Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Облік виробничих запасів

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

• сировину, основні й допоміжні матеріали, паливо, запасні части­ни, напівфабрикати, тару (строк корисного використання якої не більше одного року), тарні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування ви­робництва, адміністративних потреб та збуту;

• незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених техноло­гічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підпри­ємством ще не визнано доходу;

• готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначе­на для продажу і відповідає технічним та якісним характерис­тикам, передбаченим договором, встановленим стандартам або технічним умовам тощо;

• товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

• малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

• поточні біологічні активи, якщо вони оцінені за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»;

• продукцію сільського і лісового господарства після її первісного визнання;

• інші запаси.

3 метою організації бухгалтерського обліку запасів розпорядчим документом, затвердженим (схваленим) власником (уповноваже­ним органом), визначаються:

• форми первинних документів, що використовуються для оформ­лення руху запасів, які непередбачені типовими формами пер­винного обліку;

• порядок обліку (ідентифіковано чи загалом) транспортно - заготівельних витрат, застосування окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;

• метод оцінки вибуття запасів;

• періодичність визначення середньозваженої собівартості оди­ниці запасів.

• Запаси визнаються активом, якщо:

• підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності або з правом повного господарського відання (опера­тивного управління) на придбані (отримані) запаси;

• підприємство здійснює управління та контроль за запасами;

• існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;

• вартість запасів може бути достовірно визначена.

Запаси, визнані активом у результаті минулих подій, стосовно яких існує імовірність того, що підприємство не отримає в майбут­ньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, у звітному періоді активами не визнаються, а їх вартість визнається іншими ви­тратами операційної діяльності.

Запаси, придбані за плату, оприбутковуються за первісною вар­тістю, яка складається з витрат, що виникли у зв'язку з придбанням підприємством запасів, зокрема:

• ціна придбання за вирахуванням знижок відповідно до договору з постачальником (продавцем) та непрямих податків, крім ви­падків, якщо податки не відшкодовуються підприємству відпо­відно до чинного законодавства;

• суми ввізного мита;

• транспортно-заготівельні витрати;

• інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використан­ня у запланованих цілях, втрати і нестачі запасів в межах норм природного убутку, виявлені при оприбуткуванні придбаних запасів, що сталися при їх транспортуванні.

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до ви­трат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

• проценти за користування позиками, крім запасів, які можуть бути визнані кваліфікаційним активом згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витра­ти», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.04.06р. №415;

• витрати на утримання відділів постачання та інших служб під­приємства з аналогічними функціями;

• курсові різниці, які виникають у разі здійснення розрахунків з іноземними постачальниками за одержані запаси;

• витрати, пов’язані з придбанням іноземної валюти для оплати вартості запасів;

• наднормові втрати і нестачі запасів;

• витрати на збут;

• адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Наднормативні втрати і нестачі запасів та/або зіпсовані запаси, які виявлені під час оприбуткування і сталися при їх транспорту­ванні, оцінюються виходячи з первісної вартості одиниці придбаних запасів, яка визначається вищенаведеним методом.

Первісна вартість одиниці придбаних запасів, за якою вони відо­бражаються у бухгалтерському обліку, визначається діленням фак­тичних витрат, що пов’язані з придбанням однорідних запасів, які надійшли однією партією, на загальну кількість придбаних запасів в партії.

Запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються у валюті звіт­ності із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операцій (дата визнання активів). Якщо оплата запасів в іноземній валюті пе­редує їхньому надходженню, то оцінка запасів на дату їх оприбутку­вання здійснюється у валюті звітності із застосуванням валютного курсу на дату перерахування іноземної валюти.

Запаси, що надійшли від постачальника і не відповідають крите­ріям визнання активу у зв’язку з невідповідністю стандартам, умо­вам угод, технічним умовам тощо, відображаються на позабалансо­вих рахунках до узгодження ціни з постачальником за справедливою вартістю або ціною, вказаною в документах постачальника.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними си­лами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість. Фор­мування виробничої собівартості таких запасів здійснюється у по­рядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. № 318.

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо до­стовірно визначити їх первісну вартість, вони можуть оцінюватися та відображатися у бухгалтерському обліку за справедливою вартіс­тю з наступним коригуванням до собівартості.

Первісною вартістю запасів, що отримані як внесок до статут­ного (пайового) капіталу підприємства, визнається погоджена за­сновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених оприбуткуванням за первісною вартістю.

Справедлива вартість визначається відповідно до Положен­ня (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підпри­ємств», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 07.07.99р. № 163.

Надходження запасів на підприємство оформлюється відповід­ними документами, типові форми яких затверджуються Державним комітетом статистики України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Якщо для оформлення господарської операції типові форми первинних документів відсутні, то підприємство складає такі пер­винні документи, які б містили обов’язкові реквізити, передбачені законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

Надходження на склад запасів власного виробництва (готової продукції, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів) оформлюються накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма М-11, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.96р. № 193.) Накладна-вимога складається у двох примірниках та підписується особою, яка передає зазначені запаси, та їх отримувачем.

Отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформ­люється прибутковим ордером (форма М-4, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193) або актом про приймання матеріалів (форма М-7, затверджена наказом Мі­ністерства статистики України від 21.06.96р. № 193), або товарно­транспортною накладною (форма № 1-ТН, затверджена наказом Міністерства транспорту України і Міністерства статистики Украї­ни від 29.12.95р. №488/346).

Обмін запасів на інші подібні і неподібні запаси оформлюєть­ся прибутковим ордером або актом про приймання матеріалів, або товарно-транспортною накладною тощо.

Запаси, які одержані безоплатно, оформлюються накладною - вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів або товарно-транспортною накладною з використанням штампу (позна­чення) про оприбуткування, або актом про приймання матеріалів, або прибутковим ордером. Прибутковий ордер складається матері­ально відповідальною особою у день прийняття запасів.

Приймання та оприбуткування запасів, які надійшли від поста­чальників або від переробників з переробки на стороні, оформлю­ється товарно-транспортною накладною з використанням штампу (позначення) про оприбуткування або прибутковим ордером.

Якщо при оприбуткуванні запасів виявлено невідповідність якості та кількості запасів даним супроводжувальних документів, то складається акт про приймання матеріалів за участі матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації. Якщо такі запаси на­дійшли залізницею, складається комерційний акт.

У Відомості 2-м за формою додатка 4 до наказу № 422здійсню - ється систематизація інформації про наявність і рух:

• сировини та матеріалів;

• купованих напівфабрикатів і комплектуючих. виробів;

• палива;

• тари і тарних матеріалів;

• будівельних матеріалів;

• матеріалів, переданих у перероблення;

• запасних частин;

• матеріалів сільськогосподарського призначення;

• інших матеріалів;

• тварин на вирощуванні та відгодівлі;

• малоцінних та швидкозношуваних предметів;

• готової продукції;

• товарів (додаток Є).

Відображення операцій з обліку запасів

подпись: відображення операцій з обліку запасівЗа необхідності записи у Відомості 2-м продовжуються на вклад­них аркушах. Цей регістр бухгалтерського обліку використовується для відображення оборотів по дебету і кредиту рахунків 20 «Вироб­ничі запаси» і 26 «Готова продукція» (табл. 2.10).

З/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит ра­хунка

1

2

3

4

Придбання виробничих запасів, МШП

1

Перераховано попередню оплату за придбання виробничих запасів, МШП

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

31 «Рахунки в банках»

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі по­передньої оплати за придбання виробничих запасів, МШП, (якщо підприємство є платником ПДВ)

64 «Розрахун­ки за податка­ми й платежа­ми»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

3

Включено витрати на транспорту­вання виробничих запасів, МШП до первісної вартості запасів

20 «Виробничі запаси»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

4

Відображено суму податково­го кредиту щодо ПДВ у складі вартості послуг з транспортування виробничих запасів, МШП

64 «Розрахун­ки за податка­ми й платежа­ми»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

5

Відображено надходження від по­стачальників виробничих запасів, МШП

20 «Виробничі запаси»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

6

Списано раніше відображену суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості отриманих вироб­ничих запасів, МШП

64 «Розрахун­ки за податка­ми й платежа­ми»

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

Таблиця 2.10

Продовження табл. 2.10

7

Перераховано оплату за транспорт­ні послуги

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

31 «Рахунки в банках»

Інші надходження виробничих запасів, МШП

8

Відображено оприбуткування без­оплатно отриманих запасів

20 «Виробничі запаси»

70 «Доходи»

9

Оприбутковано раніше не врахо­вані запаси, виявлені, наприклад, у результаті інвентаризації тощо

20 «Виробничі

Запаси»

70 «Доходи»

Операції з використання виробничих запасів, МШП

10

Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції (робіт, послуг), використання в іншій операційній діяльності

84 «Інші опера­ційні витрати»

20 «Виробни­чі запаси»

11

Відпущено зі складу виробничі за­паси для використання в інвести­ційній, фінансовій, надзвичайній діяльності

85 «Інші за­трати»

20 «Виробни­чі запаси»

12

Списано вартість виробничих запасів, що використовуються безпосередньо при виробництві продукції (робіт, послуг), а також для загальновиробничих потреб

23 «Виробни­цтво»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

13

Списано вартість виробничих за­пасів, що використовуються для адміністративних, збутових потреб

79 «Фінансові

Результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

14

Списано вартість виробничих запасів, що відпущені для викорис­тання в інвестиційній, фінансовій, надзвичайній діяльності

79 «Фінансові

Результати»

85 «Інші за­трати»

Оприбуткування готової продукції

15

Оприбутковано з виробництва на склад готову продукцію

26 «Готова про­дукція»

23 «Виробни­цтво»

Реалізація готової продукції і товарів

16

Відображено відвантаження по­купцям готової продукції та відо­бражено дохід від її реалізації

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

70 «Доходи»

Продовження табл. 2.10

17

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ у складі вартості відвантаженої готової продукції

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

18

Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції

79 «Фінансові результати»

26 «Готова продукція»

19

Відображено дохід від реалізації готової продукції

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

20

Перераховано оплату постачальни­ку за отриманий товар

68 «Розрахун­ки за іншими операціями»

31 «Рахунки й банках»

21

Відображено відвантаження по­купцям товару

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

70 «Доходи»

22

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками й платежами»

23

Списано дохід від реалізації товару на фінансові результати діяльності

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

24

Списано собівартість реалізованих товарів

84 «Інші опера­ційні витрати»

26 «Готова продукція»

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

25

Отримано оплату за реалізований товар

31«Рахунки й банках»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

Відображення збитків від нестачі та псування запасів

26

Відображено виявлену суму не­стачі запасів (без ПДВ)

84 «Витрати операційної діяльності»

20 «Виробни­чі запаси»

23 «Виробни­цтво»

26 «Готова продукція»

27

Списано суму виявленої нестачі запасів (без ПДВ) на фінансові результати діяльності

79 «Фінансові результати»

84 «Інші

Операційні

Витрати»

Продовження табл. 2.10

28

Зараховано на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи» суму нестач і втрат від псування цінностей (проводка здійснюється одночасно зі списанням цінностей)

072 «Невід­шкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

-

29

Відображено дохід унаслідок визнання (встановлення) винної особи

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

70 «Доходи»

30

Списано із позабалансового рахунка 07 «Списані активи» суму нестач і втрат від псування цінностей одночасно зі списанням суми збитку на винну особу або після закінчення строку позовної давності (якщо винну особу не встановлено)

-

072 «Невід­шкодовані не­стачі і втрати від псування цінностей»

31

Відшкодовано винною особою суму збитку шляхом:

• внесення грошових коштів до каси підприємства

30 «Каса»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

• утримання із заробітної плати

66 «Розрахун­ки з оплати праці»

37 «Розрахун­ки з різними дебіторами»

32

Відображено перевищення залиш­ку суми збитку над сумою фактич­ної нестачі, що підлягає перераху­ванню до бюджету

70 «Доходи»

64 «Роз­рахунки за податками та платежами»

33

Перераховано суму перевищення до бюджету

64 «Розрахун­ки за податка­ми й платежа­ми»

31 «Рахунки в банках»

34

Відображено закриття рахунка об­ліку доходів

70 «Доходи»

79 «Фінансові результати»

У графі 4 до початку записів зазначаються код і назва відповід­ного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок та господарські операції.

Записи у Відомості 2-м провадяться на підставі первинних документів і/або накопичувальних відомостей, звітів, листів-

Розшифрувань, в яких узагальнюються надходження запасів, їх використання та вибуття за звітний місяць.

Для ведення обліку запасів за центрами відповідальності у гра­фі 4 записи здійснюються в розрізі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання запасів.

У таблиці наведемо кореспонденцію рахунків, що застосовуєть­ся для відображення в бухгалтерському обліку господарських опе­рацій з обліку надходження та вибуття матеріальних запасів і запо­внення Відомості 2-м, з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.