Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Облік розрахунків з дебіторами, кредиторами, за податками та з оплати праці

У господарсько-фінансовій діяльності підприємства значне міс­це займають розрахунки з працівниками підприємства по сплаті алі­ментів на утримання дітей за виконавчими листами, по розрахунках з батьками дітей, що перебувають на утриманні в дитячих устано­вах. Здійснюються інші розрахунки, наприклад, оренда приміщень, автомобілів, землі, розрахунки х квартиронаймачами (якщо вони залишилися на балансі господарства) та за комунальні послуги.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість - сума заборгованос­ті дебіторів підприємству на певну дату.

Кредиторська заборгованість - це суми заборгованості поста­чальникам за товари та послуги, за виданими векселями, за авансам одержаними, з оплати праці, за розрахунками з бюджетом, позабю­джетними фондами тощо, тобто це заборгованість господарюючого суб’єкта перед іншим або третіми особами.

Кредиторська заборгованість є тимчасовим джерелом певної частини засобів підприємства і зумовлена діючими розрахункови­ми взаємовідносинами. Юридична або фізична особа, держава, пе­ред якою підприємство має заборгованість, відображену в балансі, називається кредитором, а заборгованість - кредиторською.

Податки - це обов’язкові платежі підприємств та окремих осіб в державний або місцевий бюджети.

Обов’язкові платежі - це система встановлених законодавством внесків та відрахувань юридичних і фізичних осіб, що формують до­ходи до державного бюджету.

Податкове зобов’язання - загальна сума податку, одержана (на­рахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду.

Відомість 3-м за формою додатка 5 до наказу №422 призначена для систематизації такої інформації (додаток Е):

• про розрахунки з постачальниками та підрядниками;

• про розрахунки з покупцями та замовниками;

• про розрахунки з підзвітними особами;

• про розрахунки з різними дебіторами та кредиторами;

• про розрахунки з учасниками;

• про розрахунки за податками й платежами;

• про розрахунки за відрахуванням на пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, індивіду­альне страхування і страхування майна.

• про розрахунки з оплати праці;

• про доходи майбутніх періодів;

• про резерви сумнівних боргів.

У Відомості 3-м відображаються обороти по дебету і кредиту ра­хунків:

• у розділі І:

37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

55 «Інші довгострокові зобов'язання»;

64 «Розрахунки за податками та платежами»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»;

69 «Доходи майбутніх періодів»;

• у розділі II:

66 «Розрахунки з оплати праці».

У розділі І Відомості 3-м записи групуються за вказаними в ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду й назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи (табл. 2.6).

Для заповнення граф 7 і 8 використовуються дані Відомостей 1-м, 3-м, 4-м і 5-м.

Усі записи здійснюються протягом місяця на підставі прийня­тих до обліку первинних документів стосовно господарських опе­рацій, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Якщо первинні документи, додані до інших регістрів, викорис­товуються для записів у певному регістрі (наприклад, документи щодо погашення дебіторської заборгованості для здійснення запи­сів у Відомості 1-м), то відповідні суми господарських операцій за­носяться до Відомості 3-м на підставі даних відповідного регістру та використаних для ведення записів у ньому первинних документів.

Порядок заповнення розділу І Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій та полягає в такому:

1. Для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із по­стачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками, з учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами у графі 3 розділу І зазначається назва (прізвище) дебітора (кредитора).

При цьому для відображення розрахунків з дебіторами та кре­диторами у Відомості відводиться необхідна кількість рядків для впорядкованих записів стосовно розрахунків щодо кожного дебіто­ра і кредитора із продовженням записів на вкладних аркушах. Саль­до на кінець місяця щодо кожного дебітора або кредитора визнача­ється розгорнуто та переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 6 (із графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць.

2. Для обліку розрахунків з бюджетом, щодо відрахувань на пен­сійне забезпечення, соціальне та інші види страхування у графі 3 розділу І зазначаються види податків, платежів та відрахувань. Щодо кожного виду податків, платежів та відрахувань щомісяця відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо щодо кожного виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць.

3. Доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів.

У розділі II Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати праців­ників: прибуткового податку, збору до Пенсійного фонду, внесків до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заро­бітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо.

Не виплачені працівникам суми оплати праці відображають­ся у графі 20 із подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника (позиційним способом) до графи 4 Відомості 3-м у на­ступному місяці.

Не отримана у встановлений для виплати термін сума опла­ти праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із позначкою «Депон.» («Депоновано») у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Покупці - це фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги).

Замовники - це учасники договору на підставі замовлення яких виготовляється контрактна продукція, надаються послуги чи вико­нуються роботи іншим учасником договору.

Наведемо у таблиці найпоширенішу кореспонденцію рахун­ків, що застосовується для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій та заповнення Відомості 3-м, з використан­ням рахунків спрощеного Плану рахунків (табл. 2.6 ).

Таблиця 2.6

Відображення коштів господарських операцій по дебіторській і кредиторській заборгованості

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит

Рахунка

1

2

3

4

Розрахунки з покупцями та замовниками

1

Відвантажено покупцям (замовни­кам) продукцію (товари, роботи, по­слуги), інші запаси, необоротні активи

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

70 «Доходи»

2

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ у складі вартості відвантажених покупцям (замовни­кам) продукції, товарів (робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів (якщо підприємство є платником ПДВ)

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками та платежами»

3

Списано собівартість реалізованих:

• готової продукції

79 «Фінансові результати»

26 «Готова продукція»

• робіт, послуг

79 «Фінансові результати»

23 «Виробни­цтво»

• товарів

84 «Інші опера­ційні витрати»

26 «Готова продукція»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• виробничих запасів, МШП

84 «Витрати операційної ді­яльності»

20 «Виробни­чі запаси»

79 «Фінансові результати»

84 «Витрати операційної діяльності»

Продовження табл. 2.6

4

Списано залишкову вартість реалізо­ваних необоротних активів

85 «Інші за­трати»

10 «Основні засоби»

79 «Фінансові результати»

85 «Інші за­трати»

5

Списано дохід від реалізації продукції (, робіт, послуг), інших запасів, нео­боротних активів

70 «Доходи»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

6

Надійшла оплата від покупців (за­мовників) за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги), інші за­паси, необоротні активи

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

Облік резервів сумнівних боргів

7

Створено резерв сумнівних боргів

84 «Інші опера­ційні витрати»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

8

Списано за рахунок резерву сумнів­них боргів частину поточної дебі­торської заборгованості, визнаної безнадійною

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

9

Відображено зменшення надміру на­рахованого резерву сумнівних боргів

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

70 «Доходи»

70 «Доходи»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

Облік отриманих короткострокових векселів

10

Отримано вексель за реалізовану про­дукцію (товари, роботи, послуги)

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

11

Отримано грошові кошти після пред’явлення векселя до оплати

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

12

Нараховані відсотки за векселем

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

70 «Доходи»

13

Списано нараховані відсотки за вексе­лем на фінансові результати

70 «Доходи»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

14

Отримано грошові кошти на сплату відсотків за векселем

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

Продовження табл. 2.6

15

Відображено реалізацію короткостро­кового векселя, отриманого раніше в оплату за реалізовану продукцію (роботи, послуги)

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

70 «Доходи»

16

Відображено номінальну вартість реа­лізованого короткострокового векселя

85 «Інші за­трати»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

17

Отримано грошові кошти в оплату за реалізований короткостроковий вексель

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

18

Відображено закриття рахунків об­ліку доходів і витрат при реалізації короткострокового векселя

79 «Фінансові результати»

85 «Інші за­трати»

70 «Доходи»

79 «Фінан­сові резуль­тати»

Підзвітні особи - це працівники підприємства, які отримали суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно наказу (розпоряджен­ня) керівника підприємства. Це довірені особи підприємства, яким підприємство надало такий статус. Статус підзвітної особи - су­купність прав і обов’язків фізичної особи, що перебуває в певних відносинах з підприємством - працівника цього підприємства, посадової особи, власника підприємства. У поняття статусу вхо­дять права і обов’язки особи, передбачені для учасника трудових, адміністративно-правових відносин.

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі підтверджуючі документи. Обов’язковим реквізи­том Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, є резолюція керівника підприємства.

Після складання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт визначається різниця між сумою отри­маного авансу і фактичними витратами. Якщо різниця додатна, то це сума невикористаного авансу, яка має бути повернута в касу підприємства, а якщо від’ємна - то працівник витратив час­тину власних грошових коштів, яка повинна бути відшкодована йому з каси підприємства. Якщо підзвітна особа не подала Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

75

І необхідних підтверджуючих документів у встановлений строк, бухгалтерія підприємства має право утримати заборгованість з нарахованої заробітної плати в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Наведемо у таблиці найпоширенішу кореспонденцію рахунків для відображення в бухгалтерському обліку операцій з підзвітними особами, використовуючи спрощений План рахунків (табл. 2.7).

Кредит - економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку. Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичаль­ником в письмовій формі.

Наведемо кореспонденцію рахунків для відображення в бухгал­терському обліку розрахунків за зобов’язаннями (табл. 2.8).

Для укладання кредитної угоди підприємству потрібно необхід­но надати наступні документи:

• клопотання про надання кредиту, в якому зазначаються основні параметри кредиту (строк використання, сума і мета викорис­тання);

бізнес-план, його обґрунтування та розрахунок повернення кре­диту;

• копії документів (договір, рахунки-фактури на постачання устаткування або матеріалів, під які береться кредит);

• фінансову звітність за останнє півріччя (рік);

• документи, що гарантують повернення кредиту;

• кредитний договір, що буде регулювати кредитні відносини між банком і підприємством.

Якщо ж отримання кредиту планується в банку, де підприєм­ство не має поточного рахунку, необхідно також надати: установчі документи із зазначенням юридичної адреси, картку зі зразками підписів, завірену банком, та довідку банку про залишки коштів на рахунках і наявність заборгованості за позиками.

Чинним законодавством України не передбачено вимоги щодо форми і змісту кредитного договору. Але кредитний договір пови­нен бути укладений в письмовій формі.

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

4

Розрахунки з підзвітними особами

1

Видано грошові кошти під звіт, на витрати на відря­дження з каси підприємства

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

30 «Каса»

2

Відображено оприбуткування придбаних підзвітною особою (у тому числі списання витрат на відрядження та інших витрат (наприклад, транспортних), пов’язаних із таким придбанням) на підставі затвер­дженого авансового звіту:

• запасів

20 «Виробничі запаси»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

• товарів

26 «Готова про­дукція»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

3

Оплачено за рахунок підзвітних сум виконані роботи, надані послу­ги на підставі затвердженого авансового звіту:

Для операційної діяльності

84 «Інші опера­ційні витрати»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші операцій­ні витрати»

Для інвестиційної, фінансо­вої та надзвичайної діяль­ності

85 «Інші затра­ти»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

79 «Фінансові результати»

85 «Інші затрати»

4

Відображено суму подат­кового кредиту щодо ПДВ у складі вартості цінностей (оплачених робіт, послуг), придбаних (оплачених) під­звітною особою

64 «Розрахунки за податками й платежами»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

Таблиця 2.7

Облік розрахунків з підзвітними особами

подпись: облік розрахунків з підзвітними особами

Продовження табл. 2.7

5

Списані витрати на відрядження пов’язані з:

• виробництвом продукції (робіт, послуг)

84 «Інші опера­ційні витрати»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

23 «Виробни­цтво»

84 «Інші операцій­ні витрати»

• іншою операційною ді­яльністю

84 «Інші опера­ційні витрати»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші операцій­ні витрати»

• інвестиційною, фінансо­вою, надзвичайною діяль­ністю

85 «Інші затра­ти»

37 «Розрахунки з різними дебітора­ми»

79 «Фінансові результати»

85 «Інші затрати»

6

Повернено до каси підприємства невикористані кошти, видані під звіт

30 «Каса»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

7

Утримано із заробітної плати суми, своєчасно не повернені підзвітною особою

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

8

Відшкодовано перевитрату грошових коштів підзвітній особі

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

30 «Каса»

Облік розрахунків з оплати праці.

Згідно з Конституцією України право на своєчасне отримання винагороди за працю гарантується законом.

Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до законо­давчих актів та колективного договору на підставі укладеного тру­дового договору.

Питання державного та договірного регулювання оплати праці, прав працівника на оплату праці та їх захист визначаються КЗпП, Законом про оплату праці та іншими нормативно-правовими акта­ми.

Згідно зі ст. 94 КЗпП власник чи уповноважений ним орган ви­плачує працівнику за виконану ним роботу винагороду, обчислену, як правило, у грошовому виразі - заробітну плату.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов вико­нуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результа­тів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації, її максимальний розмір не обмежується.

Загальну структуру заробітної плати наведено у ст. 2 Закону про оплату праці [9]. Заробітна плата складається з:

• основної заробітної плати - винагороди за виконану роботу від­повідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Основна заробітна плата встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Докладний перелік виплат, що включаються до складу основної заробітної плати, наведено в п. п. 2.1 п. 2 Інструкції № 5;

• додаткової заробітної плати - винагороди за працю понад уста­новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особли­ві умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладний перелік складових додаткової зарплати наведено в п. п. 2.2 п. 2 Інструкції № 5 [16];

• інших заохочувальних і компенсаційних виплат - винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, що не передбачені актами чинного законодавства або здійснюються понад установлені зазначеними актами норми. Перелік виплат, що належать до заохочувальних і компен­саційних, наведено в п. п. 2.3 п. 2 Інструкції № 5.

Місячна заробітна плата працівника, який повністю відпрацю­вав визначену на цей період норму робочого часу та виконав свої трудові обов’язки (норми праці), не може бути нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності та господарювання і фізичних осіб.

Розмір мінімальної заробітної, плати встановлюється та пере­глядається Верховною Радою України.

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

4

Облік довгострокових кредитів банків

1

Отримано на поточний рахунок суми довгострокових кредитів банку

31 «Рахунки в банках»

55 «Інші дов­гострокові зобов’язання»

2

Відображено поточні зобов’язання за довгостроковими кредитами, переве­дені зі складу довгострокових, при на­станні терміну погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу

55 «Інші дов­гострокові зобов’язання»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

3

Нараховані відсотки за отриманий довгостроковий кредит, що підля­гають сплаті протягом дванадцяти місяців з дати балансу

39 «Витрати майбутніх пері­одів»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

4

Відсотки за отриманий кредит включено до складу витрат звітного періоду при настанні терміну пога­шення з одночасним списанням на фінансові результати діяльності

85 «Інші за­трати»

39 «Витрати майбутніх пері­одів»

79 «Фінансові результати»

85 «Інші за­трати»

5

Погашено заборгованість за довго­строковим кредитом і за відсотками

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

31 «Рахунки в банках»

Облік розрахунків за податками й платежами

6

Нараховано комунальний, єдиний податки, збір на розвиток виногра­дарства, садівництва і хмелярства та інші види податків і зборів, що вклю­чаються до складу витрат діяльності, у тому числі відрахувань на соціаль­ні заходи, пов’язані з виплатою дохо­дів працівникам (збір до Пенсійного фонду, внески до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, до Фонду со­ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань України)

84 «Витрати операційної діяльності»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

Таблиця 2.8

Облік розрахунків за зобов’язаннями

подпись: облік розрахунків за зобов’язаннями

Продовження табл. 2.8

З одночасним списанням:

• до складу витрат на виробництво (у випадку якщо нарахування та сплата пов'язані з виробництвом продукції, робіт, послуг)

23 «Виробни­цтво»

84 «Інші опера­ційні витрати»

• на фінансові результати (крім податків, зборів, обов'язкових пла­тежів, що включаються до складу витрат на виробництво)

79 «Фінансові результати»

84 «Інші опера­ційні витрати»

7

Нараховано податок на додану вар­тість, податок з реклами, акцизний, готельний, ринковий збори, збір за паркування, збір до Пенсійного фонду при продажу ювелірних, тютюнових виробів, послуг стільни­кового зв’язку тощо при реалізації товарів, продукції, робіт і послуг

70 «Доходи»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

8

Нараховано збір до Пенсійного фонду при купівлі нерухомого май­на, легкового автомобіля

15 «Капітальні інвестиції»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

9

Нараховано збір до Пенсійного фонду при імпорті тютюнових ви­робів

26 «Готова про­дукція»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

10

Нараховано податок на прибуток

85 «Інші за­трати»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові результати»

85 «Інші за­трати»

11

Сплачено податки, збори, обов’язкові платежі

64 «Розрахунки за податками й платежами»

31 «Рахунки в банках»

До мінімальної заробітної плати не включаються (ст. 95 КЗпП і ст. 3 Закону про оплату праці):

• доплати за роботу в понадурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

• премії до ювілейних дат, за винаходи і раціоналізаторські пропозиції;

• матеріальна допомога.

Якщо працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці, нараховано заробітну плату в розмірі, меншому за мінімальну заро­бітну плату, підприємство провадить доплату до її рівня.

Для обліку використаного часу, контролю за дотриманням пра­цюючими встановленого режиму робочого часу, розрахунку заро­бітної плати використовуються табелі обліку використання робочо­го часу.

На сьогодні застосовуються види табелів, затверджені наказом Міністерства статистики України від 09.10.95р. №253:

• табель обліку використання робочого часу та розрахунку заро­бітної плати (типова форма № П-13);

• табель обліку використання робочого часу (типова форма № П-13);

• табель обліку використання робочого часу (типова форма № П-14).

Для нарахування основної заробітної плати працівникам - відрядникам використовуються документи, форма яких залежить від прийнятої на підприємстві системи обліку виробітку та органі­зації виконання самих робіт.

Такими документами можуть бути:

• обліковий лист тракториста-машиніста;

• подорожній лист вантажного автомобіля;

• наряд на відрядну роботу.

Розрахунки щодо заробітної плати з працюючими можуть про­водитися за розрахунково-платіжною відомістю (типова форма № П-49). Вона водночас використовується для розрахунку та видачі за нею належної працюючому заробітної плати.

Дані про виплачуваний аванс і про суми утримання подат­ків (внесків), обчислених за заробітною платою минулого місяця, містяться в особовому рахунку (форма № П-54), а інші утриман­ня записуються протягом місяця до відкритої на поточний місяць розрахунково-платіжної відомості.

Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогоспо­дарської продукції, а підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здій­снюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою до­сягнення економічних і соціальних результатів та одержання при­бутку.

Якщо діяльність підприємницька, то і дохід підприємницький. Його отримує господарство як юридична особа. А членам належить їх частина прибутку від підприємницької діяльності. Тобто прибут - ки, які одержує фермерське господарство, є спільною власністю чле­нів, і ці прибутки останні або розподіляють між собою за загальною домовленістю, або спрямовують на розвиток виробництва.

Скільки саме прибутку належить кожному члену фермерського господарства, повинен передбачати Статут. Як правило, тут орієн­туються на трудовий внесок у спільну справу кожного члена фер­мерського господарства. Механізм розподілу та й будь-які інші на­прямки використання прибутку мають бути закріплені у Статуті. Ми радимо здійснювати такий розподіл щомісячно.

Багато хто може вирішити, що доход члена фермерського госпо­дарства - це дивіденди. Аргументи на користь подібної позиції мож­на знайти навіть у п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»: «Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) від­повідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства». Ви­ходячи з того, що у члена господарства може не бути частки у влас­ному капіталі підприємства, але його участь буде трудовою згідно зі Статутом. Тому зароблене членами господарства доцільно так і називати - доходи, розподілені між його членами. Тим більше що на порядок обкладення податком з доходів це не впливає.

Інколи можна почути думку деяких спеціалістів, яка звучить приблизно так: оскільки Закон про фермерські господарства не забороняє членам господарства отримувати зарплату, то її можна нараховувати усім членам ФГ на загальних підставах. Для цього до­статньо зафіксувати у Статуті, що їм щомісячно нараховують зарп­лату в такому-то розмірі. Це не так, бо зарплата є там, де укладено трудовий договір. А суми, які виплачуватимуть членам ФГ, нею ні­коли не стануть. Це лише частина прибутку, яку розподілили між ними.

Підбиваючи проміжний підсумок, хочемо ще раз акцентувати увагу на тому які доходи можуть отримувати члени від свого гос­подарства:

1) частину прибутку, розподіленого між ними за методикою, роз­писаною у Статуті фермерського господарства;

2) виплати за цивільно-правовими договорами на виконання робіт (послуг).

Припускаємо, що своїм членам господарство може надавати інші виплати - на підставі договорів купівлі-продажу тощо.

У фермерських господарствах працюють фермер і члени його сім’ї, родичі та залучені з боку громадяни. З останніми укладається трудовий договір (контракт) в письмовій формі, в якому визнача­ються термін договору, умови праці і побуту (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо). Трудовий договір (контракт, угода) підлягає реєстрації у Місцевій Раді народних депутатів, що переда­ла земельну ділянку у власність, якщо фермерське господарство є основним місцем роботи цих осіб.

Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом, угодою), не повинні бути меншими від установленого державою згідно з чинним законодавством.

Оплата праці зазначених працівників не повинна залежати від кінцевих результатів діяльності фермерського господарства.

Нарахування оплати праці найманим особам здійснюють у «Розрахунково-платіжній відомості» ф. В-8. У ній визначають за­гальну суму оплати праці за місяць та проводять передбачені зако­нодавством утримання. Видача підтверджується підписом одержу­вача. Фермер може нараховувати оплату праці собі та членам його сім'ї на загальних підставах. Згідно з чинним законодавством фер­мерське господарство реєструється в органах Державного соціаль­ного страхування за своїм місцем розташування як платник внесків, до Пенсійного фонду України в установленому порядку сплачує внески і відносить на «Витрати» господарства збори (табл. 2.9):

• на обов’язкове державне пенсійне страхування;

• на обов’язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

• на обов’язкове страхування від нещасних випадків на ви­робництві;

• на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Обов’язкові утримання з кожного робітника, які формуються із

Нарахованої оплати праці робітників суворо регламентовані законо­давством:

• збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

• збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок тим­часової втрати працездатності;

• збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

• податок з доходів фізичних осіб.

Загальну суму нарахованої заробітної плати, утриманої, виданої та відповідних нарахувань з оплати праці записують в Журнал реє­страції господарських операцій у відповідні графи методом подвій­ного запису. Так:

1) нарахована оплата праці робітникам фермерського господарства відобразиться у графі 4 «Витрати» і графі 9 - борг господарства «Розрахунки з особами»;

2) відрахування на соціальні заходи відобразяться у графі 4 «Ви­трати» і графі 9 - борг господарства «Розрахунки з організа­ціями»;

3) обов’язкові утримання на загальну суму в графу 8 - утримано «Розрахунки з особами» та на суму прибуткового податку з гро­мадян в графу 7 - належить «Розрахунки з бюджетом» і на суму утримань до державного Пенсійного фонду та соціального стра­хування в графу 9 - борг господарства «Розрахунки з організа­ціями»;

4) видана заробітна плата відобразиться в графі 8 - видано «Роз­рахунки з особами і графі 13 - витрачено «Готівка».

Страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з п.1 ст.14 Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування» колективні та орендні підприємства, сільсько-господарські кооперативи та фермерські господарства в т.

Ч. ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований пода­ток, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), які є роботодавцями для членів зазначених підприємств і госпо­дарств, визначені страхувальниками для цих осіб, а згідно ст.15 - платниками страхових внесків.

Відповідні до норм Закону про пенсійне страхування (пп.5 п.8 Прикінцевих положень) платники фіксованого сільськогосподар­ського податку (ФСП) мають сплачувати внески на пенсійне стра­хування за спеціальною ставкою 6,46%, встановленою лише для на­йманих працівників, а з доходу членів фермерського господарства

- за повною ставкою (Лист Пенсійного фонду України від 22.04.05р. №4637/04).

Однак, Законом України «Про державний бюджет України на 2006 рік» встановлено, що у 2006 році платники ФСП збір на обов’язкове пенсійне страхування сплачують за ставкою 6,46% від розміру об’єкта оподаткування.

З/п

Зміст операції

Дебет

Рахунка

Кредит

Рахунка

1

2

3

4

Облік розрахунків з оплати праці

1

Відображено витрати на оплату праці:

84 «Інші

Операційні

Витрати»

66 «Розра­хунки з опла­ти праці»

• працівникам, зайнятим виробни­цтвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг, виправленням браку, працівникам апарату управ­ління цехами, дільницями

23 «Виробни­цтво»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

• працівникам адміністративно - управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торгівельним агентам, зайнятим дослідженнями та розробками тощо

79 «Фінансо­ві результа­ти»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

2

Відображено витрати на оплату праці працівникам, зайнятим запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичай­них подій

85 «Інші за­трати»

66 «Роз­рахунки за виплатами працівни­кам»

79 «Фінансо­ві результа­ти»

85 «Інші затрати»

3

Відображено витрати на оплату праці працівникам за виконану роботу, пов’язану з капітальними інвести­ціями (наприклад, заробітну плату працівникам, зайнятим модернізаці­єю та іншим поліпшенням основних засобів)

15 «Капіталь­ні інвестиції»

66 «Роз­рахунки за виплатами працівни­кам»

4

Відображено надходження до каси підприємства грошових коштів від працівника, який раніше отримав над­мірну суму заробітної плати (напри­клад, унаслідок неправильного утри­мання суми прибуткового податку)

30 «Каса»

66 «Роз­рахунки за виплатами працівни­кам»

Таблиця 2.9

Відображення операцій по розрахунках з оплати праці

подпись: відображення операцій по розрахунках з оплати праці

Продовження табл. 2.9

5

Відображено нарахування відпус­кних на підприємствах, що формують забезпечення таких нарахувань, а також нарахування заробітної плати за рахунок коштів цільового фінансу­вання або цільових надходжень

47 «Забез­печення май­бутніх витрат і платежів»

66 «Роз­рахунки за виплатами працівни­кам»

6

Відображено нарахування виплат за рахунок коштів фонду соціального страхування (наприклад, нарахуван­ня допомоги по тимчасовій непрацез­датності із 6-го дня непрацездатності)

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

66 «Роз­рахунки за виплатами працівни­кам»

7

Проведено утримання із заробітної плати:

• збору до Пенсійного фонду, внесків до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат­ності, до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, податку з доходів фізичних осіб.

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

• профспілкових внесків, суми за проживання у квартирах, гуртожит­ках житлово-комунального господар­ства підприємства

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

68 «Роз­рахунки за іншими операціями»

• суми раніше виданої позички

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

37 «Роз­рахунки з різними дебіторами»

• вартості виданих проїзних доку­ментів, путівок до санаторіїв, будин­ків відпочинку тощо

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

30 «Каса»

• заборгованості засновника підприєм­ства, який є працівником підприємства, щодо внесків до статутного капіталу шляхом утримання із заробітної плати

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

40 «Влас­ний капі­тал»

8

Відображено виплату заробітної плати з каси підприємства

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

30 «Каса»

Продовження табл. 2.9

9

Відображено виплату заробітної плати працівникам шляхом пере­рахування належних сум на рахунки працівників у банках

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

31 «Ра­хунки в банках»

10

Відображено реалізацію працівникам підприємства готової продукції, това­рів, робіт, послуг, оборотних активів в рахунок пога-шення заборгованості щодо заробітної плати

66 «Роз­рахунки за виплатами працівникам»

70 «Дохо­ди»

Облік доходів майбутніх періодів

11

Отримано доходи, що відносяться до доходів майбутніх періодів (напри­клад, оплату орендарем орендних послуг авансом за декілька періодів):

• до каси підприємства

30 «Каса»

69 «Доходи май-бутніх періодів»

• на поточний рахунок в банку

31 «Рахунки в банках»

69 «Доходи

Майбутніх

Періодів»

12

Відображені податкові зобов’язання щодо ПДВ у сумі отриманого доходу (у складі отриманої передоплати від орендаря

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

13

Включено до складу доходів частину доходів майбутніх періодів, що від­носяться до певного звітного періоду (наприклад, при підписанні акту ви­конаних робіт)

69 «Доходи

Майбутніх

Періодів»

70 «Дохо­ди»

14

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань щодо ПДВ при визначенні доходу

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

15

Відображено списання доходу на фінансовий результат діяльності

79 «Фінансо­ві результа­ти»

70 «Дохо­ди»

Таким чином, на суми заробітної плати та доходу, розподі­леного між головою та членами фермерського господарства, яке є платником ФСП, страхові внески нараховуються за пільговою став­кою 6,46%. Про це йдеться у Листі Пенсійного фонду України від 16.03.2006 року №3110/03-30.

У разі якщо фермерське господарство не є платником фіксовано­го сільськогосподарського податку, то внески на загальнообов’язкове пенсійне страхування на суму заробітної плати найманих праців­ників, на винагороду за договорами цивільно-правового характеру за виконання робіт, надання послуг, що підлягають обкладанню ПДФО, а також допомогу з тимчасової непрацездатності нарахову­ються за загальною ставкою.

Розмір ставки на дохід членів фермерського господарства (як платників, так і неплатників ФСП) Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не встанов­лений. А це означає, що на дохід членів фермерського господарства страхові внески не нараховуються і з такого доходу не утримуються.

Проте нагадаємо, що для призначення пенсії до страхового стажу зараховується період, протягом якого сплачувались страхові внески у сумі, не меншій мінімального страхового внеску. Тому голова і члени фермерського господарства повинні бути добровільно застрахованими особами і сплачувати мінімальний страховий внесок, який розрахову­ється як добуток мінімальної заробітної плати та розміру страхового внеску, встановленого законодавством на день отримання доходу.

Страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Оскільки члени фермерських господарств не є найманими працівниками і не отримують заробітну плату, внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та з тимчасової втрати працездатності з їх до­ходів не сплачуються. Цей висновок викладений у листах Фон­ду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 28.04.2005р. №07-35-619 та Державного центру зайнятості від 28.04.2005р. №ДЦ-09-2165/0/6-05.

Члени фермерського господарства можуть брати участь у загальнообов’язковому соціальному страхуванні з тимчасової втра­ти працездатності на добровільних засадах, сплачуючи при цьому страхові внески у порядку та розмірах, встановлених законом. Для цього членам фермерських господарств необхідно особисто зареє­струватися у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (п.2.3. Інструкції №16 «Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тим­часової втрати працездатності» затвердженої постановою Правління

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001р. №16). Тоді вони сплачуватимуть до нього внески за встановленим тарифом від суми оподатковуваного доходу, обчис­леного відповідно до законодавства України (пп. 3.1.3. Інструкції №16) і самостійно подаватимуть звітність. Результат - можливість одержувати виплати із Фонду при настанні страхових випадків.

Ситуація по страхуванню на випадок безробіття та від нещасних випадків є аналогічною тій, що і при страхуванні на випадок тимча­сової втрати працездатності. Члени фермерського господарства не є особами, які підлягають обов’язковому страхуванню у відповідних фондах, а з їхніх доходів не слід обчислювати (ні нараховувати, ні утримувати) соціальні внески. І знову-таки вони можуть стати на облік до цих фондів добровільно.

Практика спілкування членів фермерських господарств з фондами соціального страхування свідчить, що в більшості випадків вони прийма­ють рішення про щомісячне нарахування заробітної плати, а, відповідно, і про нарахування та утримання із неї за встановленими тарифами.