

Реалізація необоротних активів

38

Відвантажено (передано) нео­боротні активи та відображено дохід від їх реалізації

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

70 «Доходи»

39

Відображено податкові зобов’язання щодо ПДВ у скла­ді вартості відвантажених (пе­реданих) необоротних активів

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

40

Списано суму зносу реалізова­них необоротних активів

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

10 «Основні

Засоби»

41

Списано залишкову вартість ре­алізованих необоротних активів

85 «Інші затрати»

10 «Основні засоби»

42

Списано доходи і витрати від реалізації необоротних активів

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

43

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта необоротних активів на нерозподілений прибуток при продажу раніше дооціненого об’єкта необоротних активів

40 «Власний капі­тал»

44 «Нероз­поділені прибутки (непокриті збитки)»

44

Отримано грошові кошти за реалізовані необоротні активи

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

Ліквідація необоротних активів

Продовження табл. 2.11

45

Списано знос ліквідованих нео­боротних активів

13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів»

10 «Основні засоби»

46

Списано залишкову вартість ліквідованих необоротних активів

85 «Інші затрати»

10 «Основні засоби»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

47

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією необоротних активів

85 «Інші затрати»

66 «Розрахун­ки з оплати праці»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами» 20 «Вироб­ничі запаси» тощо

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

48

Відображено доходи від лік­відації необоротних активів у частині вартості оприбуткова­них придатних до використання виробничих запасів

20 «Виробничі за­паси»

70 «Доходи»

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

49

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ при здійсненні ліквідації за самостій­ним рішенням платника податків виходячи зі звичайної ціни (для основних фондів групи 1 - ви­ходячи зі звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)

84 «Витрати опера­ційної діяльності»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові ре­зультати»

84 «Витрати операційної діяльності»

Безоплатна передача нематеріальних активів

50

Списано знос переданих нео­боротних активів

13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів»

10 «Основні засоби»

51

Списано залишкову вартість переданих необоротних активів

85 «Інші затрати»

10 «Основні засоби»

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

Продовження табл. 2.11

52

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ виходя­чи зі звичайної ціни (для осно­вних фондів групи 1 - виходячи зі звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)

84 «Інші операційні витрати»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові ре­зультати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

Облік фінансових інвестицій

Відображено фінансові інвестиції, здійснювані у вигляді:

• грошових коштів

14 «Довгострокові фінансові інвести­ції»

31 «Рахунки в банках»

30 «Каса»

• запасів

14 «Довгострокові фінансові інвести­ції»

20 «Виробни­чі запаси»

26 «Готова продукція»

• необоротних активів:

S3

А) на залишкову вартість нео­боротних активів

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10 «Основні засоби»

Б) відображено різницю (додат­ну) між залишковою вартістю

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

70 «Доходи»

Переданих необоротних активів та справедливою вартістю інвестицій

70 «Доходи»

79 «Фінансові

Результати»

Або відображено різницю (від’ємну) між залишковою вартістю переданих необорот-

85 «Інші затрати»

14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції»

Них активів та справедливою вартістю інвестицій

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

54

Відображено дохід

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

70 «Доходи»

Від інвестицій

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

SS

Відображено збиток

85 «Інші затрати»

14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції»

Від інвестицій

79 «Фінансові ре­зультати»

85 «Інші за­трати»

Класифікація основних засобів

Інвестиційна нерухомість

Земельні ділянки

Ґ капітальні витрати на

Поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

V У

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Рис. 2.2. Класифікація основних засобів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі - П(С)БО 7).

До основних засобів згідно П(С)БО 7 належать матеріальні ак­тиви, які підприємство утримує з метою використання їх у проце­сі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально- культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для контролю за наявністю та рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами.

Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання осно­вних засобів.

Для ведення бухгалтерського обліку основні засоби класифіку­ються за наступними групами (рис.2.2):

Об’єкт основних засобів визнається як актив тоді, коли існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому еконо­мічні вигоди, пов'язані з використанням активу, та його оцінка може бути достовірно визначена.

В П(С)БО 7 визначені наступні види оцінки основних засобів: Первісна вартість основних засобів визначається як історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів.

Переоцінена вартість - це вартість основних засобів після про­ведення їх переоцінки.

Вартість, яка амортизується, представляє собою первісну або переоцінену вартість об’єкта основних засобів за вирахуванням лік­відаційної вартості.

Ліквідаційна вартість визначається як сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (лік­відації) основних засобів по закінченню періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію (продаж) цього об’єкту.

Для відображення операцій з основними засобами сільськогос­подарським підприємствам рекомендується використовувати такі первинні облікові документи:

• Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗСГ-1);

• Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (мо­дернізованих) об’єктів (форма № ОЗСГ-2);

• Акт на списання основних засобів (форма № ОЗСГ-3);

• Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗСГ-4);

• Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма № ОЗСГ-5);

• Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших

Необоротних активів, які надійшли або вибули за___________

20__ р. (форма № ОЗСГ-6);

• Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та

Інших необоротних активів за ___________ 20__ р. (форма №

ОЗСГ-7);

• Відомість нарахування амортизації основних засобів за мето­

Дом, передбаченим податковим законодавством за ___ квартал 20 р. (форма № ОЗСГ-8);

• Відомість розподілу витрат з утримання експлуатації машинно­тракторного парку за 20 р. (форма № ОЗСГ-9).

У процесі виробництва основні засоби втрачають свою спо­живчу вартість і переносять її на створюваний з їх участю продукт. Внаслідок цього основні засоби втрачають виробничі якості і, якщо вони не можуть бути відновлені ремонтом або модернізацією чи від­новлення стає економічно невигідним, їх ліквідують.

Таким чином, в процесі виробництва відбувається кругообіг вартості основних засобів. Так, їх вартість у вигляді амортизацій­них відрахувань включається до собівартості виробленої продукції. У процесі її реалізації надходить виручка. Частина цієї виручки є відшкодуванням зношених основних засобів і спрямовується на ка­пітальні вкладення для оновлення основних засобів.

Необхідно розрізняти терміни «Знос» і «Амортизація», їх вико­ристовують для пояснення одного і того самого явища, проте вони відображають різні процеси. Якщо знос означає поступову втрату вартості (тобто втрату фізичних і моральних якостей) основних за­собів у процесі виробництва, то амортизація показує поступове пе­ренесення вартості основних засобів у міру їх зносу на новостворю­ваний продукт.

Згідно з чинним законодавством амортизацію необхідно роз­раховувати двічі: у бухгалтерському обліку і при сплаті податку на прибуток. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань у бухгалтерському обліку визначено законодавством та П(С)БО 7 «Основні засоби».

Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних активів, що підлягають амортизації передбачено пасивний контрактивний рахунок 13 «Знос (амортиза­ція) необоротних активів». За кредитом рахунку 13 відображається нарахування амортизації необоротних активів, а за дебетом її змен­шення. Узагальнення інформації про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться рахунку 10 «Основні засоби», відобра­жається на субрахунку 131 «Знос основних засобів», а узагальнен­ня інформації про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», здій­снюється на субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріаль­них активів». Аналітичний облік за рахунком 13 ведеться відповід­но за видами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Облік зносу (амортизації) необоротних активів відображаєть­ся в журналі № 4, а в сільськогосподарських підприємствах - у журналі-ордері № 10.2 с.-г. На суму хованої амортизації збільшу­ються витрати підприємства відповідно до виду діяльності і знос основних засобів.

Облік амортизації безоплатно одержаних основних засобів мож­на вести двома способами:

А) на безкоштовно одержані основні засоби не нараховувати амортизацію і не відносити її у витрати підприємства, а на суму зно­су основних засобів кожного місяця робити запис: кредит рахунку 10 «Основні засоби» і дебет субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

Б) нараховувати амортизацію на безоплатно одержані основні засоби і одночасно визнавати дохід від безоплатно одержаних осно­вних засобів на одну і ту саму суму.

П(С)БО 7 «Основні засоби» містить п’ять методів нарахуван­ня амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, ви­робничий. Дозволяється також використовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством.

Приклад. Первісна вартість вантажного автомобіля 40 тис. грн. Власник вирішує, що буде експлуатувати автомобіль 3 роки, а по­тім його продасть, щоб придбати нову модель, ліквідаційна вартість передбачається в сумі 5 тис. грн. Отже, вартість, яка підлягає амор­тизації становить 35 тис. грн. (40 - 5 = 35). Пробіг автомобіля пла­нується такий: 1-й рік - 40 тис. км, 2-й рік - 35 тис. км, 3-й рік - 25 тис. км.

Метод 1 - прямолінійний, за яким річна сума амортизації визна­чається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів. Цей метод ще назива­ють лінійним, рівномірним.

Розрахунок амортизації за прямолінійним методом здійснюєть­ся за формулою:

РСА = (ПВ - ЛВ) : СКВ, (2.1)

Де: РСА - річна сума амортизації;

ПВ - первісна вартість;

ЛВ - ліквідаційна вартість;

СКВ - строк корисного використання.

У наведеному прикладі річна сума амортизації становить 11666 грн. [(40000 - 5000) : 3].

Річну суму амортизації можна розрахувати також шляхом ви­значення річної норми амортизації. Річна норма амортизації - 33,3% (100% : 3 = 33,3 (3)%). Річна сума амортизації - 11666 грн. (35000 ■

33,3 (3) : 100 = 11666). Місячна сума амортизації - 972 грн. (11666 : 12 = 972).

Метод 2 - зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нара­хування амортизації та річної норми амортизації (у відсотках). Вона обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня сту­пеня кількості років корисного використання об’єкта від результату ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.

Сума амортизації за методом зменшення залишкової вартості розраховується за формулами:

TOC o "1-5" h z РСА = Пзв ■ РНА, (2.2)

Де: Пзв - первісна (залишкова вартість);

РНА - річна норма амортизації:

РНА =(і-^(ЛВ + ПВ) * 100%, (2.3)

Де: п - кількість років корисного використання об’єкта.

Так, річна норма амортизації - 50%.

(і - 2/(5000 н - 40000)) *100% = 50%.

Метод 3 - прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку

Нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюєть­ся, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється.

Річна сума амортизації за методом прискореного зменшення за­лишкової вартості визначається за формулою:

РСА = Пзв ■ РНА, (2.4)

Річна норма амортизації визначається так:

РНА = 100% : п ■ 2, (2.5)

Де: п - кількість років корисного використання об’єкта.

Так, річна норма амортизації становить 66,7%. (100% : 3) х 2 = 66,7%. Метод 4 - кумулятивний, за яким річна сума амортизації визначаєть­ся як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта (річної норми амортизації). Він розраховується діленням кількості ро­ків, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Розрахунок суми амортизації за кумулятивним методом здій­снюється за формулами:

РСА = (ПВ - ЛВ) ■ КК, (2.6)

Де: КК - кумулятивний коефіцієнт;

КК = КРКВО : СРКВО, (2.7)

Де: КРКВО - кількість років, що залишаються до кінця очікува­ного строку використання об’єкта;

СРКВО - сума числа років корисного використання об’єкта; Річна норма амортизації розраховується шляхом множення кумуля­тивного коефіцієнта на 100%. Сума числа років використання складає 6 (1 + 2 + 3). Річна норма амортизації за перший рік - 50% (3 / 6 х 100%), за другий рік - 33% (2 / 6 х 100%), а за третій - 17% (1 / 6 х 100%).

Метод 5 - виробничий, за яким річна амортизації визначаєть­ся як добуток фактичного річного обсягу випуску продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Вона обчислюється ді­ленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити (виконати), використовуючи об’єкт основних засобів.

СА = ФОП ■ ВСА, (2.8)

Де: СА - сума амортизації;

ФОП - фактичний обсяг продукції (робіт, послуг);

ВСА - виробнича ставка амортизації;

ВСА = (ПВ - ЛВ) : ЗОП, (2.9)

Де: ЗОП - загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який під­приємство очікує виробити (виконати).

Виробнича ставка амортизації - 350 грн. на 1000 км (35000 / 100000 х 1000). Залежно від обсягу пробігу розраховуємо суму амортизації.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів (рахунок 11) нараховується за прямолінійним або виробничим методом. Амор­тизація малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, а решта 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списан­ня з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з ура­хуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Метод амортизації об’єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від, його використання. Нарахування амортизації за новим методом по­чинається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Нарахування амортизації проводиться щомісяця і починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, на­ступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

При передачі основних засобів в операційну оренду (лізинг), вони залишаються у власності орендодавця і обліковуються на його балансі, а орендар обліковує основні засоби поза балансом. Амор­тизацію нараховує орендодавець: а) на суму нарахованої амортиза­ції - дебет рахунку 23 «Виробництво» і кредит рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; б) списання щомісяця витрат виробництва на інші операційні витрати: дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредит 23 рахунку.

Оренда - це засноване на договорі строкове платне користуван­ня майном, необхідним орендарю для здійснення підприємницької діяльності. Суб’єкта, який взяв майно в оренду називають оренда­рем, а того, хто надав це майно в оренду - орендодавцем. Взаємовід­носини орендаря з орендодавцем визначаються в договорі оренди.

Методологія обліку орендних відносин встановлена П(С)БО 14 «Оренда» (табл. 2.12 ).

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит

Рахунка

1

2

3

4

Відображення операцій по операційній оренді в орендодавця

1

Передано об’єкт в оренду

10 «Основні засоби (орендовані)»

10 «Основні засоби»

2

Нараховано амортизацію об’єкта, переданого в оренду

23 «Виробництво»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

3

Нараховано витрати з укладення угоди про оренду (юридичні послуги, комісійна винагорода)

23 «Виробництво»

685 «Розрахун­ки з іншими кредиторами»

4

Нараховано орендну плату

377 «Розрахунки з іншими дебітора­ми»

713 «Дохід від операційної оренди активів»

5

Відображено податок на додану вартість (ПДВ)

713 «Дохід від опера­ційної оренди активів»

643 «Податкові зобов’язання»

6

Відображено надходження орендної плати

311 «Поточні ра­хунки в національ­ній валюті»

377 «Розрахун­ки з іншими дебіторами»

7

Нараховано ПДВ (податкове зобов’язання)

643 «Податкові зобов’язання»

641 «Роз­рахунки за податками»

8

Віднесено на фінансові результати

• доходи від оренди

713 «Дохід від опера­ційної оренди активів»

79 «Фінансові результати»

• витрати

79 «Фінансові

Результати»

949 «Інші ви­трати операцій­ної діяльності»

9

Повернено орендарем орендований об’єкт

10 «Основні

Засоби»

10 «Основні засоби (орен­довані)»

Таблиця 2.12

Відображення операцій з обліку орендних відносин

подпись: відображення операцій з обліку орендних відносинФінансова підтримка фермерських господарств та інших малих форм господарювання на селі здійснюється у відповідності до зако­нодавчих документів, що стосуються аграрної сфери. В основному, на них поширюються усі бюджетні програми, передбачені для сіль­ськогосподарських підприємств.

Основними програмами є:

• дотації за продані переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі;

• податок на додану вартість, що залишається в розпорядженні підприємства (з продажу товарів(робіт, послуг) власного ви­робництва включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогоспо­дарської сировини;

• дотації за проданий на забій переробним підприємствам і заго­тівельним організаціям молодняк великої рогатої худоби підви­щених вагових кондицій;

• дотації за наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року;

• бюджетне фінансування на розвиток виноградарства, садівни­цтва і хмелярства;

• субсидії на компенсацію витрат на селекційні заходи у рослин­ництві та рибництві;

• дотації на здешевлення кредитів;

• допомога постраждалим внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових;

• інші види цільового призначення.

Кореспонденція рахунків за типовими операціями з фінансової

Господарські операції з обліку фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

подпись: господарські операції з обліку фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробниківПідтримки малих сільськогосподарських товаровиробників за спро­щеним Планом рахунків (табл.2.13).

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

4

Дотації

1

Реалізовано м’ясокомбінату молодняк ВРХ

37 «Розрахунки з різними дебі­торами»

70 «Доходи»

2

Відображена сума податкових зобов’язань з ПДВ

70 «Доходи»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

Таблиця 2.13

Продовження табл. 2.13

3

Відображена належна до отри­мання частка бюджетної доплати

37 «Розрахунки з різними дебі­торами»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

4

Отримано кошти фінансової під­тримки за реалізований молод­няк ВРХ

31«Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

5

Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ на суму отриманої фінансової підтримки

47 «Забезпечен­ня майбутніх ви­трат і платежів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

6

Використано кошти за цільовим призначенням на розвиток ви­робництва

68 «Розрахунки за іншими опе­раціями»

31 «Рахунки в банках»

7

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ в ціні придбаних ТМЦ

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими опера­ціями»

8

Цільове фінансування визнано доходом при витрачанні отрима­них сум

47 «Забезпечен­ня майбутніх ви­трат і платежів»

70 «Доходи»

9

Віднесено на фінансовий резуль­тат визнаний дохід від цільового фінансування

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

СУБСИДІЇ на підтримку виробництва

10

Оприбутковане придбане елітне насіння

20 «Виробничі запаси»

68 «Розрахунки за іншими опера­ціями»

11

Відображено податковий кредит з ПДВ

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими опера­ціями»

12

Нараховане часткове відшко­дування сортових надбавок на придбане елітне насіння

37 «Розрахунки з різними дебі­торами»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

13

Зараховано бюджетні кошти для часткової компенсації витрат на закупівлю елітного насіння

31«Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

14

Віднесено використане елітне насіння на витрати

23 «Виробни­цтво»

20 «Виробничі запаси»

15

Визнано доход від цільового фінансування

47 «Забезпечен­ня майбутніх ви­трат і платежів»

70 «Доходи»

Продовження табл. 2.13

16

Віднесено на фінансовий резуль­тат визнаний дохід від цільового фінансування

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

На вирощування багаторічних насаджень

17

Відображення витрат, пов’язаних з закладенням та вирощуванням багаторічних насаджень

15 «Капітальні інвестиції»

10 «Основні за­соби»

23 «Виробництво» 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

18

Зараховані на поточний рахунок бюджетні субсидії

31«Рахунки в банках»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

19

Збільшено доходи майбутніх періодів на суму проведених витрат

47 «Забезпечен­ня майбутніх ви­трат і платежів»

69 «Доходи май­бутніх періодів»

20

На суму нарахованої амортизації зменшено доходи майбутніх періодів

69 «Доходи май­бутніх періодів»

70 «Доходи»

Капітальні т

Рансферти

21

Перераховано грошові кошти за необоротний актив

68 «Розрахунки за іншими опе­раціями»

31 «Рахунки в банках»

22

Нарахована сума ПДВ (в час­тині, що припадає на оплату за власні кошти)

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими опера­ціями»

23

Оприбутковано придбаний нео­боротний актив

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахунки за іншими опера­ціями»

24

Отримана на поточний рахунок компенсація з бюджету (30 % вартості активу)

31«Рахунки в банках»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

25

Відображено доходи майбутніх періодів на суму отриманого цільового фінансування (30 % вартості активу без ПДВ)

47 «Забезпечен­ня майбутніх ви­трат і платежів»

69 «Доходи май­бутніх періодів»

26

Нарахована амортизація на при­дбаний необоротний актив

23 «Виробни­цтво»

13 «Знос (аморти­зація) необорот­них активів»

27

Відображено дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації на компенсовану з бюджету частину вартості необоротного активу

69 «Доходи май­бутніх періодів»

70 «Доходи»